Polityka prywatności

Ochrona danych ma duże znaczenie dla kierownictwa firmy Prianto GmbH. Dlatego rygorystycznie przestrzegamy przepisów prawa dotyczących ochrony danych oraz innych regulacji związanych z ochroną danych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych. Niniejszym chcielibyśmy przekazać internautom odwiedzającym naszą witrynę informacje o stosowanych przez nas działaniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o rodzaju, zakresie i celu pobierania, wykorzystywania oraz przetwarzana przez nas danych osobowych. Ponadto zainteresowane osoby otrzymują w niniejszej deklaracji o ochronie danych wyjaśnienia dotyczące przysługujących im praw. 

 

Prianto GmbH jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie stosuje wiele środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia możliwie pełnej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Mimo to przesyłanie danych w szczególności przez Internet może mieć zasadniczo luki bezpieczeństwa, w związku z czym nie można zapewnić całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba ma swobodę przekazywania nam swoich danych osobowych w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 

Definicje

Deklaracja o ochronie danych Prianto GmbH oparta jest na terminologii, jaka została zastosowana przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie w momencie wydania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych ma być łatwo czytelna i zrozumiała dla społeczeństwa oraz dla naszych klientów i partnerów biznesowych.  Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw objaśnić zastosowaną terminologię.

 

W niniejszej deklaracji o ochronie danych stosujemy między innymi poniższe terminy:

 

a. Dane osobowe

Dane osobowe to wg RODO „wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą zainteresowaną”). Jako możliwa do zidentyfikowania traktowana jest osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przyporządkowanie do identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online oraz do jednej bądź kilku właściwości, które wyrażają tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 

b. Osoba zainteresowana

Osoba zainteresowana to każda osoba fizyczna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.

 

c. Przetwarzanie

Przetwarzanie to proces wykonywany przy pomocy lub bez pomocy metod automatycznych lub każda seria takich procesów w związku z danymi osobowymi, jak np. zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, zapisywanie, przystosowywanie lub zmiana, odczytywanie, sprawdzanie, stosowanie, upublicznianie w postaci przekazania, rozpowszechniania lub innej formy udostępniania, porównania lub powiązania, ograniczenia, skasowania lub zniszczenia.

 

d. Ograniczenia przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania następuje przez zaznaczenie zapisanych danych osobowych z celem ograniczenia przyszłego przetwarzania.

 

e. Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj przetwarzania automatycznego danych osobowych, polegający na wykorzystywaniu tych danych osobowych w celu oceny określonych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności w celu analizowania lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji materialnej, zdrowia, upodobań osobistych, zainteresowań, niezawodności, zachowania, miejsca przebywania lub zmian lokalizacji osoby fizycznej.

 

f. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w sposób, w jaki nie można ich przyporządkować do określonej osoby zainteresowanej bez uwzględnienia dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają działaniom technicznym oraz organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie będą przydzielane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

g. Podmiot odpowiedzialny lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie

Podmiot odpowiedzialny lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja bądź inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są wskazane przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, to podmiot odpowiedzialny lub określone kryteria ich wyznaczania mogą być przewidziane w prawie unijnym lub w prawie państw członkowskich.

 

h. Wykonawca zlecenia

Wykonawca zlecenia to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja bądź inny organ, który przetwarza dane osobowe na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.
 

i. Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawa, urząd, instytucja bądź inny podmiot, który upublicznia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to podmiot trzeci, czy nie.  Urzędy mogące otrzymywać dane osobowe w ramach określonego dochodzenia na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich nie są jednak traktowane jako odbiorcy.

 

j. Podmiot trzeci

Podmiot trzeci to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja bądź inny organ oprócz osoby zainteresowanej, podmiotu odpowiedzialnego, wykonawcy zlecenia i osób, które w bezpośrednim zakresie odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego lub wykonawcy zlecenia są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

 

k. Zgoda

Zgoda to dobrowolnie przekazane przez każdą zainteresowaną osobę dla określonego przypadku w sposób informacyjny i jednoznaczny oświadczenie woli w postaci deklaracji lub innego jednoznacznie potwierdzającego działania, przez które osoba zainteresowana daje to zrozumienia, że akceptuje przetwarzanie określonych danych osobowych.

 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie

Prianto GmbH
Barthstr. 18

D-80339 Monachium

E-mail: kontakt@prianto.com

www.prianto.com

Tel: +49 89 416148 210

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie:

 

Franz Obermayer

Complimant AG

Edt 4

84558 Kirchweidach

E-Mail: datenschutz@complimant.de

Tel: +49 (0) 86 83 / 98039-00

 

Każda osoba zainteresowana może w dowolnej chwili zwracać się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. danych osobowych w przypadku wszystkich spraw i uwag dotyczących ochrony danych. 

Jakie dane są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane?

Zasadniczo po wejściu na naszą stronę internetową ze względów technicznych zapisywane są automatycznie w serwerowych plikach dziennika informacje przekazywane nam przez przeglądarkę. Są to:

  • stosowany typ/wersja przeglądarki
  • system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp
  • strona internetowa, z jakiej system uzyskujący dostęp wchodzi na naszą stronę internetową, tzw. Referrer URL
  • podstrony, które są załączane przez system uzyskujący dostęp na naszej stronie internetowej
  • data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
  • adres protokołu internetowego (adres IP)
  • dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp
  • inne podobne dane i informacje, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Danych tych nie można przyporządkować do określonych osób. Te informacje są raczej potrzebne do

 

·         prawidłowego przekazania treści naszej strony internetowej, 

·         optymalizacji treści naszej strony internetowe oraz reklamy na niej,

·         zapewnienia trwałej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz

·         przekazywania organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. 

