Általános Szerződési Feltételek

I. rész:

A szállításokra és teljesítésekre vonatkozó általános feltételek

  

1.       Szerződés hatálya

 

1.1       Az Ügyfél által leadott minden szállításra és szolgáltatásra vonatkozó rendelés teljesítését a Prianto GmbH (a továbbiakban: Prianto) kizárólag az alábbi feltételek mellett végezheti el.

 

1.2       A feltételek vonatkoznak minden olyan vállalat által megrendelt rendelésre és szolgáltatásra, mellyel társaságunk üzleti kapcsolatba lépett.

 

1.3       A felek tudomásul veszik hogy az Ügyfél feltételei nem kerülnek alkalmazásra, még abban az esetben sem, ha az Ügyfél azokat megadja a rendeléskor és a Prianto nem emel ellene kifogást.

 

1.4       Jelen szerződés módosítása, kiegészítése, további mellékmegállapodások és jóváhagyások kizárólag írásos formában érvényesek.

 

1.5       Az Általános Szerződési Feltételekkel együtt a "Prianto Magatartási Kódexben" és a "Prianto Megfelelési Szabályzatban" külön közzétett valamennyi szabályozás alkalmazásra kerül.

 

2.       Termékek és szolgáltatások

 

2.1       A Prianto által adott ajánlatok nem kötelező jellegűek. A megrendelések az Ügyfél részére két hétig kötelező jellegűek. A szerződés a Prianto által faxon vagy e-mailben küldött írásos megrendelés alapján köttetik meg, legkésőbb a megrendelelés az Ügyfél általi átvételekor vagy a szolgáltatás teljesítésekor.

 

2.2       A Prianto által teljesítendő szállítások és szolgáltatások terjedelmét és tartalmát a megrendelési visszaigazolás határozza meg.

 

2.3       Ésszerű részszállítások teljesítése megengedett, ezek adott esetben külön fizetendők.

 

2.4       A Prianto fenntartja a műszaki jellegű termékmódosítások jogát, különösen új fejlesztéseket követően, amennyiben a megállapodott teljesítményadatok továbbra is elérhetők. A szín és forma ésszerű módosítása szintén megengedett.

 

2.5       A szállítási és szolgáltatási időpontok nem kötelező érvényűek. A Prianto csak akkor tekinthető vétkesnek, ha a késedelem a Prianto hibájából fakadt, a szolgáltatás esedékes és az Ügyfél sikertelenül biztosított írásban megfelelő türelmi időt (14 napot) a Prianto részére.

 

2.6       A szállítási és szolgáltatási időpontokat megfelelően meg kell hosszabbítani a Prianto számára vis maior vagy egyéb olyan akadályok esetében, melyekért a Prianto nem tehető felelőssé, például beszállítók szállításában keletkező akadályok, sztrájok, kizárások vagy egyéb működési zavarok esetében.

 

2.7       A Prianto fenntartja a jogot arra, hogy visszalépjen a szerződéstől, amennyiben az ilyen jellegű eseményekből fakadó szállítási vagy szolgáltatási késedelmek meghaladják a 6 hetet.

 

2.8       Kisebb gondatlanságok esetében az Ügyfélnek nem lehet kártérítési igénye a szállítási vagy szolgáltatási késedelmek miatt. Ha a késedelem oka nem a szerződés a Prianto általi szándékos megsértéséből fakad, a felelősség az előrelátható, jellemzően fellépő károkra korlátozódik, mely mértéke nem haladja meg a késedelem által befolyásolt szállítási érték 3%-át. Vállalatunk felelőssé tehető az érvényben lévő jogszabályok szerint a szerződés általunk okozott szándékos, vagy súlyos megsértése esetében.

 

2.9       Az Ügyfélnek biztosítania kell szolgáltatások szabályszerű, időben történő átvételét. Ennek elmulasztása esetében a Prianto felelőssége kizárt. Az Ügyfélnek költségmentesen, a legjobb tudása szerint támogatnia kell a Prianto-t a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítésében, és felszólítás nélkül biztosítania kell számára minden vonatkozó információt és dokumentumot. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti együttműködési feladatait, a Prianto nem kötelezhető a szolgáltatásai teljesítésére. Ilyen esetekben fenntartjuk a kártérítés követelésének jogát. Továbbá a beszerzési tárgy véletlen elvesztésének vagy romlásának kockázata az Ügyfélre hárul, amennyiben az átvételt késlelteti.

