Ogólne Warunki Handlowe Prianto Polska

Część I:

Postanowienia ogólne dotyczące dostaw i usług

 

 1.       Zakres obowiązywania

 

1.1      Wszelkie zamówienia klienta złożone w Firmie, dotyczące dostawy i usług (odpowiednio) będą realizowane przez firmę Prianto GmbH (zwaną dalej Prianto) wyłącznie w oparciu o poniżej cytowane Ogólne warunki handlowe.

 

1.2      Obowiązują one w przypadku wszystkich dostaw i usług w stosunku do podmiotów i osób, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

 

1.3      Ogólne warunki handlowe klienta nie znajdują zastosowania, nawet jeżeli klient przy okazji swojego zamówienia wskaże na nie, a Prianto nie wyrazi sprzeciwu odnośnie ich zastosowania.

 

1.4      Aprobaty, dodatkowe porozumienia umowne, jak również zmiany i uzupełnienia Ogólnych warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

 

1.5      Wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi obowiązują wszystkie regulacje opublikowane oddzielnie w „Kodeksie postępowania Prianto” oraz „Polityce zgodności Prianto”.

 

2.       Produkty i usługi

 

2.1      Oferty firmy Prianto są niewiążące. Zlecenia są wiążące dla klienta w okresie 2 tygodni. Umowa zostaje zawarta dopiero po pisemnym potwierdzeniu zlecenia przesłanym przez Prianto faksem lub mailowo, najpóźniej w momencie przyjęcia dostawy przez klienta lub w momencie realizacji usługi.

 

2.2      W potwierdzeniu zlecenia określona jest zawartość i zakres dostawy lub usługi świadczonej przez Prianto.

 

2.3      Dostosowane do istniejących możliwości dostawy częściowe są dopuszczalne i może być za nie wystawiany osobny rachunek.

 

2.4      Prianto zastrzega sobie prawo do dokonywania technicznych zmian produktu, szczególnie w związku z dalszym jego rozwojem, o ile zachowane zostaną przy tym ustalone dane o wydajności. Możliwe do realizacji i zaakceptowania są także ewentualne zmiany koloru i kształtu.

 

2.5      Terminy dostawy i świadczenia usług nie są wiążące. Prianto popada w zwłokę w zakresie realizacji tylko wówczas, jeżeli opóźnienie spowodowane jest przez Prianto, usługa jest wymagalna, a klient bezowocnie wyznaczył odpowiedni dodatkowy termin w formie pisemnej (co najmniej 14 dni).

 

2.6      Terminy dostawy i realizacji usług przedłużają się w przypadku Prianto z powodu zakłóceń spowodowanych przez siłę wyższą i inne przeszkody, na które Prianto nie ma wpływu, jak zakłócenia na skutek braku dostawy materiałów od innych dostawców, strajki, lokaut lub inne zakłócenia w działaniu.

 

2.7      Prianto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienia w dostawie lub świadczeniu usługi, spowodowane przez powyższe zakłócenia, trwają dłużej niż sześć tygodni.

 

2.8      W przypadku lekkiego zaniedbania roszczenia klienta w zakresie odszkodowania za opóźnienie w dostawie lub realizacji usługi są wykluczone. Jeżeli opóźnienie w dostawie lub realizacji usługi nie polega na umyślnie spowodowanym przez Prianto niedotrzymaniu warunków umowy, gwarancja ogranicza się do przewidywalnych, typowych szkód, maksymalnie do wysokości 3% wartości dostawy, w przypadku której doszło do opóźnienia. Odpowiadamy zgodnie z prawem za opóźnienia w dostawie spowodowane poprzez nasze umyślne lub rażące naruszenie postanowień umowy.

 

2.9      Klient zapewnia przyjęcie usługi w określonym czasie i zgodnie z regulaminem. Jeżeli do tego nie dojdzie, wyklucza to przejęcie odpowiedzialności przez Prianto. Klient wspiera Prianto bezpłatnie w możliwie najlepszy sposób i przekazuje wszelkie informacje i dokumentację, które mogą mieć znaczenie przy realizacji zlecenia. Jeżeli klient nie wypełni swojego obowiązku w zakresie współdziałania, Prianto nie jest zobowiązane do realizacji usługi. W takim przypadku zastrzegamy sobie możliwość zażądania odszkodowania. Ponadto, ryzyko przypadkowego zagubienia przedmiotu zakupu lub przypadkowego pogorszenia jakości przedmiotu zakupu przechodzi na kupującego w momencie gdy opóźnia on przejęcie dostawy.