 

Te anonimowo zebrane dane i informacje są analizowane przez Prianto GmbH z jednej strony statystycznie, a ponadto z celem zwiększenia ochrony danych oraz bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby w efekcie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.  Anonimowe dane serwerowych plików dziennika są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę zainteresowaną.

Ponadto tylko w przypadkach niektórych wizyt na naszej witrynie konieczne jest przekazanie nam innych danych osobowych (nazwiska, adresu, firmy, stanowiska, adresu e-mail lub numeru telefonu). Taki przypadek to na przykład rejestracja na wydarzenie/promocję/webinar w celu przesłania pocztą materiałów informacyjnych lub przekazania konkretnej oferty indywidualnej bądź rejestracja jako nowy klient Prianto GmbH.

Po zarejestrowaniu powstaje stosunek handlowy, na podstawie którego według §7 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dozwolone jest nawiązanie kontaktu przez e-mail.

Podczas wydarzeń/webinarów/promocji chronimy dane osobowe uczestnika i podejmujemy wszystkie wymagane działania dla jego bezpieczeństwa. Dane uczestnika są zbierane i wykorzystywane w celu realizacji, obsługi i analizy oferowanych wydarzeń/webinarów/promocji oraz w celu optymalizacji oferty, nie są jednak przekazywane podmiotom trzecim. Nasi sponsorzy producenta również podlegają wymienionym wyżej regulacjom. W momencie rejestracji uczestnik/producent/reprezentant udziela nam jednoznacznej zgody na przekazywanie odpowiednich danych sponsorom producenta, którzy mogą wykorzystywać je do działań następczych danego wydarzenia/webinaru/promocji, ale nie przekazywać podmiotom trzecim. Po zarejestrowaniu się uczestnik uprawnia Prianto do niezależnego od mediów wykorzystywania wykonanych przez Prianto zdjęć/filmów oraz publikowania jego nazwiska i firmy.

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zaktualizowania swoich preferencji kontaktu, przesyłając e-mail na adres kontakt@prianto.com. Ponadto uczestnicy wydarzenia po zarejestrowaniu udzielają nam zgody do wymienienia ich nazwiska, stanowiska i firmy w publikacjach dotyczących danego wydarzenia.

Realizacja zlecenia wymaga automatycznego przetwarzania danych. Autoryzowany dystrybutor akceptuje to i wyraża zgodę, że w celu realizacji umowy możemy wymagać przetwarzania lub zapisywania danych osobowych przez autoryzowanego dystrybutora, jego pracowników i spółki zależne również w ramach automatycznego przetwarzania danych oraz przekazywania tych danych wewnętrznie do firmy Prianto, firm zależnych od Prianto lub do dostawców. Takie przetwarzanie, zapisywanie i przekazywanie jest wymagane, abyśmy mogli wypełnić swoje zobowiązania dotyczące sprzedaży produktów, licencji lub usług autoryzowanemu dystrybutorowi oraz do wykorzystania komercyjnego na podstawie lokalnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane mogą być wykorzystywane w każdym kraju, w którym Prianto i jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, w tym również w krajach poza Unią Europejską.

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania informacji o wiarygodności kredytowej klienta od wywiadowni gospodarczych lub ubezpieczycieli kredytów w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej klienta oraz zgłaszania użytkownikowi danych z ograniczeniem do przypadków realizacji niezgodnej z umową, np. wnioskowanego upomnienia w przypadku niepodważalnej należności, wydanej decyzji wykonawczej, czynności egzekucyjnych. Przekazywanie danych następuje tylko, jeżeli jest to wymagane dla zapewnienia uzasadnionych interesów Prianto i nie narusza podlegających ochronie interesów klienta. Firma Prianto będzie przy tym przestrzegać właściwych regulacji z zakresu prawa o ochronie danych.

Udostępnienie powyższych danych jest wymagane do realizacji zlecenia (art. 13 ust. 2 RODO). Bez tego nie wolno zawierać bądź przekazywać umów.

Subskrybowanie naszego newslettera

Na stronie internetowej Prianto GmbH użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera naszego przedsiębiorstwa. W stosowanym do tego okienku wprowadzania podawane są dane osobowe, które w momencie zapisania na newsletter są przekazywane do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Prianto GmbH informuje klientów i partnerów biznesowych w regularnych okresach przez newsletter o ofertach firmowych.  Newsletter naszego przedsiębiorstwa może być odbierany przez zainteresowaną osobę zasadniczo tylko wtedy, gdy

·         zainteresowana osoba ma ważny adres e-mail oraz

·         zainteresowana osoba zarejestrowała się na wysyłkę newslettera.

Na adres e-mail podany przez zainteresowaną osobę po raz pierwszy do wysyłki newslettera ze względów prawnych wysyłany jest e-mail potwierdzający metodą double opt-in.  Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzania, czy właściciel adresu e-mail jest upoważniony do odbierania newsletter jako osoba zainteresowana.

Podczas rejestracji na newsletter zapisujemy ponadto nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę zainteresowaną w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji.  Pobieranie danych jest wymagane, aby w późniejszym czasie ustalić (możliwe) nadużycie adresu e-mail zainteresowanej osoby oraz służy do zabezpieczenia prawnego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji na newsletter są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki naszego newslettera.  Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą mailową, o ile jest to wymagane dla realizacji usługi newslettera lub związanej z tym rejestracji, jak w przypadku zmian oferty na newsletter lub zmiany warunków technicznych.  Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie są przekazywane podmiotom trzecim.  Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili odwołana przez osobę zainteresowaną.  Zgodna na zapisywanie danych osobowych przekazanych nam przez osobę zainteresowaną do wysyłki newslettera może zostać w każdej chwili odwołana. Do odwołania zgody służy link znajdujący się w każdym newsletterze.  Ponadto istnieje możliwość wyrejestrowania się z wysyłki newslettera w każdej chwili na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie lub poinformowania o tym podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie w inny sposób.