 

2.10    A hibamentes termékek visszaküldése nem lehetséges.

 

3.       Árak és fizetési feltételek

 

3.1       A Prianto megrendelési visszaigazolásában megadott árak kötelező érvényűnek tekinthetők.

 

3.2       Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, és ex-works jellegűek. A szállított termékek ára tartalmazza a szokásos kereskedelmi csomagolást. Egyéb kiegészítő szolgáltatások vagy költségek, elsősorban fuvarköltségek, autópályadíjak és újrahasznosítási és megvalósítási díjak az Ügyfélnek külön kerülnek felszámításra a www.prianto.com oldalon megtalálható aktuális feltételek szerint.

 

3.3       A Prianto fenntartja az áremelések jogát, amennyiben a költségnövekedés a szerződés megkötése után keletkezik—különösen a beszállítói árak megnövekedése vagy árfolyamingadozások esetében. A Prianto erről kérésre bizonyítékot biztosít.

 

3.4       Átutalásos fizetés esetén, amennyiben nem történt eltérő megállapodás, a fizetés 10 nappal a számla dátuma után esedékes, levonás nélkül. A számlákat a teljesítés időpontjában kell kiállítani. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként az esedékesség időpontjától az Európai Központi Bank alapkamatának 8 százalékponttal  növelt értéke kerül felszámolásra további emlékeztető nélkül. Ezen kívül a harmadik emlékeztetőt követően 5000 Ft eljárási díj is felszámításra kerül. Negyedik és ötödik emlékeztető megküldésének szükségessége esetén az eljárási díjak emlékeztetőnként további 5000 Ft -val emelkednek. A további kártérítés igénylésének joga változatlan marad.

 

3.5       Függetlenül az Ügyfél egyéb feltételeitől, a Prianto előbb levonhat fizetéseket az Ügyfél meglévő tartozásaiból. Ha a késedelemből már költségek és kamatfizetések merültek fel, a Prianto a fizetéseket előbb a költségekből, majd a kamatdíjakból, és végül az alapvető teljesítésből vonhatja le.

 

3.6       Az Ügyfél csak a nem vitatott vagy jogerősen megállapított követelések kiegyenlítésére kötelezhető. Az Ügyfél csak olyan ellenkövetelések ellen gyakorolhatja visszatartási jogát, melyek ugyanazon szerződéses kapcsolaton alapszanak.

 

3.7       Ha a fizetési feltételek mindennemű indoklás nélkül nem kerülnek betartásra, a Prianto bármikor, saját belátása szerint előleget vagy biztosítékot igényelhet. Minden kifizetetlen követelés, beleértve a részletfizetéseket, azonnali hatállyal esedékessé válik.

 

3.8       Az Ügyfél számára biztosított fizetési határidő esetében kellő mértékű hitelkeretre van szükség minden egyes rendelés esetében. Ha az adott rendelés meghaladja a hitelkeretet, a Prianto fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés értékének különbözetét előleg formájában követelje. A jövőbeni hitelminősítési változások esetében a Prianto fenntartja a megállapodott fizetési feltételek módosításának jogát, előleget vagy biztosítékot követelhet, valamint visszaléphet a szerződéstől annak nem teljesítése esetében.

 

4.       Szállítás, felülvizsgálat és kockázatátruházás

 

4.1       A szállítás ex-works formában történik, az Ügyfél felelősségére és kockázatára, kivéve ha a megrendelési visszaigazolás erről másként nem rendelkezik. A kockázatátruházást a költségmentes szállítás nem érinti.

 

4.2       Az Ügyfél költségére és kockázatára a vételi tárgyakra szállítási biztosítás is köthető.

 

4.3       Az Ügyfélnek beérkezéskor azonnal meg kell vizsgálnia az áru teljességét és a szállítási dokumentációnak való megfelelőségét, valamint azok hibátlan állapotát. Amennyiben az Ügyfél nem tesz írásos panaszt a szállítás dátumától számított négy napon belül, az áru teljes egészében és megfelelően leszállítottnak minősül, kivéve ha a hibák észrevétele nem volt lehetséges az átvételkor.

 

4.4       A vételi termékre vonatkozó kockázat a Prianto-ról az Ügyfélre ruházódik át a szállítmányozónak történő átadáskor.

