Privacy beleid

Gegevensbescherming staat bovenaan de lijst met belangrijke onderwerpen van het management van Prianto BV. Daarom houden wij ons strikt aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere regelingen die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarbij relevant zijn, en aan de specifiek per land toepasselijke gegevensbeschermingsregelingen. Wij willen u hier, als bezoeker van onze website, een overzicht geven van de maatregelen die we genomen hebben om persoonsgegevens te beschermen en u te informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden de betrokkenen geïnformeerd over de rechten die hen toekomen uit hoofde van dit privacybeleid.

Prianto BV heeft, als verwerkingsverantwoordelijke, verschillende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk beschermd zijn. Niettemin kunnen er, met name bij verzending via het internet, beveiligingslekken zijn waardoor geen absolute bescherming kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om ons persoonsgegevens op alternatieve wijze te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Prianto BV is gebaseerd op de begrippen die de Europese wetgever heeft gebruikt bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring dient voor iedereen in het algemeen en voor onze klanten en zakenpartners, leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om daarvoor te zorgen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze verklaring gegevensbescherming gebruiken we, onder andere, de volgende begrippen:
 

a.    Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier, of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b.     Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c.       Verwerking

Verwerking is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, afstemmen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

d.     Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e.      Profilering

Profilering is iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f.       Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene gekoppeld kunnen worden zonder dat er aanvullende gegevens gebruikt worden, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en daarop technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g.      Verwerkingsverantwoordelijke 

De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h.      Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i.        Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvanger; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de toepasselijke persoonsgegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

j.        Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k.      Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
 

Prianto BV
Langedaal 4

Vasteland 78

3311BN, Rotterdam

E-mail: contact@prianto.nl

www.prianto.nl

Tel: +31 103007878

 

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Franz Obermayer

Complimant AG

Edt 4

84558 Kirchweidach

E-Mail: datenschutz@complimant.de

Tel: +49 (0) 86 83 / 98039-00

Iedere betrokkene kan, op elk moment, voor alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
 

Verzamelen van algemene gegevens en informatie
 

De website van Prianto BV verzamelt een geheel van algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website aanroept. Onderstaande algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server:

·      het type en de versie van de gebruikte browser,

·      het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het systeem dat toegang zoekt,

·      de website vanaf waar het systeem dat toegang zoekt onze website bereikt (zogenoemde referrers),

·      de sub-websites,

·      de datum en de tijd van toegang tot de internetsite,

·      een internetprotocoladres (IP-adres),

·      de internetserviceprovider van het systeem dat toegang zoekt, en

·      alle andere gelijksoortige gegevens en informatie die gebruikt kunnen worden bij een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Prianto BV geen enkele conclusie over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om:

·      de inhoud van onze website op de juiste wijze te tonen,

·      de inhoud van en de advertenties op onze website te optimaliseren,

·      te zorgen voor de levensvatbaarheid op de lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en onze websitetechnologie, en

·      de toezichthouder bij een digitale aanval de benodigde informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging.

Daarom maakt Prianto BV een anonieme statische analyse van de verzamelde gegevens en informatie met het doel een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf en te zorgen voor een optimaal beschermingsniveau van de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart van de persoonsgegevens bewaard die een betrokkene verstrekt heeft.

In sommige gevallen vereist het bezoeken van onze website om extra persoonsgegevens (zoals naam, adres, bedrijf, functie, e-mailadres of telefoonnummer). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u zich registreert voor een evenement/promotie/webinar, verzoekt om het per post toezenden van informatiemateriaal of verzoekt om een concreet en individueel aanbod of zich registreert als nieuwe klant van Prianto BV.

Door registratie komt een zakelijke relatie tot stand waarbij contact via e-mail is toegestaan.

Bij evenementen/webinars/promoties beschermen wij de persoonsgegevens van de deelnemer en nemen alle noodzakelijke maatregelen voor de beveiliging ervan. De gegevens van de deelnemer worden verzameld en gebruikt voor het verwerken, ondersteunen en evalueren van de aangeboden evenementen/webinars/promoties en om het aanbod te optimaliseren, maar ze worden niet doorgegeven aan derden. Ook onze sponsoren-fabrikanten vallen onder de hiervoor vermelde bepalingen. Door registratie geeft de deelnemer/vertegenwoordiger van de fabrikant ons specifieke toestemming voor het doorgeven van de betreffende gegevens aan de sponsoren-fabrikanten door wie de gegevens na het respectieve evenement/webinar/de promotie gebruikt zullen worden voor vervolgactiviteiten; zij mogen de gegevens echter niet doorgeven aan derden. Door registratie machtigt de deelnemer Prianto om de foto's/video's die door Prianto gemaakt zijn mediumonafhankelijk te gebruiken en zijn/haar naam en bedrijf te publiceren.