 

2.10   Produkty w przypadku których nie stwierdzono wady nie podlegają możliwości zwrotu.

 

3.       Ceny i warunki płatności

 

3.1      Obowiązują ceny podane przez Prianto w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.

 

3.2      Do podanych cen doliczany jest określony ustawowo podatek VAT dostawa na bazie ex-works przez Prianto. Cena obejmuje koszty typowego obowiązującego opakowania dostarczanych produktów. Za dodatkowe usługi lub koszty, szczególnie związane z frachtem, mytem, opłatami środowiskowymi i ryczałtem dot. realizacji, klientowi wystawiony zostanie osobny rachunek zgodnie z aktualnymi warunkami zamieszczonymi na stronie www. prianto. com.

 

3.3      Prianto zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny, jeżeli po zawarciu umowy wzrosną koszty - szczególnie na skutek wzrostu cen po stronie dostawców lub w związku z różnicami kursowymi. Na życzenie klienta Prianto przedstawi uzasadnienie wzrostu cen.

 

3.4      Jeżeli ustanowiony został limit kredytu kupieckiego i nie zawarto innych postanowień dotyczących warunków płatności, płatności wymagane są w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury, bez żadnych potrąceń. Faktura wystawiana jest w momencie realizacji dostawy. Jeżeli klient przekroczy wyznaczony mu termin płatności, naliczane będą odsetki do ceny zakupu, bez konieczności przesłania upomnienia, począwszy od wyznaczonego terminu płatności, w wysokości 8% w skali roku powyżej obowiązującej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto wraz z trzecim przypomnieniem o nieuregulowanej płatności zostaje dodatkowo naliczana opłata manipulacyjna w wysokości 65 PLN. W przypadku czwartego i piątego przypomnienia zostaną naliczone kolejne opłaty po 65 PLN każda. Prawo dochodzenia dodatkowo roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistniałej szkody/straty pozostaje w mocy.

 

3.5      Niezależnie od innych warunków klienta, Prianto ma prawo do odliczenia płatności z istniejących długów klienta. Jeżeli powstały już koszty i odsetki na skutek zwłoki, Prianto ma prawo rozliczyć płatność w pierwszej kolejności wyrównując zaległe koszty, następnie odsetki, a na koniec uwzględniając płatność za świadczoną główną usługę.

 

3.6      Klient może kompensować sobie należności tylko w oparciu o niepodważalnie i prawomocnie stwierdzone należności. Klient może jedynie egzekwować prawo zatrzymania wobec roszczeń, które są oparte na tych samych relacjach umownych.

 

3.7      W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od warunków płatności, Prianto może zażądać w każdej chwili według własnego uznania zapłaty z góry lub złożenia zabezpieczenia. Wszystkie niezapłacone należności, łącznie z tymi, które ustalono w formie rat, są wówczas wymagalne ze skutkiem natychmiastowym.

 

3.8      Udzielony klientowi termin zapłaty zakłada w przypadku każdego indywidualnego zlecenia wystarczający limit kredytowy będący do dyspozycji. Jeżeli zlecenie przekracza wartość limitu kredytowego, Prianto zastrzega sobie możliwość zmienienia warunków zapłaty, zażądania zaliczki lub ustalenia zabezpieczenia, lub odstąpienia od umowy w wypadku nie spełnienia tych warunków. 

 

4.       Dostawa, kontrola i przeniesienie ryzyka

 

4.1      Dostawa realizowana jest z naszego zakładu na koszt i ryzyko klienta, o ile w potwierdzeniu przyjęcia zlecenie nie ustalono inaczej. Także w przypadku darmowej dostawy kwestia przejścia ryzyka nie ulega zmianie. Na życzenie i koszt klienta przedmiot zakupu może zostać ubezpieczony w ramach ubezpieczenia transportowego.

 

4.2      Klient powinien sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu, czy jest kompletny, zgodny z opisem na papierach przewozowych, jak również pod względem wad.

 

4.3      Jeżeli towar nie zostanie zakwestionowany w terminie czterech dni od daty umieszczonej na liście przewozowym w formie pisemnej, uważa się, że towar dostarczony został w sposób należyty i kompletny, chyba że chodzi o wadę, której nie można było stwierdzić podczas sprawdzania.

 

4.4       Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zakupu jest przeniesione z Prianto na klienta w momencie przekazania firmie transportowej.