Śledzenie newslettera

Newslettery Prianto GmbH zawierają tak zwane piksele zliczające.  Piksel zliczający to miniaturowa grafika wstawiona w takie e-maile, wysyłane w formacie HTML, w celu zapisania pliku dziennika oraz umożliwienia jego analizy.  Dzięki temu można przeprowadzić analizę statystyczną powodzenia lub niepowodzenia kampanii marketingu online. Na podstawie wstawionego piksela zliczającego Prianto GmbH może stwierdzić, czy i kiedy e-mail został otwarty przez osobę zainteresowaną oraz jakie linki znajdujące się w e-mailu zostały kliknięte przez osobę zainteresowaną.

Dane zebrane przez takie piksele zliczające zawarte w newsletterach są zapisywane i analizowane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie do optymalizacji wysyłki newslettera oraz jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań danej osoby.  Te dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.  Osoby zainteresowane są w każdej chwili uprawnione do odwołanie takiego oddzielnego oświadczenia zgody, przekazanego metodą double opt-in.  Po odwołaniu dane osobowe zostają usunięte przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.  Wyrejestrowanie z otrzymywania newslettera Prianto GmbH traktuje automatycznie jako odwołanie.

Możliwości kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa Prianto GmbH ze względu na przepisy ustawowe zawiera dane, które umożliwiają szybkie elektroniczne nawiązanie kontaktu z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co również obejmuje adres ogólny tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba zainteresowana nawiązuje kontakt przez e-mail lub przez formularz kontaktowy z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie, to dane osobowe przekazane przez osobę zainteresowaną są zapisywane automatycznie.

Takie dane osobowe przekazane przez osobę zainteresowaną podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie są zapisywane w celu przetwarzania lub nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną.  Takie dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Funkcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Prianto GmbH oferuje użytkownikom na blogu znajdującym się na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów. Blog to prowadzony na stronie internetowej, z reguły ogólnodostępny portal, na którym jedna lub kilka osób, nazywane blogerami lub blogerami internetowymi, mogą umieszczać artykuły lub opinie w postaci tak zwanych postów.  Posty bloga z reguły mogą być komentowane przez podmioty trzecie.

Jeżeli dana osoba pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, to oprócz komentarzy pozostawionych przez tę osobę zapisane i opublikowane zostają również dane o czasie wpisania komentarz oraz o nazwie użytkownika (pseudonimie) wybranej przez daną osobę.

Ponadto zaprotokołowany zostaje adres IP danej osoby nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP).  Adres IP jest zapisywany ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby dana osoba przez pozostawiony komentarz naruszyła prawa osób trzecich lub wstawiała treści niezgodne z prawem.  Zapisywanie danych osobowych następuje więc w interesie własnym podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie, aby w razie naruszenia prawa mógł się on wytłumaczyć.  Te zebrane dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli takie przekazanie nie jest wymagane przepisami prawa lub służy obronie prawnej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Subskrybowanie komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze przekazywane na blogu Prianto GmbH mogą być zasadniczo subskrybowane przez podmioty trzecie. W szczególności możliwe jest subskrybowanie przez komentującego komentarzy do jego komentarza w przypadku określonego wpisu na blogu.

Jeżeli dana osoba zdecyduje się na opcję subskrybowania komentarzy, to podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie prześle automatyczny e-mail potwierdzający, aby metodą double opt-in sprawdzić, czy właściciel podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję.  Opcję subskrybowania komentarzy można w każdej chwili zakończyć.
 

Ogólne wskazówki dotyczące wykorzystywania danych
 

Ochrona danych osobowych opiera się zasadniczo na trzech filarach:

1.    Pełna przejrzystość, co, kiedy dzieje się z danymi oraz w jaki sposób są one wykorzystywane

2.    Oszczędność danych, tzn. minimalizowanie ilości wymaganych danych

3.    Rygorystyczna zgodność z przeznaczeniem wykorzystywanych podanych danych

 

Zebrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane do realizacji umowy lub świadczenia usługi. Przekazywanie urzędom lub instytucjom państwowym uprawnionym do informacji następuje tylko wtedy, gdy podlegają one ustawowemu obowiązkowi informowania lub podjęta została taka decyzja przez sąd. W takich przypadkach przekazywanie jest ograniczone zasadniczo do minimalnie wymaganego zakresu.

Po zakończeniu celu przechowywania danych (i po upływie ewentualnych terminów przechowywania związanych z przepisami prawa podatkowego i handlowego) wszystkie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, o ile w tym momencie nie ma jednoznacznej zgody użytkownika na wykraczające poza to wykorzystywanie danych. 