 

4.5       Ha a leszállított termékeken látható kár tapasztalható, vagy részei hiányoznak, az Ügyfélnek írásban kell jelentenie a szállítmányozó átvételi elismervényén. Az elismervénynek egyértelműen tartalmaznia kell a hibás vagy hiányzó részeket (a Német Kereskedelmi Törvény 438. szakaszának megfelelő kárbejelentés).

 

5.       Garancia

 

5.1       A vételi tárgy állapotát a gyártó termékleírása alapján kell megállapítani.

 

5.2       A Prianto-nak biztosítania kell, hogy a szerződéses termékek nem rendelkeznek jelentős hibákkal, és alkalmasak a szerződésben megadott, illetve átlagos használatnak. A felek tudomásul veszik, hogy a technológia állása szerint a szoftverhibák nem zárhatók ki az alkalmazás minden területéről.

 

5.3       A Prianto nem garantálja, hogy a szoftver funkciói megfelelnek az Ügyfél követelményeinek, valamint hogy a szerződéses termékek megfelelően együttműködnek az Ügyfél által kiválasztott választékban. A Prianto alapvetően nem köteles telepítési/konfigurációs szolgáltatásokat elvégezni, kivéve ha erről írásban másként nem állapodtak meg. A Prianto tanácsadási szolgáltatásai költségmentesek és nem kötelező jellegűek. A gyártó nem garantálja az egyes termékek más termékekkel történő együttműködését.

 

5.4       Az anyagi károkra vonatkozó kártérítési igények nem érvényesíthetők — a megállapodott feltételektől való jelentéktelen eltérések vagy a használhatóság jelentéktelen korlátozása esetében —, amennyiben a terméket az Ügyfél módosította, helytelenül telepített, javítását, karbantartását nem megfelelően végezte, azt nem megfelelően használta vagy olyan környezeti körülményeknek tette ki, melyek nem felelnek meg a gyártó által megadott telepítési körülményeknek, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy nem ezek a körülmények okolhatók a kárért.

 

5.5       A garancia érvényét veszíti a sorozatszám, típusazonosító vagy bármilyen más jelölés eltávolítása vagy olvashatatlan állapota esetén.

 

5.6       Az anyagi károkra vonatkozó felelősséget a Prianto csak akkor vállalja át, amennyiben a hiba oka a kockázatátruházás előtt jelen volt.  A Prianto nem vállal felelősséget a gyártó reklámjainak állításaiért.

 

5.7       Anyagi hibák esetében a termékcsere előtt a hiba elhárítását kell megkísérelni a Prianto saját belátása szerint. A kicserélt alkatrészek a Prianto tulajdonát képezik. Amennyiben a Prianto nem tudja biztosítani a hiba elhárítátást vagy a termékcserét, vagy amennyiben az ésszerűtlenül magas költségeket jelentene számára, vagy amennyiben a Prianto nem tudja az írásban megállapodott türelmi időn belül elhárítani a hibát, az Ügyfél követelheti a vételi ár csökkentését, valamint visszaléphet a szerződéstől. Amennyiben a Prianto csereterméket biztosít a hiba elhárítására, az Ügyfél köteles átadni a hibás terméket, és kellő értékben kompenzálnia kell a használatából fakadó előnyöket. Amennyiben az Ügyfél visszalép a szerződéstől, az Ügyfelet megilleti a vételi ár, a használatból fakadó előnyök levonása után. A használatból fakadó előnyöket a termék az Ügyfél általi használata és a teljes használati időtartam aránya szerint kell kiszámítani.

 

5.8       A termék hibaelhárításából vagy cseréjéből keletkező minden egyéb költség (pl. szállítási költségek, csomagolási költségek) az Ügyfelet terheli, kivéve, ha azok aránytalanul viszonyulnak a rendelés értékéhez.

 

5.9       A fent megadott 5.1 - 5.7 pontok feltételei a szolgáltatások teljesítésére is vonatkoznak. Ha a szolgáltatások nem rendelkeznek a szerződéses funkciókkal vagy tulajdonságokkal, a Prianto-nak a hibákat saját belátása szerint kell elhárítania, illetve új szolgáltatást kell teljesítenie. Ha a hibaelhárítás sikertelennek bizonyul, az Ügyfél nem támaszthat csökkentett kártérítési követeléseket vagy szolgáltatás-helyettesítést. Az Ügyfél nem léphet vissza a szerződéstől, valamint nem követelhet költség-visszatérítést jelentéktelen hibák esetében a saját kezűleg végzett hibaelhárítás esetében.