 

4.5      Jeżeli dostarczony towar zawiera widoczne wady lub nie jest kompletny pod względem ilości, klient musi zaznaczyć to w momencie jego dostarczenia przez firmę transportową w formie pisemnej na potwierdzeniu odbioru przewoźnika. Potwierdzenie to musi wyraźnie opisywać wadę lub brakującą ilość towaru. (Zgłoszenie szkody zgodnie z § 438 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch)).

 

5.       Gwarancja

 

5.1      Jakość zakupionego przedmiotu jest ustalona w opisie produktu przez producenta.

 

5.2      Prianto zapewnia, że produkty będące przedmiotem umowy nie zawierają istotnych wad i nadają się do zastosowania opisanego w umowie lub zwykłego zastosowania. Partnerom jest równocześnie wiadomo, że zgodnie ze stanem techniki nie jest możliwe wykluczenie błędów w oprogramowaniu znajdującym zastosowanie w różnych sytuacjach i warunkach.

 

5.3      Prianto nie gwarantuje, że funkcje przewidziane w oprogramowaniu będą odpowiadać w wystarczającym stopniu wymaganiom klienta, a produkty objęte umową będą ze sobą współpracować w ramach dokonanego przez klienta wyboru. Prianto zasadniczo nie świadczy usług polegających na instalowaniu i konfiguracji, chyba że ustalono inaczej w formie pisemnej. Usługi doradcze świadczone przez Prianto są bezpłatne i mają charakter niewiążący. Nie ma gwarancji na sprawność funkcjonowania pojedynczych produktów w połączeniu.

 

5.4      Nie ma możliwości zgłaszania roszczeń odnośnie wad fizycznych rzeczy - w przypadku tylko nieznacznych odstępstw od uzgodnionej charakterystyki/opisu lub w przypadku nieznacznego obniżenia stopnia przydatności - jeżeli produkt został już zmieniony przez klienta lub osobę trzecią, zainstalowany w sposób nieodpowiedni, nieodpowiednio konserwowany, naprawiany, używany lub narażony na wpływy otoczenia, w sposób nieodpowiadający wymaganiom producenta w zakresie instalacji, chyba że klient udowodni, że czynniki te nie miały wpływu na te wady.

 

5.5      Nie ma możliwości zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji, jeżeli usunięty został numer seryjny, opis typu lub podobne oznakowanie lub jeżeli są one nieczytelne.

 

5.6      Odpowiedzialność w przypadku wad fizycznych rzeczy obowiązuje tylko, jeżeli powód powstania wady fizycznej istniał przed przeniesieniem ryzyka. Prianto nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe producenta.

 

5.7      W razie wystąpienia wady fizycznej produktu, Prianto według własnego uznania najpierw usuwa usterki zanim towar zostanie wymieniony.  Wymienione części przechodzą na własność Prianto. Jeżeli Prianto nie jest w stanie usunąć wad lub dokonać wymiany, lub jeżeli jest to związane z nieproporcjonalnymi kosztami, lub też firma Prianto nie usunęła wady w odpowiednim, ustalonym pisemnie terminie, klient ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Jeżeli Prianto dostarczy produkt zastępczy, w celu dopełnienia warunków umowy, klient musi zwrócić produkt wadliwy i uiścić rekompensatę wynikającą z czerpania korzyści w ramach używania rzeczy/produktu. W razie odstąpienia od umowy, klient otrzymuje kwotę na poczet swojego rachunku, wynikającą z kwoty zakupu, pomniejszonej o kwotę wynikającą z czerpania korzyści z używanej rzeczy/produktu. Wartość korzyści wynikających z użytkowania rzeczy zostanie określona na podstawie stosunku czasu korzystania z przedmiotu przez klienta do przewidywanego całkowitego czasu korzystania z przedmiotu.

 

5.8      Wszystkie dodatkowe koszty poniesione w związku z naprawą wadliwego produktu lub dostawą produktu zastępczego (np. koszty transportu, koszty opakowania) ponosi klient, chyba że są one nieproporcjonalne w stosunku do wartości zlecenia.