Zasadniczo użytkownik może w takiej sytuacji nieformalnie i bezpłatnie skorzystać ze swojego prawa na podstawie federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG):

-     Prawo do potwierdzenia: Każda osoba zainteresowana ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do żądania od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie potwierdzenia, że określone dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 

-     Prawo do informacji (§§6, 19, 34 BDSG) o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach i kategoriach odbiorców oraz celu zapisania. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma nadane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do bezpłatnej informacji przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie o danych osobowych zapisanych o niej oraz do otrzymania kopii takiej informacji. Ponadto ustawodawca wydający dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznaje osobie zainteresowanej prawo do poniższych informacji:

-     cele przetwarzania

-     kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

-     odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych

-     w razie możliwości planowany okres zapisania danych osobowych

lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu

-     obowiązywanie prawa do korygowania lub usuwania określonych danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny bądź prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

-     obowiązywanie prawa do zażalenia w organie nadzoru

-     jeżeli dane osobowe nie są pobierane od zainteresowanej osoby: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

-     istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - konkretne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie docelowych skutków tego rodzaju przetwarzania dla zainteresowanej osoby.

Ponadto osoba zainteresowana ma prawo do informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak, to osoba zainteresowana ma jeszcze prawo do otrzymania informacji o właściwych gwarancjach związanych z przekazywaniem
 

-     Prawa do korygowania, blokowania lub usuwania  (§§6, 20, 35 BDSG) danych osobowych. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do żądania niezwłocznego skorygowania właściwych niepoprawnych danych osobowych. Ponadto osoba zainteresowana ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również w postaci oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do korygowania, może w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Prawo do usuwania (również „prawo do zapomnienia”) oznacza, że: każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do żądania od podmiotu odpowiedzialnego niezwłocznego usunięcia właściwych danych osobowych, jeżeli występuje jeden z poniższych powodów i przetwarzanie nie jest wymagane:
 

-     Dane osobowe zostały zebrane tylko do celów lub są przetwarzane w inny sposób, do których nie są już potrzebne.

-     Osoba zainteresowana odwołuje swoją zgodę, na której oparte jest przetwarzanie na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

-     Osoba zainteresowana wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania oraz nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów do przetwarzania lub osoba zainteresowana wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.

-     Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

-     Usunięcie danych osobowych jest wymagane do wywiązania się ze zobowiązania prawnego na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.

-     Dane osobowe zostały zebrane ze względu na oferowane usługi

społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

-     Jeżeli występuje jeden z wymienionych wyżej powodów oraz osoba zainteresowana chce usunąć dane osobowe zapisane w Prianto GmbH, to w każdej chwili może się zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.  

Pełnomocnik ds. ochrony danych w Prianto GmbH lub inny pracownik doprowadzi do niezwłocznego usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały utworzone przez Prianto GmbH i nasze przedsiębiorstwo jako podmiot odpowiedzialny na podstawie art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych, to Prianto GmbH z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia podejmie odpowiednie działania, również rodzaju technicznego, w celu poinformowania innych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że zainteresowana osoba zażądała od tych innych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź duplikatów tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest już wymagane. 

Pełnomocnik ds. ochrony danych w Prianto GmbH lub inny pracownik wykona w poszczególnych przypadkach niezbędne działania.

 

-     Prawo do ograniczeniaprzetwarzania (§58 BDSG) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do żądania od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z poniższych warunków:

-     Prawidłowość danych osobowych jest podważana przez zainteresowaną osobę na okres umożliwiający podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

-     Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zainteresowana osoba odrzuca usunięcie danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia korzystania z danych osobowych

-     Podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów

przetwarzania, osoba zainteresowana potrzebuje ich jednak do wniesienia, skorzystania i obronienia roszczeń prawnych

-     Osoba zainteresowana złożyła sprzeciw wobec przetwarzania na podst. art. 21 ust. 1 RODO i nie ma jeszcze decyzji, czy przeważają uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego nad powodami osoby zainteresowanej.

Jeżeli występuje jeden z wymienionych wyżej warunków oraz osoba zainteresowana chce ograniczyć dane osobowe zapisane w Prianto GmbH, to w każdej chwili może się zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.  Pełnomocnik ds. ochrony danych w Prianto GmbH lub inny pracownik doprowadzi do ograniczenia przetwarzania.

 

-     Prawo do przekazywania danych (art. 20 RODO w poł. z §28 BDSG) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przez nią udostępnione podmiotowi odpowiedzialnemu, w formacie strukturalnym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania maszynowego. Ponadto ma ona prawo do przekazywania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez utrudnień ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu dane osobowe zostały udostępnione, jeżeli przetwarzanie oparte jest na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO bądź na umowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie następuje przy pomocy metod automatycznych, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji zadania w interesie publicznym lub następuje w ramach wykonywania władzy publicznej, która została nadana podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ponadto osoba zainteresowana podczas korzystania ze swojego prawa do przekazywania danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO ma prawo to spowodowania, że dane osobowe są przekazywane od jednego podmiotu odpowiedzialnego bezpośrednio do innego podmiotu odpowiedzialnego, o ile jest to możliwe techniczne i o ile nie narusza to praw i swobód innych osób. 

W zakresie skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana może w każdej chwili zwrócić się do wyznaczonego przez Prianto GmbH pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika.

 

-     Prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu (art. 6, art. 21 RODO w poł. z §36 BDSG) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do składania sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie niniejszych przepisów.

Prianto GmbH nie będzie przetwarzać dłużej danych osobowych w razie sprzeciwu, chyba że wykażemy pilne powody związane z ochroną dla przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami zainteresowanej osoby

lub przetwarzanie służy do wniesienia, skorzystania lub obronienia roszczeń prawnych.

Jeżeli Prianto GmbH przetwarza dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej, to zainteresowana osoba ma prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również

profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba zainteresowana wniesie do Prianto GmbH sprzeciw wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, to Prianto GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe do tych celów.

Ponadto osoba zainteresowana ma prawo z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w firmie Prianto GmbH do celów naukowych lub historycznych badawczych bądź

statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest wymagane ze względu na realizację zadania leżącego w interesie publicznym.