 

5.10     Az anyagi károkra vonatkozó kártérítési igények 12 hónap után érvényüket vesztik, kivéve, ha egyéni esetben ettől eltérő megállapodás nem kötöttek. A lejárati időtartam a leszállítás/átvétel időpontjában kezdődik. Amennyiben a termék egy fogyasztási cikk vásárlásának része, az Ügyfél a Német Polgári Törvénykönyv 478., 479. paragrafusai (Bürgerliches Gesetzbuch) által biztosított jogait érintetlenek maradnak. Kétségek esetén az Ügyfélnek be kell bizonyítania a Prianto részére, hogy fogyasztási cikkvásárlás történt. Az anyagi hibákra vonatkozó kártérítési igények kizárólag a Prianto engedélyével ruházhatók át. A Prianto átruházza a gyártó garanciáját és felelősségét. A Prianto nem vállal a gyártói garancián túlmenő garanciát.

 

5.11     Ha a Prianto-val szembeni anyagi kártérítési igények megalapozatlannak bizonyulnak, különösen amennyiben a terméket nem a Prianto-n keresztül szerezték be, vagy amennyiben a kártérítési igény érvényét veszítette vagy nem került megállapításra, a Prianto a terméket az Ügyfél költségére és kockázatára visszaküldheti, valamint 60 euró felülvizsgálati költséget szabhat ki. Az Ügyfélnek jogában áll bebizonyítani, hogy kevesebb költség merült fel az eljárás során. Az anyaghibára vonatkozó garancián kívüli javítások díj ellenében végezendők. A megállapított költségeket az Ügyfélnek vissza kell szolgáltatnia.

 

5.12     Az anyaghibából fakadó garanciális és a költség ellenében végzett javításokra vonatkozó pontos eljárásmenetnek az RMA irányelveit kell követnie, mely az alábbi oldalon található meg: www.prianto.com

 

5.13     Az Ügyfél által támasztott, a jelen feltételektől eltérő minden további követelés semmisnek minősül, függetlenül a jogi indoktól, kivéve ha a jelen szabályozás másképp nem rendelkezik. A fogyasztói cikk vásárlására vonatkozó jogi előírások hatályban maradnak.

 

6.       Kereskedelmi tulajdonjogok / Szerzői jogok

 

6.1       Az Ügyfél nem módosíthajta vagy másolhatja le a szoftvert (biztonsági másolatok kivételével), és nem igazíthatja hozzá inkompatibilis hardveren történő használathoz, továbbá semmilyen módon nem szerkesztheti azt.

 

6.2       A szoftverkölcsönzési szerződésekhez a Prianto előzetes írásos beleegyezése szükséges. A szoftverlízingelési szerződések megkötése kizárólag a vonatkozó gyártói feltételek részeként vagy a vonatkozó jogi szabályozások figyelembe vételével engedélyezett.

 

6.3       Bármilyen szoftver használata csak a gyártó vonatkozó licencfeltételeinek megfelelően történhet. Az Ügyfélnek be kell tartania ezeket a licencfeltételeket, és saját ügyfeleit is köteleznie kell ezen feltételek betartására. Az ügyfelei által okozott mindennemű szerződésszegést azonnal jelentenie kell a Prianto részére.

 

6.4       Az Ügyfél nem távolíthatja el, nem módosíthatja és nem takarhatja le, valamint nem tehet olvashatatlanná a szerződéses termékekre helyezett, szerzői jogra és márkanévre vagy egyéb szellemi jogra vonatkozó jelölést és információt. Az Ügyfél kereskedelmi célokra kizárólag a mellékelt dokumentációs anyagot használhatja a Prianto előzetes írásos beleegyezésével.

 

6.5       A Prianto nem vállal felelősséget, amennyiben a szerződéses termékek megsértik a kereskedelmi védelmi jogokat vagy harmadik felek szellemi jogait. Az Ügyfélnek azonnal értesítenie kell a Prianto-t az ilyen okokból a Prianto ellen felhozott kártérítési igények esetében.

 

6.6       Ha a leszállított termékek az Ügyfél tervei vagy műszaki jellemzői szerint gyártottak le, az Ügyfél nem háríthatja a felelősséget a Prianto-ra a harmadik felek kereskedelmi védelmi vagy szerzői jogsértésből fakadó kártérítési követelése esetén. A bármilyen jellegű jogi kiadások fedezésére megfelelő előleg kifizetését kell biztosítani.