 

5.9      Postanowienia dotyczące gwarancji opisane w punktach 5.1 do 5. 7 obowiązują również w przypadku wykonywania prac serwisowych. Jeżeli ustalone prace serwisowe nie wykażą ustalonego w umowie działania lub charakterystycznych cech, Prianto usunie wady, według własnego uznania, lub wykona nową usługę. W razie, gdy ponowne dopełnienie warunków umowy zakończy się niepowodzeniem, klient nie ma prawa do obniżenia kwoty wynagrodzenia czy też do rekompensaty kosztów usuwania wad przez samego klienta. Wyklucza się odstąpienie od umowy z powodu drobnych braków, jak również prawo do rekompensaty kosztów po usunięciu wad przez samego klienta.

 

5.10   Jeżeli nie uzgodniono innej indywidualnej regulacji, roszczenia z tytułu wad fizycznych rzeczy ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Termin ważności gwarancji rozpoczyna się w momencie dostarczenia/odbioru. Jeżeli towar jest przedmiotem nabytym w ramach zakupu towarów konsumpcyjnych, prawa klienta wynikające z art. 478,479 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) pozostają nienaruszone. W razie wątpliwości klient musi udowodnić Prianto, że w danym przypadku chodziło o towar konsumpcyjny. Prawa do roszczenia z tytułu wady fizycznej rzeczy przenoszone mogą być tylko za zgodą Prianto. Prianto przenosi gwarancje i rękojmię od producenta. Prianto nie zapewnia gwarancji wykraczających poza gwarancję producenta.

 

5.11   Jeżeli odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy jest nieuzasadniona w przypadku Prianto, szczególnie ze względu na fakt, że towar nie został zakupiony w Prianto, lub roszczenia z tytułu wady fizycznej rzeczy uległy przedawnieniu lub brak jest wad fizycznych rzeczy, Prianto ma prawo odesłać towar do klienta na jego koszt i ryzyko oraz do naliczenia opłaty zryczałtowanej w wysokości 60 EUR za opracowanie sprawy i sprawdzenie produktu. Klient ma prawo do udowodnienie, iż koszt ten był niższy. Naprawy wykraczające poza odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy objęte są opłatą. Klient ponosi koszty za przygotowanie kosztorysu.

 

5.12   Dokładne procedury w przypadku skorzystania z odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne rzeczy i naprawy objęte opłatą, określone zostały w postanowieniach RMA (Return Materiał Authorisation), które można znaleźć na stronie www.prianto.com

 

5.13   Wyklucza się wszelkie dalsze roszczenia inne niż te ujęte w niniejszych warunkach umowy, niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej są one oparte, o ile nic innego nie wynika z niniejszych postanowień. Regulacje ustawowe w zakresie zakupu towarów konsumpcyjnych pozostają nienaruszone.

 

6.       Prawa chroniące własność gospodarczo-intelektualną / prawa autorskie

6.1      Klient nie ma prawa do dokonywania zmian w oprogramowaniu, do kopiowania (za wyjątkiem kopii zapasowych), do zastosowania go na sprzęcie niekompatybilnym i dostosowywania do niego, bądź też do przetwarzania go w inny sposób.

 

6.2      Umowy dot. wypożyczenia oprogramowania wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Prianto. Umowy leasingowe dot. oprogramowania mogą być zawierane tylko w ramach warunków określonych przez danego producenta oprogramowania lub przy zachowaniu obowiązujących przepisów ustawowych.

 

6.3      Każde oprogramowanie w kontekście jego użytkowania podlega właściwym postanowieniom dot. licencji określonym przez jego producenta. Klient zobowiązuje się do przestrzegania tych postanowień, do czego zobowiązuje on również swoich odbiorców. Każde złamanie postanowień umowy przez odbiorców Klient musi zgłosić niezwłocznie do Prianto.

 

6.4      Klient nie może usuwać, zmieniać, zakrywać lub w inny sposób przyczyniać się swoim działaniem do nieczytelności wskazówek na produktach objętych umową a dotyczących informacji o prawach autorskich, chroniących markę lub innych prawach, chroniących własność gospodarczą lub intelektualną. Klient może używać dokumentacji dostarczonej z towarem do celów komercyjnych tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody pisemnej Prianto.

 

6.5      Prianto nie bierze odpowiedzialności za to, czy produkty objęte umową nie łamią praw chroniących własność gospodarczą lub intelektualną, lub praw autorskich osób trzecich. Klient musi poinformować Prianto niezwłocznie o wszelkich wynikających z tego roszczeniach skierowanych przeciwko niemu.