W zakresie zastosowania prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana może zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych firmy Prianto GmbH lub innego pracownika. Osoba zainteresowana ma zawsze dowolność wyboru, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, bez względu na dyrektywę 2002/58/UE, skorzystania z prawa do sprzeciwu metodami automatycznymi, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 

-     Prawa podczas decyzji automatycznych w poszczególnym przypadku wraz z profilowaniem: Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę wydającego dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, w tym profilowaniu, która powoduje wobec niej skutki prawne lub jest dla niej znacznie niekorzystna w inny sposób, jeżeli decyzja nie jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy między osobą zainteresowaną a podmiotem odpowiedzialnym lub ze względu na przepisy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega podmiot odpowiedzialny nie jest dozwolona oraz te przepisy prawa zawierają odpowiednie działania w celu zachowania praw i swobód oraz uzasadnionego interesu osoby zainteresowanej bądź następuje za jednoznaczną zgodą osoby zainteresowanej
 

Jeżeli decyzja jest wymagana do zawarcia lub realizacji umowy między osobą zainteresowaną a podmiotem odpowiedzialnym lub następuje za jednoznaczną zgodą osoby zainteresowanej, to Prianto GmbH podejmuje odpowiednie działania mające na celu zachowanie praw i swobód oraz uzasadnionego interesu osoby zainteresowanej, do czego należy co najmniej prawo do spowodowania ingerencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do przedstawienia własnego stanowiska i złożenia sprzeciwu wobec decyzji. 

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa dotyczącego automatycznych decyzji, może w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 

-     Prawo do sprzeciwu ze skutkiem na przyszłość (§28 BDSG)

-     Prawo do zażalenia w organie nadzoru (art. 77 RODO w poł. z §19 BDSG)

 

W każdej chwili użytkownik może odwołać bez podania powodów udzielone zgody na zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych

Swoje zapytania, ogólne uwagi lub zażalenia związane z ochroną danych należy kierować do:

 

Prianto GmbH
Barthstr. 18

80339 Monachium
Tel: 089 416148 210

e-mail: kontakt@prianto.com

www.prianto.com 
 

Ochrona danych w Prianto GmbH jest zapewniana między innymi przez szkolenia, aktywną komunikację oraz pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy o danych oraz do zachowania dokumentów związanych z prawem o ochronie danych wszystkich pracowników i usługodawców zewnętrznych.

Wszystkie środki i działania techniczne, organizacyjne, logiczne w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa IT i informacji służą do ochrony przed uszkodzeniami, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem do zapisanych danych, a także do osiągnięcia celów ochrony, poufności, dostępności i integralności.
 

Zmiany wytycznych o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk ochrony danych oraz niniejszych wytycznych, aby w razie potrzeby dostosować je do zmian właściwych przepisów prawa lub regulacji bądź zoptymalizować je dla potrzeb użytkownika. Informacje o możliwych zmianach naszych praktyk ochrony danych są odpowiednio przekazywane w tym miejscu. Należy przestrzegać przy tym aktualnego numeru wersji oświadczenia o ochronie danych.

Inne wskazówki:

 

Osoby poniżej 18. roku życia 

Osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie powinny nam przekazywać danych osobowych. Nie wymagamy żadnych danych osobowych dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy podmiotom trzecim.

 

Pliki Cookie 

Wchodząc na naszą witrynę może się zdarzyć, że na komputerze użytkownika będziemy zapisywać informacje w postaci plików cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy do przeglądarki użytkownika i zapisywane zostają na twardym dysku komputera użytkownika. Oprócz adresu protokołu internetowego nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkownika. Te informacje służą do automatycznego rozpoznania użytkownika podczas następnych wizyty na naszych witrynach oraz do ułatwienia nawigacji. Pliki cookie umożliwiają nam na przykład dostosowanie strony internetowej do zainteresowań lub zapisanie hasła, aby nie trzeba go było podawać na nowo za każdym razem.

 

Linki zewnętrzne 

W przypadku korzystania z linków zewnętrznych oferowanych na naszych stronach internetowych niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie dotyczy tych linków. Jeżeli oferujemy linki, to zapewniamy, że w momencie wstawienia linku nie były znane żadne naruszenia obowiązującego prawa na zlinkowanych stronach internetowych. Nie mamy jednak wpływu na przestrzeganie przepisów o ochronie danych i bezpieczeństwa przez innych operatorów. Dlatego na stronach internetowych innych operatorów należy znaleźć informacje o udostępnionych tam oświadczeniach o ochronie danych.

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Google Analytics 

W tej witrynie stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. („Google“) Google Analytics stosuje tzw. „cookie“, pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z witryny, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla administratora witryny innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Firma Google może w razie potrzeby przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google [osoby/firmy, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie firmy Google, nie są podmiotami trzecimi!]. Google nigdy nie łączy adresu IP z innymi danymi, zebranymi o użytkowniku przez Google. Instalację plików cookie można dezaktywować przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych przez firmę Google w opisany wcześniej sposób, do wymienionego wcześniej celu. 