 

7.       Felelősségkorlátozás

 

7.1       Amennyiben az alábbi szabályozások másként nem rendelkeznek, az Ügyfél minden további követelése semmisnek minősül, függetlenül a jogi indoktól. A Prianto nem tehető felelőssé az olyan károkért, melyek nem a szállítási termékben keletkeztek.  A Prianto különösképp nem tehető felelőssé az Ügyfél adatvesztéséért, bevételeit vagy egyéb eszközeit érintő károkért.

 

7.2       A jelen felelősségkorlátozás nem érvényes, amennyiben a károk a Prianto súlyos gondatlanságából fakadtak, vagy amennyiben a Prianto enyhe gondatlanságból megsértette jelentős szerződéses kötelezettségeit. A felelősségkorlátozás szintén nem érvényes, amennyiben a kártérítési igényeket a Német Termékfelelősségi Törvény (Produkthaftungsgesezt) értelmében érvényesítik, illetve olyan helyzetek esetében, melyekért a Prianto tehető felelősség, valamint fizikai sérülések esetében, melyek a Prianto, meghatalmazottai vagy képviselői kötelességszegéséből fakadnak.

 

7.3       A 7.2 pont 1. mondatának értelmében a felelősség az előrelátható és jellemzően előforduló károkra korlátozódik a szerződés időtartama alatt, a szerződés súlyos gondatlanságból fakadó megszegése esetében, valamint jelentős szerződéses kötelezettségek enyhe gondatlanságból történő megszegése esetében.

 

7.4       Ha a Prianto felelőssége kizárandó vagy korlátozott, ez érvényes alkalmazottai, meghatalmazottai és képviselői személyes felelősségére.

 

7.5       A Prianto anyagi károkra vonatkozó kártérítési kötelezettsége minden esetben a bebiztosított összegre és a Prianto által megkötött termékfelelősségi biztosításra korlátozódik. A Prianto-nak minden egyéni esetben kérésre jelentenie kell az adott bebiztodsított összeget az Ügyfél részére.

 

7.6       A Prianto nem tehető felelőssé az adatvesztésért és annak visszaállítási költségeiért, ha az ilyen jellegű károk nem következtek volna be, amennyiben az Ügyfél kellő adatmentési intézkedéseket hozott volna. A megfelelő adatvédelem megköveteli az Ügyféltől az adatai elmentését, különös tekintettel a biztonsági mentések készítésére gép által beolvasható formában olyan módon, hogy az adatvisszaállítás ésszerű ráfordítással megoldható legyen.  Az adatvesztési felelősség minden esetben az olyan jellemző adatvisszaállítási költségekre korlátozódik, melyek a megfelelő adatvédelem esetében merültek volna fel.

 

8.       Tulajdonjog fenntartása

 

8.1       A leszállított termékek mindaddig a Prianto tulajdonában maradnak, míg a szerződés összes - akár jövőbeni - követelése teljesül, az Ügyféllel megkötött üzleti kapcsolat teljes időtartamában.

 

8.2       Az Ügyfél a fenntartott termékeket a rendes üzleti tranzakciók terjedelmében értékesítheti, a tulajdonjog fenntartása mellett. Az Ügyfél ezennel a Prianto javára lemond a fenntartott áru továbbadásából származó jövőbeni követeléseiről a ÁFÁ-t tartalmazó adott számlaérték terjedelmében a 8.1 pontban megadott összes követelés teljes mértékű kifizetéséig. Az Ügyfél továbbá követeléseit azok átruházása után is behajthatja. A Prianto a követelések saját kezű behajtására vonatkozó engedélyét ez nem érinti. Azonban a Prianto nem hajthatja be a követeléseket, amennyiben az Ügyfél teljesíti fizetési kötelezettségét, nem késik a fizetéssel és különösen ameddig nem indítottak ellene fizetésképtelenségi eljárást, valamint nem függesztette fel a fizetést. Azonban, amennyiben ez fennáll, az Ügyfélnek a Prianto kérésére meg kell adnia a saját ügyfelének nevét és címét, és a vele szembe támasztott követelés típusát és terjedelmét. Minden vonatkozó dokumentumot meg kell adni a Prianto számára. Az átruházást be kell jelenteni az ügyfeleknek.

 

8.3       Az Ügyfél a fenntartott termékeket nem nem helyezheti jelzálog alá, valamint nem zálogosíthatja el. Amennyiben a fenntartott termékhez harmadik felek is hozzáférhetnek, vagy amennyiben az Ügyfél vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárást indítottak, az Ügyfélnek kötelessége hivatkozni arra, hogy a fenntartott termékek a Prianto tulajdonát képezik, és erről azonnal írásban tájékoztatnia kell a Prianto-t.