 

6.6      O ile dostarczone produkty wykonane zostały na podstawie projektów i wskazówek klienta, klient musi zwolnić Prianto z wszelkich roszczeń, jakich osoby trzecie mogą dochodzić w związku ze złamaniem praw chroniących własność gospodarczą lub intelektualną, lub praw autorskich. Ewentualne koszty procesowe zapłacone muszą być w formie odpowiedniej zaliczki.

 

7.       Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

 

7.1      Jeżeli z niniejszych postanowień nie wynika inaczej, dalsze roszczenia klienta - niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej są oparte - są wykluczone. Prianto nie odpowiada za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, a szczególnie nie odpowiada za utratę danych, czy utratę zysku lub inne szkody majątkowe klienta.

 

7.2      Zwolnienie z odpowiedzialności nie obowiązuje, jeżeli powód zaistnienia szkody oparty był na działaniu zamierzonym lub rażącym zaniedbaniu ze strony Prianto, lub jeżeli firma Prianto nie dopełniła ważnych z perspektywy umowy obowiązków przez nieznaczne zaniedbanie. Nie obowiązuje ono, jeżeli dochodzone są roszczenia na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) lub spowodowanej przez Prianto niemożności, lub w przypadku uszkodzeń ciała, wynikających z zaniedbania obowiązków przez Prianto lub jej przedstawicieli.

 

7.3      Odpowiedzialność zgodnie z punktami 7. 2 zdanie 1 ograniczona jest - w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków lub w razie lekkiego złamania ważnych z perspektywy umowy obowiązków - do szkody przewidywalnej, typowej i określonej w momencie zawierania umowy.

 

7.4      Jeżeli odpowiedzialność Prianto jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych pracowników i reprezentantów.

 

7.5      Obowiązek wypłaty odszkodowania przez Prianto w sytuacji wystąpienia wady fizycznej rzeczy ograniczony jest do sumy pokrywającej koszty, na jaką Prianto zawarło zakładowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla danego produktu. Prianto udziela klientowi informacji, na jego życzenie, o wysokości ww. sumy pokrywającej straty w indywidualnych przypadkach.

 

7.6      Prianto nie odpowiada za utratę danych lub ich ponowne odzyskanie, jeżeli szkoda nie wystąpiłaby w ramach należytego zabezpieczenia danych po stronie klienta. Należyte zabezpieczenie danych zakłada codzienne zabezpieczanie danych przez klienta zgodnie z możliwościami technicznymi, a szczególnie wykonywanie kopii zapasowych w formie odczytywalnej komputerowo, tak, aby możliwe było ponowne odzyskanie danych. Odpowiedzialność za utratę danych ogranicza się do typowego nakładu pracy związanego z przywracaniem danych, który ma miejsce w przypadku należytego zabezpieczenia danych.

 

8.       Zastrzeżenie prawa własności

 

8.1      Dostarczone produkty pozostają własnością Prianto do momentu uregulowania wszelkich - również przyszłych - należności, wynikających z umowy, oraz z ogólnych relacji biznesowych z klientem.

 

8.2      Klient ma prawo do dalszej sprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach obowiązujących w obrocie handlowym przepisów i przy uwzględnieniu zastrzeżenia prawa własności. Klient dokonuje cesji swoich przyszłych wierzytelności wynikających z dalszego przekazania towaru warunkowego/objętego zastrzeżeniem w wartości rachunku wraz z podatkiem obrotowym, aż do momentu całkowitej zapłaty wszelkich ujętych w pkt. 8.1 roszczeń, jako zabezpieczenie na rzecz Prianto. Również po dokonaniu cesji, klient upoważniony jest do ściągania wierzytelności. Uprawnienia Prianto do samodzielnego ściągania należności pozostają w mocy. Jednak Prianto zobowiązuje się do nieściągania należności, o ile klient wypełnia swoje zobowiązania związane z płatnościami, nie występują opóźnienia w płatnościach i o ile nie został złożony wniosek o otworzenie postępowania dot. Niewypłacalności, lub o ile płatności nie zostały wstrzymane. Jeżeli jednak zaistnieje taka, ww. sytuacja, klient zobowiązany jest na żądanie firmy Prianto, podać jej nazwy i adresy swoich odbiorców jak również rodzaj i zakres jego roszczeń wobec nich. Wszelka dokumentacja w tym zakresie musi być przekazana Prianto, a odbiorcy muszą zostać poinformowani o cesji.