U kunt uw contactvoorkeuren altijd bijwerken door een e-mail te sturen naar contact@prianto.nl . Evenzo stemmen deelnemers aan een evenement bij hun registratie in met publicatie van hun naam, functie en bedrijf met betrekking tot het respectieve evenement. Verwerken van orders vereist geautomatiseerde gegevensverwerking. De partner-wederverkoper aanvaardt en stemt ermee in dat wij kunnen vragen om de persoonsgegevens van zijn medewerkers met geautomatiseerde gegevensverwerking en intern door of bij Prianto BV en/of Prianto Group te gebruiken of te bewaren of aan leveranciers door te geven. Deze verwerking, opslag en doorgifte is nodig om ons in staat te stellen te voldoen aan de verplichting tot het verkopen van producten, licenties of diensten aan de partner-wederverkoper, alsook voor commercieel gebruik op basis van lokale persoonsgegevensbeschermingswetgeving.
De gegevens mogen gebruikt worden in ieder land waar Prianto en haar filialen zaken doen, waaronder derde landen buiten de Europese Unie.

Met als doel de toetsing van de kredietwaardigheid van de klant behouden we ons het recht voor om informatie in te winnen over de kredietwaardigheid van de klant bij kredietrapportagemaatschappijen of kredietverzekeringsmaatschappijen. We behouden ons het recht voor om gegevens te rapporteren in het geval van schikking buiten een overeenkomst om, bijvoorbeeld bij een verzoek om betaling van een onbetwiste claim, wanneer een beschikking voor tenuitvoerlegging is afgegeven, of bij handhavingsmaatregelen. De doorgifte van gegevens vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor het veiligstellen van de legitieme belangen van Prianto en de beschermingswaardige belangen van de klant niet worden geschaad. Op deze wijze leeft Prianto de betreffende gegevensbeschermingsregelingen na. Het verstrekken van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 13, lid 2, AVG). De overeenkomst kan niet gesloten of geregeld worden zonder dat deze verstrekt worden.
 

Abonneren op onze nieuwsbrieven
 

Gebruikers kunnen zich op de website van Prianto BV abonneren op de nieuwsbrief van het bedrijf. Het invoerscherm dat hierbij gebruikt wordt, bepaalt welke gegevens doorgegeven worden evenals het moment dat de nieuwsbrief bij de verwerkingsverantwoordelijke wordt aangevraagd.

Prianto BV informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De betrokkene kan de nieuwsbrief van het bedrijf alleen ontvangen wanneer:

·      de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en

·      de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief

Een bevestigingsmail wordt naar het e-mailadres gestuurd dat een betrokkene bij de eerste registratie voor verzending van een nieuwsbrief heeft opgegeven, om juridische redenen via de dubbele opt-inprocedure. De bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene geautoriseerd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de internet serviceprovider (ISP) aan het computersysteem is toegewezen en dat door de betrokkene tijdens de registratie wordt gebruikt, evenals de datum en tijd van registratie. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk om op een later tijdstip (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te begrijpen en dient daarom de juridische bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die verzameld worden tijdens de registratie van de nieuwsbrief zullen alleen gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief. In aanvulling hierop kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail geïnformeerd worden, voor zover dit noodzakelijk is voor werking van de nieuwsbriefservice of een betreffende registratie, zoals in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij een verandering van de technische omstandigheden. Persoonsgegevens die zijn verzameld via de nieuwsbriefservice zullen niet aan derden worden doorgegeven. De betrokkene kan op elk moment het abonnement op onze nieuwsbrief beëindigen. De toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor het opslaan van persoonsgegevens die verstrekt zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken.

Elke nieuwsbrief bevat een link voor het intrekken van de toestemming. De nieuwsbrief kan ook op elk moment direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke opgezegd worden. Opzegging kan ook op een andere wijze aan de verwerkingsverantwoordelijke gemeld worden.

Tracking via de nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Prianto BV bevat zogenoemde tracking pixels. Een tracking pixel is een mini-afbeelding die in de e-mails is ingesloten en in HTML-format verzonden wordt om registratie in logbestanden en analyses mogelijk te maken. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in het falen of het succes van online marketingcampagnes. Op grond van de ingesloten tracking pixel kan Prianto BV zien of een e-mail is geopend door een betrokkene en wanneer, en welke links in de e-mail door een betrokkene zijn aangeklikt.

De persoonsgegevens die verzameld worden via de tracking pixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke geanalyseerd om het versturen van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

Betrokkenen kunnen op elk moment de respectieve afzonderlijke toestemming die verleend is via de dubbele opt-inprocedure intrekken. Na intrekking zal de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens wissen. Prianto BV beschouwt het stopzetten van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.
 