 

8.4       Csak a Prianto kapcsolhatja össze, kombinálhatja, dolgozhatja fel és végezheti el a fenntartott termék restrukturálását. Ilyen esetekben a Prianto-nak közös tulajdonrészt kell szereznie a végtermékben vagy új termékben, abban az arányban, amelyben a fenntartott termék a végtermékben vagy új termékben szerepel.

 

8.5       Szerződésellenes viselkedés esetén, különös tekintettel késedelmes fizetésekre, akár a Prianto egyéb vagy jövőbeni termékeire vonatkozóan, vagy az Ügyfél pénzügyi körülményeinek romlására utaló jelek esetében a Prianto megkérheti az Ügyfelet a fenntartott termékek visszaszolgáltatására. A visszatartási jogok vagy visszaszolgáltatási követelések gyakorlása nem képez szerződéstől való elállást. Azonban ettől függetlenül a Prianto fenntartja a jogot a kártérítési igényei érvényesítésére és a szerződéstől való elállásra. Minden visszatérítési vagy megsemmisítési költség az Ügyfelet terheli. Ezen jogok érvényesítése érdekében a Prianto beléphet az Ügyfél irodájába és lefoglalhatja a fenntartott termékeket, vagy követelheti az Ügyféltől, hogy az gyakorolja visszaszolgáltatási igényét saját ügyfeleitől a Prianto hasznára.

 

8.6       Az Ügyfélnek a fenntartott termékeket óvatosan kell kezelnie. Saját költségére megfelelő tűz-, víz- és lopásbiztosítást kell kötnie a fenntartott termék értékében. A tesztelési és bemutatási célokból leszállított termékek a Prianto tulajdonában maradnak. Az Ügyfél felel a termékek megfelelő tárolásáért, és a termékeket csak a megállapodott terjedelemeben használhatja.

 

8.7       A visszatartási jog nem vonatkozik az Ügyfél által előre fizetett szállításokra.  

 

9.       Kiviteli és behozatali korlátozások

 

9.1       A Prianto-nak minden szerződéses terméket és műszaki know-how-t az érvényben lévő Német külkereskedelmi törvény (Außenwirtschaftsgesetz) / Külkereskedelmi rendelet (Außenwirtschaftsverordnung) / Kettős felhasználású termékekről szóló EK-rendelet és az Egyesült Államok exportálási szabályozásainak értelmében kell leszállítania, az Ügyfél általi használat és forgalmazás céljából a megállapodás szerinti országban. Amennyiben az Ügyfél tovább szeretné exportálni a szerződéses terméket, be kell tartania az Egyesült Államok, az európai és nemzeti exportálási szabályozásokat. A szerződéses termékek tovább exportálása — úgy különálló, mint rendszerbe integrált formában — nem engedélyezett, amennyiben nem az itt megnevezett szabályozások betartásával történik.

 

9.2       Az Ügyfélnek tájékozódnia kell az aktuálisan érvényben lévő szabályozásokról (Német Szövetségi Export Hivatal, 65760 Eschborn/Taunus vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, Washington D. C. 20230). Függetlenül attól, hogy az Ügyfél megadja a leszállított szerződéses termékek végső rendeltetési helyét, az Ügyfél felelőssége minden szükséges engedély beszerzése az adott külkereskedelmi hatóságoktól az ilyen jellegű termékek exportálása előtt. A Prianto-nak nincs semmilyen közzétételi kötelezettsége.

 

9.3       Amennyiben az Ügyfél a szerződéses terméket harmadik feleknek kívánja továbbadni a Prianto előzetes tudásával vagy anélkül, egyidejűleg az Ügyfélnek kötelessége az exportálásra vonatkozó feltételeket is továbbadni a harmadik fél részére. Az ilyen jellegű szabályozások be nem  tartásáért az Ügyfél tehető felelőssé.