 

8.3      Nie jest możliwe w przypadku klienta ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności dot. towaru objętego zastrzeżeniem/warunkowego. W razie dostępu osób trzecich do towaru warunkowego lub w przypadku wniosku o otworzenie postępowania dot. niewypłacalności odnoszącego się do majątku klienta, klient musi odnotować, że towar ten jest własnością Prianto i natychmiast pisemnie poinformować o tym Prianto.

 

8.4      Połączenie, zmieszanie, przetworzenie lub przekształcenie ww. towaru następuje wyłącznie przez Prianto. W takim przypadku Prianto otrzymuje udział w prawie współwłasności gotowego towaru lub nowej rzeczy, którego wartość odpowiada stosunkowi wartości towaru objętego zastrzeżeniem do wartości gotowego towaru lub nowej rzeczy.

 

8.5      W razie zachowania niezgodnego z postanowieniami umowy, szczególnie w zakresie opóźnień w płatności, także z tytułu innych i przyszłych dostaw i usług Prianto dla klienta lub w razie sygnałów świadczących o pogorszeniu sytuacji majątkowej, Prianto ma prawo zażądać od klienta zwrotu towaru objętego zastrzeżeniem. Dochodzenie prawa dot. zastrzeżenia własności lub żądanie wydania rzeczy nie oznaczają odstąpienia od umowy. Mimo to, Piranto zastrzega sobie prawo do dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i odstąpienia od umowy. Wszelkie koszty związane z przyjęciem zwrotu i utylizacją ponosi klient. W celu realizacji swoich praw Prianto może wejść do pomieszczeń biurowych klienta i zabrać towar objęty zastrzeżeniem, bądź też zażądać dokonania cesji roszczeń klienta zw. z wydaniem rzeczy wobec jego odbiorców.

 

8.6      Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem objętym zastrzeżeniem, szczególnie do ubezpieczenia go na wypadek szkód spowodowanych pożarem, powodzią i kradzieżą, na odpowiednią kwotę odpowiadającą wartości nowego towaru, na własny koszt. Przedmioty dostarczone w celu przeprowadzania testów i prezentacji pozostają własnością Prianto. Klient jest zobowiązany do zapewnienia im właściwego przechowywania i wykorzystywania tych przedmiotów tylko w uzgodnionym zakresie.

 

8.7      Prawa do zatrzymania nie mają zastosowania w przypadku dostaw opłaconych z góry przez Klienta.

 

9.       Eksport i import

 

9.1      Wszystkie produkty objęte umową i techniczny know-how dostarczane są przez Prianto przy zachowaniu aktualnie obowiązującej niemieckiej Ustawy o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsgesetz) / Rozporządzenia o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsverordnung) / Rozporządzenia o podwójnym zastosowaniu WE i przepisów eksportowych obowiązujących w USA i są one przeznaczone do użytkowania i dystrybucji w ustalonym z klientem kraju dostawy. Jeżeli klient planuje ponowny wywóz produktów objętych umową, musi on dostosować się do przepisów prawa amerykańskiego, europejskiego i prawa obowiązującego w danym kraju. Nie zezwala się na ponowny wywóz produktów objętych umową - pojedynczo lub w formie zintegrowanego systemu - wbrew cytowanym wyżej przepisom.

 

9.2      Klient musi samodzielnie zebrać informacje odnośnie aktualnych przepisów i rozporządzeń (Niemiecki Federalny Urząd ds. Eksportu, 65760 Eschborn/Taunus lub Departament Gospodarczy USA, Biuro Administracji Exportu, Waszyngton D.C.  20230). Niezależnie od tego, czy klient poda ostateczne miejsce przeznaczenia dostarczanych produktów objętych umową, klient odpowiedzialny jest za uzyskanie ewentualnych koniecznych zezwoleń, wydawanych przez właściwy organ odpowiedzialny za stosunki gospodarcze z zagranicą, jeszcze zanim wyeksportuje produkty. Prianto nie ma obowiązku udzielania informacji w tym zakresie.

 

9.3      Każda kolejna dostawa produktów objętych umową przez klienta do osoby/podmiotu trzeciego, czy za powiadomieniem Prianto, czy bez jego wiedzy, wymaga równocześnie przekazania warunków dot. zezwoleń wywozowych. Klient odpowiada w pełnym zakresie w razie nieprzestrzegania właściwych postanowień.