Spółką świadczącą usługi Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphittheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 USA

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie wykorzystuje do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics rozszerzenie „_gat._anonymizelp”.  Ten dodatek powoduje skrócenie i zanonimizowanie adresu IP łącza internetowego danej osoby przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa, które podpisało porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników na naszej stronie internetowej.  Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje między innymi do analizy korzystania z naszej strony internetowej, w celu przygotowywania dla nas raportów online, które pokazują aktywności na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia usług związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych

Google Analytics wstawia plik cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie.  Po wstawieniu pliku cookie Google umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej.  Po każdym wejściu na jedną z pojedynczych stron tej witryny, która jest administrowana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i na której wstawiony został komponent Google Analytics, to przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie spowoduje ze względu na dany komponent Google Analytics przekazanie danych do Google w celu analizy online.  W ramach tej metody technicznej Google uzyskuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby zainteresowanej, które służą firmie Google między innymi do stwierdzenia pochodzenia użytkowników i kliknięć, a tym samym do umożliwienia rozliczeń prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są informacje osobowe, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną.  Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych te dane osobowe, wraz z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę zainteresowaną, są przekazywane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  Te dane osobowe są zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe zebrane przez tę metodę techniczną Google może w niektórych sytuacjach przekazywać podmiotom trzecim.

Osoba zainteresowana może w dowolnej chwili uniemożliwić wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową w opisany powyżej sposób, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale nie zgodzić się na wstawianie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również wstawianie przez Google pliku cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Dodatkowo Google Analytics może w każdej chwili kasować przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie już wstawiony plik Cookie.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość niewyrażenia zgody na rejestrowanie wygenerowanych przez Google Analytics danych odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej oraz na przetwarzanie tych danych przez Google, a także uniemożliwienia tego. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać dodatek do przeglądarki ze strony tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki przekazuje do Google Analytics informacje przez Javascript, że do Google Analytics nie mogą być przekazywane żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych.  Zainstalowanie dodatku do przeglądarki jest traktowane przez Google jako niewyrażenie zgody. Jeżeli system informatyczny zainteresowanej osoby będzie później kasowany, formatowany lub ponownie instalowany, to osoba zainteresowana musi jeszcze raz zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę jej podległą, to możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych Google można sprawdzić na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Zasady Google Analytics są objaśnione dokładniej na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Rejestrowanie przez Google Analytics można dezaktywować klikając poniższy link. Ustawiony zostanie plik cookie opt-out, który nie dopuszcza do późniejszego rejestrowania danych podczas odwiedzin tej strony internetowej:  

 

Wewnętrzne narzędzia i systemy zakładowe

Dane zebrane w witrynie lub w ramach innej współpracy są przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania danych i terminem przechowywania w wewnętrznych narzędziach i systemach. W przypadku stosowanych przez nas narzędzi operatorów trzecich zobowiązali się oni umownie do zabezpieczania danych zgodnie z wymaganiami RODO. Również samodzielnie zaprogramowane systemy odpowiadają bez wyjątku temu standardowi bezpieczeństwa.

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Facebooka 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie wstawił na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa to działające w Internecie społeczne miejsce spotkań, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikację między sobą oraz relacje w przestrzeni wirtualnej.  Sieć społecznościowa może być platformą wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych oraz dotyczących firmy.  Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć oraz łączenie zaproszeń od znajomych.

 

W naszej witrynie stosowane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com („Facebook”). Spółką, do której należy Facebook, jest Facebook, lnc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest, jeżeli osoba zainteresowana mieszka poza USA lub Kanadą, firma Facebook lreland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Wtyczki są oznaczone logotypem Facebook lub dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebook”.

Po wejściu na stronę w naszej witrynie, na której znajduje się taka wtyczka, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez firmę Facebook bezpośrednio do przeglądarki i wstawiana przez nią na stronę. Po wstawieniu wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną stronę naszej witryny. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, platforma ta może przyporządkować wizytę do konta na Facebooku. W przypadku użycia wtyczki, na przykład naciśnięcia przycisku „Lubię to” lub pozostawienia komentarza, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Zestawienie wtyczek Facebooka znajduje się na stronie developers.facebook.com/docs/plugins/.


Cel i zakres zbieranych danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Facebook oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień użytkownika do ochrony sfery prywatnej podane są w informacji o ochronie danych firmy Facebook.

Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące danych, znajdujące się na stronie
de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook.  Ponadto wyjaśniono tam, jakie możliwości ustawień Facebook oferuje w zakresie ochrony sfery prywatnej osoby zainteresowanej. Dodatkowo dostępne są różne aplikacje umożliwiające zablokowanie przekazywania danych do Facebooka. Z takich aplikacji dana osoba może korzystać, aby zablokować przekazywanie danych do Facebooka.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie danych przez Facebook na naszej witrynie, musi się wylogować z Facebooka przed wejściem na naszą witrynę.

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Google AdWords 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie wstawił na swojej stronie internetowej Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy aktywowanie reklam w wynikach wyszukiwarki Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze dobranie właściwych słów kluczowych, na podstawie których reklama będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik otrzyma w wyszukiwarce wynik związany ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane według automatycznego algorytmu oraz z uwzględnieniem ustalonych wcześniej słów kluczowych na stronach internetowych związanych z tematem. 

Spółką świadczącą usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphittheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 USA

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej przez wyświetlanie odpowiadających zainteresowaniom reklam na stronach internetowych innych firm oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam innych firma na naszej stronie internetowej.

Jeżeli dana osoba wejdzie na naszą stronę internetową przez reklamę Google, to w jej systemie informatycznym Google zapisze tak zwany plik cookie konwersji. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Na podstawie pliku cookie, o ile jego ważność nie upłynęła, można śledzić, czy następowały wejścia na określone podstrony, na przykład do koszyka, z systemu sklepu online na naszej stronie internetowej. Na podstawie pliku cookie konwersji my oraz Google możemy śledzić, czy dana osoba, która weszła na naszą stronę internetową z reklamy AdWords, wygenerowała obrót, czyli czy dokonała zakupu, czy też nie.