 

9.4       Az Ügyfél nem szállíthat le közvetlen vagy közvetett módon szerződéses terméket az Egyesült Államok kereskedelmi embargója alá helyezett országokba, valamint természetes vagy jogi személyeknek ezekben az országokban, sem az Egyesült Államok, Európa vagy egyéb ország tiltott személyek listáján szereplő személyeknek (pl.  „Külön  megnevezett  állampolgárok”(Specially Designated Nationals), „Elutasított  személyek  listája”  (Denied  Persons  List)  és  „Szervezetlista” (Entity  List)). Továbbá a szerződéses termékeket nem szállíthatja le olyan természetes vagy jogi személynek, aki bármilyen kapcsolatban áll vegyi, biológiai vagy nukleáris tömegpusztító fegyverek támogatásával, kifejlesztésével, előállításával vagy használatával.

 

10.    Társasági adó / Behozatali forgalmi adók

 

10.1     A Németország területén kívül bejegyezett irodával rendelkező Ügyfeleknek be kell tartaniuk az adott kereskedelmi területek vonatkozó társasági adótörvényét / importadó-törvényeit a termék megvásárlásakor, valamint kérés nélkül meg kell adniuk adóazonosító számukat és minden erre vonatkozó további információt.  Ennek be nem tartása esetében az Ügyfél köteles megtéríteni azokat a költségeket / károkat, amelyek ezáltal okozott.

 

11.    Elválaszthatósági záradék

 

11.1     Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljes egészében érvénytelennek vagy hiányosnak bizonyul, a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezést, amennyiben az jogilag megengedett, egy megközelítő, érvényes szabályozással kell helyettesíteni úgy, hogy az megközelítse a szerződéses felek eredeti szándékát.

 

12.    Általános rendelkezések

 

12.1     Az Ügyfél nem ruházhatja át a jelen szerződésből fakadó követeléseit. A teljesítés helye és bírói illetékesség helye München, ha az Ügyfél kereskedő. A Prianto azonban az Ügyfelet bármilyen más jogszolgáltatási helyen is beperelheti.

 

12.2     A jelenszerződés vonatkozásában a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai irányadók. Az ENSZ Bécsi Egyezménye (UNCITRAL) az áruk nemzetközi adásvételéről figyelmen kívül hagyandó.

 

12.3     Prianto magatartási kódex - A Prianto és üzleti partnerei betartja az üzleti etika alapelveit, valamint a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályokat és tartja magát a Prianto magatartási kódexben lefektetett ipari iránymutatásokhoz, amely érvényes minden Prianto alkalmazottra és a Prianto nevében eljáró vállalkozásra.

 

12.4     A Prianto GmbH termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek érvényessége: 2018. május.

  

II. rész:
A szolgáltatások teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

 

A jelen Szerződési Feltételek I. részének kiegészítéseként a következő feltételek érvényesek, amennyiben a Prianto GmbH szolgáltatásokat teljesít.

 

13.  Szolgáltatások teljesítésének terjedelme
 

13.1. A nyújtandó szolgáltatások kizárólag a szerződésben részletesen meghatározott termékek vagy rendszer-konfigurációk gyártójára, típusára valamint gyári- és eszközszámára vonatkoznak.
 

13.2. A Prianto GmbH saját belátása és választása szerint teljesíti a szolgáltatásokat. Ha a felek írásban másként nem állapodnak meg, a Prianto GmbH telefonon vagy az ügyfél helyszínén nyújtja a szolgáltatást. Az ügyféllel folytatott egyeztetést követően távkarbantartási megoldást valósítható meg. A Prianto GmbH nem vállal felelősséget az üzleti tevékenységén kívül eső távkarbantartási szolgáltatások működőképességéért és biztonságáért, kivéve, ha a felek írásban másként állapodtak meg.
 

13.3. A kiadás változása esetén az ügyfélnek rendelkeznie kell a telepítendő szoftver megfelelő használati jogaival (licenceivel), ill. azokat be kell szereznie.
 

13.4. Az ügyfél köteles kellő időben, írásban közölni a Prianto GmbH érintett termékei vagy rendszerei telepítési helyének mindennemű változásait. Ha az ügyfél a szolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó termékeket vagy annak összeállítását módosítani vagy bővíteni kívánja, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja a Prianto GmbH-t. Ha a változtatások vagy bővítések olyan következményekkel járnak, hogy a Prianto GmbH számára a szolgáltatásnyújtás megnehezül vagy ellehetetlenül, akkor a Prianto GmbH már nem köteles a szolgáltatásokat nyújtani. Ilyen esetekben a Prianto GmbH – amennyiben technikai és üzemviteli szempontból lehetséges – ajánlatot tesz az ügyfélnek a módosított vagy bővített részleges vagy teljes rendszerre. A megrendelő által fizetendő szolgáltatási díjakat nem érinti, ha a felek nem egyeznek meg a módosított vagy bővített részleges vagy teljes rendszer szolgáltatása tekintetében.
 