 

9.4      Bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia urzędowego klient nie może dostarczać bezpośrednio lub pośrednio produktów objętych umową do krajów, wobec których nałożone zostało ze strony USA embargo, lub do osób fizycznych lub prawnych z tych krajów, lub do osób fizycznych lub prawnych, znajdujących się na amerykańskiej, europejskiej lub narodowej liście osób, z którymi zakazane jest prowadzenie interesów (np.: lista „Entity List", „Denied Persons List", „Specifically Designated Nationals and Blocked Persons"). Ponadto zakaz dotyczy dostaw produktów, objętych umową, do osób fizycznych lub prawnych, mających jakikolwiek związek z wspieraniem, rozwojem, produkcją lub stosowaniem chemicznej, biologicznej lub nuklearnej broni masowego rażenia.

 

10.   Podatek dochodowy/Podatek obrotowy od towarów importowanych

 

10.1   Klient mający siedzibę poza terytorium Niemiec przy nabyciu produktów musi przestrzegać właściwych regulacji dot. podatku dochodowego/ podatku obrotowego od towarów importowanych, obowiązujące na danym obszarze gospodarczym, szczególnie musi podać, bez specjalnego wezwania, numer identyfikacyjny VAT i udzielić wymaganych informacji. W razie niedostosowania się do powyższego klient musi pokryć koszty wynikające tego tytułu.

 

11.   Klauzula salwatoryjna

 

11.1  Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy stracą całkowicie lub częściowo moc, lub jeżeli w umowie powstanie luka, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Postanowienia, które utraciły swą moc prawną oraz luki, zostaną zastąpione innymi regulacjami, które są do nich jak najbardziej zbliżone, na ile jest to możliwe pod względem prawnym, tak jak życzyłyby sobie tego strony umowy lub zgodnie z celem przeznaczenia umowy, analizując dany punkt.

 

12.   Postanowienia ogólne

 

12.1  Klient nie jest uprawniony do cesji wierzytelności wynikających z tytułu umowy. Miejscem wykonania zobowiązania i obszarem właściwości sądu jest Monachium, o ile klient jest podmiotem gospodarczym. Prianto ma jednak prawo do pozwania klienta do sądu również w każdym innym miejscu.

 

12.2   Obowiązuje ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się postanowienia Konwencji Wiedeńskiej ONZ (UNCITRAL) dot. międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

12.3   Kodeks postępowania Prianto – firma Prianto i jej partnerzy biznesowi postępują zgodnie z biznesowymi zasadami etyki oraz stosownym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zgodnie z branżowymi wytycznymi opisanymi w Kodeksie postępowania Prianto, który obowiązuje wszystkich pracowników Prianto i podmioty działające w imieniu firmy.

 

12.4   Ogólne warunki handlowe Prianto GmbH dot. produktów i usług, stan: maj 2018

  

Część II:
Warunki specjalne dotyczące świadczenia usług

 

Dodatkowo do postanowień z części I niniejszych warunków handlowych w przypadku świadczenia usług przez Prianto GmbH mają zastosowanie następujące postanowienia:

 

13.  Zakres świadczeń usług
 

13.1. Świadczone usługi odnoszą się wyłącznie do produktów lub konfiguracji systemowych, które są wyszczególnione w umowie pod względem: producentów, typów, numerów seryjnych oraz numerów urządzeń.
 

13.2. Prianto GmbH świadczy usługi wedle własnego uznania i wyboru. Jeżeli partie nie zawarły pisemnego porozumienia o innej procedurze, Prianto GmbH świadczy usługi telefonicznie lub na miejscu w siedzibie klienta. Za zgodą klienta stosowana może być także zdalna konserwacja oprogramowania. Prianto GmbH nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo usług świadczonych zdalnie poza własną działalnością gospodarczą, o ile partie nie zawarły innego postanowienia w formie pisemnej.
 

13.3. W przypadku wydania nowej aktualizacji oprogramowania klient powinien posiadać odpowiednie prawa użytkowania (licencje) lub je nabyć.
 

13.4. Klient jest zobowiązany do pisemnego informowania w odpowiednim czasie o zmianach miejsca instalacji produktów lub systemów należących do Prianto GmbH. Jeżeli klient zamierza zmienić lub rozszerzyć produkty zawarte w umowie usługi lub zmienić ich skład, powinien on niezwłocznie poinformować o tym Prianto GmbH. O ile zmiany lub rozszerzenia sprawiają, że Prianto GmbH staje się niezdolne do wykonania usług lub znacznie utrudniają ich wykonanie, Prianto GmbH przestaje być zobowiązane do świadczenia tych usług. W takich przypadkach, w miarę możliwości technicznych i zakładowych, Prianto GmbH przedstawi klientowi odpowiednią ofertę dotyczącą zmienionych lub poszerzonych systemów lub części systemów. Jeżeli partie nie dojdą do porozumienia odnośnie świadczenia usług zmienionych lub poszerzonych systemów lub części systemów, nie ma to wpływu na opłatę manipulacyjną, której koszty ponosi klient.
 