Dane i informacje zebrane w ramach wykorzystywania plików cookie są stosowane przez Google do tworzenia statystyk wizyt dla naszej strony internetowej. 

Statystyki wizyt są z kolei wykorzystywane przez nas do ustalania łącznej liczby użytkowników, którzy trafili do nas z reklam AdWords, czyli do określania skuteczności lub braku skuteczności danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Nasze przedsiębiorstwo ani inni klienci reklamowi Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby.

Za pomocą plików cookie konwersji zapisywane są informacje osobowe, na przykład o stronach internetowych odwiedzanych przez daną osobę. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych te dane osobowe, wraz z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę zainteresowaną, są przekazywane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe zebrane przez tę metodę techniczną Google może w niektórych sytuacjach przekazywać podmiotom trzecim. 

Osoba zainteresowana może w dowolnej chwili uniemożliwić wstawianie plików cookie przez naszą stronę internetową w opisany powyżej sposób, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale nie zgodzić się na wstawianie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również wstawianie przez Google pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Ponadto Google AdWords może w każdej chwili kasować przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie już wstawiony plik cookie. 

Dodatkowo osoba zainteresowana ma możliwość niewyrażenia zgody na reklamę Google odpowiednią do zainteresowań. W tym celu osoba musi w każdej wykorzystywanej przez siebie przeglądarce przejść na stronę www.google.de/settings/ads i tam wprowadzić żądane ustawienia.

Więcej informacji o obowiązujących przepisach o ochronie danych znajduje się na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania LinkedIn 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie wstawił na tej stronie internetowej komponenty firmy Linkedln Corporation. Linkedln to internetowa sieć społecznościowa, umożliwiająca łączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.  Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z Linkedln w ponad 200 krajach.  W związku z tym Linkedln to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych oraz jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Linkedln należy do firmy Linkedln Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za sprawy związane z ochroną danych poza USA odpowiada Linkedln lreland, Privacy Policy lssues, Wilton Plaza, Wilten Place, Dublin 2, Irlandia.

Podczas każdego pojedynczego wejścia na naszą stronę internetową, na której znajduje się komponent Linkedln (wtyczka Linkedln), powoduje on, że przeglądarka używana przez daną osobę pobierze odpowiedni wygląd komponentu Linkedln. Więcej informacji na temat wtyczek Linkedln znajduje się na stronie developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej metody technicznej Linkedln otrzymuje informacje, która konkretnie podstrona w naszej witrynie została odwiedzona przez daną osobę.

Jeżeli dana osoba jednocześnie jest zalogowana w Linkedln, to po każdym wejściu przez daną osobę na naszą stronę internetową oraz podczas całego przebywania na naszej stronie internetowej Linkedln zauważa, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.  Te informacje są zbierane przez komponent Linkedln i przyporządkowywane przez Linkedln do właściwego konta Linkedln danej osoby.  Jeżeli dana osoba naciśnie przycisk Linkedln wstawiony na naszą stronę internetową, Linkedln przyporządkuje tę informację do osobistego konta użytkownika Linkedln danej osoby i zapisze te dane osobowe.

Linkedln otrzymuje przez komponent Linkedln zawsze informację o tym, że dana osoba weszła na naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba w momencie wejścia na naszą stronę internetową jest zalogowana jednocześnie w Linkedln. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Linkedln, czy nie.  Jeżeli dana osoba nie chce, aby takie informacje były przekazywane do Linkedln, może to uniemożliwić przez wylogowanie się ze swojego konta Linkedln przed wejściem na naszą stronę internetową.

Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls Linkedln zapewnia możliwość rezygnacji z wiadomości e-mail, SMS oraz dostosowanych reklam, a także zarządzanie ustawieniami reklam. Linkedln korzysta ponadto z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą wstawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.  Obowiązujące przepisy o ochronie danych Linkedln można sprawdzić na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczne dotyczące plików cookie Linkedln można sprawdzić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Twittera

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie wstawił na tej stronie internetowej komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, ogólnodostępny mikroblog, na którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 140 znaków.  Te krótkie wiadomości są widoczne dla każdego, czyli również dla osób niezalogowanych na Twitterze.  Tweety są wyświetlane jednak również tak zwanym obserwującym danego użytkownika.  Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy obserwują jego tweety. Ponadto za pomocą hashtagów, powiązań lub przekazywanych tweetów Twitter umożliwia zwracanie się do szerokiego grona odbiorców.

Twitter należy do Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Po każdym wejściu na jedną z pojedynczych stron tej witryny, która jest administrowana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i na której wstawiony został komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie spowoduje ze względu na dany komponent Twittera pobranie widoku odpowiedniego komponentu z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć na stronie about.twitter.com/de/resources/buttons.  W ramach tej metody technicznej Twitter otrzymuje informacje, która konkretnie podstrona w naszej witrynie została odwiedzona przez daną osobę. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom przekazywania treści tej strony internetowej, promowania tej strony internetowej w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby naszych użytkowników.

Jeżeli dana osoba jednocześnie jest zalogowana na Twitterze, to po każdym wejściu przez daną osobę na naszą stronę internetową oraz podczas całego przebywania na naszej stronie internetowej Twitter zauważa, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.  Te informacje są zbierane przez komponent Twittera i przyporządkowywane przez Twittera do właściwego konta Twittera danej osoby.  Jeżeli dana osoba naciśnie przycisk Twittera wstawiony na naszą stronę internetową, to przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika danej osoby na Twitterze oraz zapisane i przetworzone przez Twittera.