14. Szolgáltatási időszakok
 

14.1. A szolgáltatásokat a Prianto GmbH egyéb megállapodás hiányában a szövetségi szinten egységes nemzeti ünnepek kivételével hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 óra között biztosítja (a továbbiakban „szolgáltatási idő”), hacsak más megállapodás nem jön létre.
 

14.2. Bármilyen vállalt szolgáltatási szint szerinti idők (pl. reakcióidők) csak a megállapodás szerinti szolgáltatási időszak alatt érvényesek. A megállapodás szerinti szolgáltatási időszakon kívül érkező ügyféligények úgy kerülnek kezelésre, mintha azok a következő szolgáltatási időszak kezdetén érkeztek volna be. Ha a szolgáltatási szint szerinti idő vége a szolgáltatási időszakon kívül esik, a szolgáltatási szint szerinti idő megszakad, és a következő szolgáltatási időszak kezdetén folytatódik, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg.
 

14.3. Ha a Prianto GmbH az erőfeszítések ellenére nem tud szolgáltatásokat nyújtani az elfogadott szolgáltatási szint szerinti idő alatt, akkor a Prianto GmbH jogosult átmeneti időszakban összehasonlítható ideiglenes megoldást nyújtani a megállapodásban foglalt szolgáltatási szint szerinti időn belül.
 

15. Teljesítések átvétele
 

15.1  Az aláírással a teljesítés átvettnek – azaz hibátlanul vagy csak kisebb hiányosságokkal teljesítettnek – tekintendő. A megállapított hiányosságokat a megbízó köteles haladéktalanul írásban jelenteni.
 

16. A megbízó kötelességei
 

16.1. A megbízó észszerű, szükséges és célszerű mértékig köteles támogatni a Prianto-t a vállalt kötelezettségek és kötelességek teljesítésében.
 

16.2. A megbízó felelős a teljes adatállománynak a szolgáltatás nyújtása előtt történő biztosításáért.
 

16.3. Ha valamely szolgáltatás a megbízó felelősségi körén belül levő okok miatt nem, vagy csak késedelmesen hajtható végre, akkor a Prianto GmbH felszámítja a megbízónak az emiatt felmerült és a későbbiekben felmerülő ráfordításokat.
 

17.  Garancia
 

17.1. A Prianto garantálja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások nem tartalmaznak olyan hibákat, amelyek a szolgáltatások értékét vagy azok szerződés szerinti célokra való alkalmazhatóságát befolyásolja vagy jelentősen csökkenti.
 

17.2. A megbízó köteles – a HGB 377., 378. cikkelyében foglalt vizsgálati és kifogásolási kötelezettségeinek megfelelően – a Prianto adott szolgáltatásnyújtásának átadását követően legkésőbb 7 napon belül minden azonosítható hiányosságot vagy egyéb igényt jelenteni. Ezen határidő lejártát követően a szolgáltatás nyújtása hiánytalanul elfogadottnak és átvettnek tekintendő.
 

17.3. Ha a szerződés értelmében nyújtandó valamely szolgáltatás hibás, a Prianto köteles orvosolni a hibát. Ha a hiányosságok megszüntetése, ill. az utólagos javítás sikertelen, vagy a Prianto erre képtelen, vagy a Prianto-nak fel nem róható okokból észszerű határidőn túli késedelembe esik, akkor a megbízó jogosult a szerződéstől elállni, vagy megfelelő árcsökkentést igényelni.
 

17.4. A hiányosságok megszüntetésére és az utólagos javításra való igény – eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltatásteljesítés átvételét követő egy év elteltével elévül.
 

18. Felelősség
 

18.1 Minden olyan kárért, amely nem a szerződés tárgyánál keletkezett, a Prianto bármely jogi okból csak az alábbi esetekben felelős:
 

·         szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés esetén,

·         lényeges szerződéses kötelezettség súlyos megsértése esetén,

·         a munka állapotának garanciavállalása esetén (BGB 639. cikkely),

·         élet, testi épség vagy egészség súlyos veszélyeztetése esetén,

·         hiányosságok csalárd elrejtése esetén,

·         a termékfelelősségi törvény szerinti követelésekért.

További kártérítési igények kizárva.

 

Állapot: 2021. 10. 14.

Top