14. Godziny obsługi klienta
 

14.1. Prianto GmbH zapewnia usługi od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 z wyjątkiem świąt państwowych („godziny obsługi klienta”), o ile nie postanowiono inaczej.
 

14.2. Ewentualnie potwierdzony czas obsługi serwisowej (np. czasy reakcji) obowiązuje jedynie podczas uzgodnionych godzin obsługi klienta. Zgłoszone wymagania klientów, które zostały przyjęte poza uzgodnionymi godzinami obsługi traktuje się tak, jakby wpłynęły one na początku kolejnego dnia w godzinach obsługi klienta. Jeżeli koniec czasu obsługi zgłoszenia przekracza godziny obsługi klienta, czas obsługi serwisowej zostaje przerwany i jest kontynuowany od początku kolejnego dnia obsługi, o ile partie nie zawarły innego postanowienia.
 

14.3. Jeżeli spółka Prianto GmbH pomimo wszelkich starań nie jest w stanie wykonać usług w ramach uzgodnionego czasu obsługi zgłoszeń, spółka ma prawo do zastosowania wedle własnego uznania porównywalnego rozwiązania tymczasowego.
 

15. Odbiór usług
 

15.1 Zleceniodawca potwierdza każdą jedną otrzymaną usługę wykonaną na bazie tej umowy poprzez podpisanie przedłożonego mu dowodu wykonania zlecenia. Podpis potwierdza akceptację usługi, tzn. jej poprawne wykonanie lub przyjęcie usługi jedynie z drobnymi wadami. Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić stwierdzone wady drogą pisemną.
 

16. Obowiązki zleceniodawcy
 

16.1. W miarę możliwości zleceniodawca udziela Prianto wsparcia przy wykonywaniu należnych obowiązków i powinności, o ile jest to konieczne i pożyteczne.
 

16.2. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie całego zbioru danych przed wykonaniem usługi przez Prianto GmbH.
 

16.3. Jeżeli usługa nie może zostać wykonana lub może być wykonana z opóźnieniem z powodów zależących od zleceniodawcy, Prianto GmbH ma prawo do wystawienia rachunku za powstałe przez to obciążenie.
 

17. Gwarancja
 

17.1. Firma Prianto gwarantuje, że usługi świadczone w ramach niniejszej umowy nie są dotknięte wadami, które wyeliminują lub znacznie zmniejszą ich przydatność do celów realizacji umowy.
 

17.2. Zleceniodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zauważalnych wad lub innych roszczeń w okresie do 7 dni od otrzymania usługi od Prianto, co wynika z jego obowiązków kontroli produktu i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 i § 378 niemieckiego kodeksu handlowego. Po upływie tego terminu usługa uchodzi za w pełni zaakceptowaną i przyjętą w stanie bez wad.
 

17.3. Jeżeli usługa wykonana zgodnie z umową jest wadliwa, Prianto zobowiązany jest do jej naprawy. Jeżeli usunięcie usterki lub naprawa nie powiodła się, jeśli Prianto nie jest w stanie dokonać naprawy, lub jeśli naprawa opóźnia się z przyczyn niezależnych od Prianto, zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy lub do zażądania obniżenia kosztów usługi.
 

17.4. Jeżeli nie postanowiono inaczej, roszczenia o usunięcie wady lub naprawę ulegają przedawnieniu po upłynięciu roku od daty odbioru usługi. 
 

18. Odpowiedzialność cywilna
 

18.1  Za szkody, które nie powstały na przedmiocie zawartym w umowie, Prianto GmbH odpowiada niezależnie od podstawy prawnej tylko w przypadku:  
 

·         umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków,

·         zawinionego naruszenia postanowień umowy,

·         udzielenia gwarancji za jakość produktu (§ 639 niemieckiego kodeksu cywilnego),

·         spowodowania zagrożenia życiu, uszczerbku na ciele lub zdrowiu,

·         podstępnego przemilczenia wad,

·         roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

 

 

Stan z dnia: 22.02.2022 r.

Top