Twitter otrzymuje przez komponent Twittera zawsze informację o tym, że dana osoba weszła na naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba w momencie wejścia na naszą stronę internetową jest zalogowana jednocześnie na Twitterze. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli dana osoba nie chce, aby takie informacje były przekazywane do Twittera, może to uniemożliwić przez wylogowanie się ze swojego konta Twittera przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych Twittera można sprawdzić na stronie twitter.com/privacy

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania YouTube

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie wstawił na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, umożliwiający bezpłatne wstawianie klipów wideo oraz również bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie przez innych użytkowników. YouTube zezwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów, w związku z czym na tym portalu internetowym można znaleźć pełne filmy i programy telewizyjne, ale również wideoklipy muzyczne, zwiastuny oraz filmy wykonane przez użytkowników.

YouTube należy do YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC to spółka zależna firmy Google lnc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Po każdym wejściu na jedną z pojedynczych stron tej witryny, która jest administrowana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i na której wstawiony został komponent YouTube (przycisk YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie spowoduje ze względu na dany komponent YouTube pobranie widoku odpowiedniego komponentu z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można sprawdzić na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/.  W ramach tej metody technicznej YouTube i Google otrzymują informacje, która konkretnie podstrona w naszej witrynie została odwiedzona przez daną osobę.

Jeżeli dana osoba jednocześnie jest zalogowana w YouTube, to po każdym wejściu na naszą podstronę YouTube zauważa, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.  Te informacje są zbierane przez YouTube i Google oraz przyporządkowywane do właściwego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google otrzymują przez komponent YouTube zawsze informację o tym, że dana osoba weszła na naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba w momencie wejścia na naszą stronę internetową jest zalogowana jednocześnie w YouTube. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie.  Jeżeli dana osoba nie chce, aby takie informacje były przekazywane do YouTube i Google, może to uniemożliwić przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez YouTube przepisy o ochronie danych, które można sprawdzić na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube oraz Google.

(wersja 1.0)

 

Podstawy prawne przetwarzania 

§13 ustawy o mediach elektronicznych: „Usługodawca na początku korzystania musi poinformować użytkownika w ogólnie zrozumiałej formie o rodzaju, zakresie i celach zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych, a także o przetwarzaniu jego danych w państwach poza obszarem obowiązywania dyrektywy 95/46/EG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych (ABl. EG nr L 281 S. 31), jeżeli jeszcze tego nie zrobił. W przypadku procesu automatycznego umożliwiającego późniejszą identyfikację użytkownika oraz przygotowującą zebranie bądź wykorzystanie danych osobowych, należy poinformować użytkownika na początku procesu. Użytkownik musi mieć możliwość sprawdzenia w każdej chwili treści informacji”.

 

Art. 6  RODO:
Art. 6 1 lit. a RODO stanowi dla naszego przedsiębiorstwa podstawę prawną procesów przetwarzania, podczas których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba, jak na przykład w przypadku procesów przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub wyświadczenia innej usługi bądź usługi wzajemnej, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 1 lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania wymaganych do realizacji działań przedumownych, na przykład w razie zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniu prawnemu, na podstawie którego przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, jak np. spełnienie zobowiązań podatkowych, to przetwarzanie jest oparte na art. 6 1 lit. c RODO.  W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby być wymagane do ochrony kluczowych życiowych interesów danej osoby lub innej osoby fizycznej.  Taka sytuacja miałaby na przykład miejsce wtedy, gdyby użytkownik doznał obrażeń ciała w naszym zakładzie i w związku z tym konieczne byłoby przekazanie lekarzowi, szpitalowi lub innym podmiotom trzecim jego nazwiska, wieku, danych kasy chorych lub innych kluczowych dla życia informacji.  Przetwarzanie byłoby wtedy oparte na art. 6 1 lit. d RODO. Ostatecznie procesy przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są procesy przetwarzania, które nie są objęte żadną z wymienionych wyżej podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu zachowania uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, o ile interesy, prawa podstawowe oraz swobody podstawowe danej osoby nie przeważają. Takie procesy przetwarzania są więc dozwolone dla nas w szczególności dlatego, że zostały już wymienione przez ustawodawcę europejskiego.  Był on zdania, że uzasadniony interes można założyć wtedy, gdy dana osoba jest klientem, dostawcą lub innym partnerem biznesowym podmiotu odpowiedzialnego (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych, stosowany przez podmiot odpowiedzialny lub osobę trzecią, jest oparty na art. 6 1 lit. f RODO. Na tej podstawie naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej w celu zapewnienia korzyści wszystkim naszym pracownikom i udziałowcom.

Prawne lub umowne przepisy o udostępnianiu danych osobowych; konieczność zawierania umowy; zobowiązanie osoby zainteresowanej do udostępnienia danych osobowych; możliwe skutki braku udostępnienia 

Informujemy, że udostępnianie danych osobowych częściowo jest wymagane przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane o partnerze umowy). Ponadto do zawarcia umowy konieczne może być udostępnienie nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które później muszą zostać przez nas przetworzone. Osoba zainteresowana jest na przykład zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę.  Brak udostępnienia danych osobowych mogłoby spowodować, że umowa z osobą zainteresowaną nie zostanie zawarta. Jeżeli są niejasności lub pytania, osoba zainteresowana przed udostępnieniem danych osobowych może zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych wyjaśnia osobie zainteresowanej w zależności od przypadku, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub wynika z umowy bądź czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy występuje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych i jakie mogłyby być skutki braku udostępnienia danych osobowych.

Obowiązują: 18.05.2018

 

Top