Contactmogelijkheid via de website

De website van Prianto BV bevat informatie waarmee snel elektronisch contact gelegd kan worden met ons bedrijf en rechtstreekse communicatie met ons mogelijk is. Ook is een algemeen adres vermeld voor elektronische mail (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact legt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die de betrokkene verstuurd heeft automatisch opgeslagen. Deze persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn toegezonden, worden bewaard voor verwerking of het maken van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

Commentaarfunctie in het blog op de website

Prianto BV biedt gebruikers de mogelijkheid om persoonlijk commentaar te geven op individuele contributies aan een blog op de website van de verwerkingsverantwoordelijke. Een blog is een algemeen toegankelijke portal op het web waar een of meer personen, die bloggers of webbloggers genoemd worden, artikelen kunnen plaatsen of hun ideeën kunnen uiten in zogenoemde blogposts. Derden kunnen meestal commentaar geven op blogposts.

Indien een betrokkene een commentaar plaatst bij het blog dat op deze website wordt gepubliceerd, worden de commentaren van de betrokkene eveneens bewaard en gepubliceerd, evenals de datum van het commentaar en het gebruikers(pseudoniem) dat door betrokkene is gekozen.

Bovendien wordt het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) is toegekend ook vastgelegd. Het IP-adres wordt vanwege beveiliging bewaard en voor het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of onwettige content post in een geplaatst commentaar. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke zodat hij zich in geval van schending kan vrijpleiten. Deze verzamelde persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat of dit ten dienste staat van de verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke.
 

Abonnement op het commentaar in het websiteblog

Derden kunnen zich abonneren op de commentaren die gemaakt worden in het blog van Prianto BV. Met name bestaat de mogelijkheid dat een commentator een abonnement neemt op de reacties op zijn commentaren op een bepaalde blogpost.

Indien een betrokkene besluit om zich te abonneren op deze optie, verzendt de verwerkingsverantwoordelijke een automatisch gegenereerde e-mail in het kader van de dubbele opt-inprocedure om te controleren of de eigenaar van het gespecificeerde e-mailadres voor deze optie gekozen heeft. De optie om zich te abonneren op commentaren kan op elk moment beëindigd worden.
 

Regelmatig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
 

De bescherming van uw persoonsgegevens rust op drie pijlers:
1. Volledige transparantie over het gebruik van uw gegevens en wanneer en hoe u daarmee omgaat
2. Zuinig gebruik van gegevens, wat betekent dat om zo weinig mogelijk gegevens gevraagd wordt
3. Strikte doelbinding voor het gebruik van de door u verstrekte gegevens

In geen geval worden verzamelde gegevens verkocht of doorgegeven aan derden, tenzij dit laatste noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van diensten. Toezending aan toezichthouders of overheidsinstanties met recht op informatie geschiedt slechts indien voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of een rechterlijk bevel. In dergelijke gevallen is doorgifte in het algemeen beperkt tot het minimaal noodzakelijke.

Nadat het doel voor het bewaren van de gegevens is vervallen (en na afloop van mogelijk relevante fiscale en commerciële bewaartermijnen) worden alle opgeslagen persoonsgegevens direct gewist indien op dat moment geen uitdrukkelijke overeenstemming over verder gebruik van de gegevens bestaat.

In beginsel kunt u uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormvrij en kosteloos uitoefenen:
 

- Recht op uitsluitsel
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om uitsluitsel van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem of haar betreffende persoonsgegevens. Indien een betrokkene gebruik wenst dit maken van dit recht van uitsluitsel, kan hij of zij, op elk moment, contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 

- Recht van inzage
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om van de verwerkingsverantwoordelijke vrij informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonsgegevens die op enig moment zijn opgeslagen en om een kopie te verkrijgen van deze informatie. Bovendien verstrekken de Europese verordeningen en richtlijnen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

·      de verwerkingsdoeleinden

·      de betrokken categorieën van persoonsgegevens

·      de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

·      indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen

·      dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken

·      dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

·      wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens

·      het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht op informatie over doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie. Wanneer sprake is van doorgifte, heeft de betrokkene het recht in kennis gesteld te worden van de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Indien een betrokkene gebruik wenst dit maken van dit recht van inzage, kan hij of zij, op elk moment, contact leggen met de functionaris voor gegevensverwerking of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

- Recht op rectificatie en recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van zijn of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Indien een betrokkene dit recht van rectificatie uit wenst te oefenen, kan hij of zij, op elk moment, contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om van de verwerkingsverantwoordelijk zonder onredelijke vertraging wissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is, persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

·      De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

·      De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG of artikel 9, lid 2, van de AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

·      De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.

·      De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

·      De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

·      De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien een van de bovengenoemde gevallen van toepassing is, en een betrokkene wenst te verzoeken om wissing van persoonsgegevens die door Prianto BV bewaard worden, kan hij of zij, op elk moment, contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Prianto BV of een andere medewerker zal onverwijld zorgdragen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om, voor zover verwerking niet noodzakelijk is, iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. De functionaris voor gegevensbescherming van Prianto BV of een andere medewerker zal de nodige maatregelen treffen in individuele gevallen.
 

- Recht op beperking van de verwerking
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

·      De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

·      De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van het gebruik ervan.

·      De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

·      De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovengenoemde elementen vervuld is, en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door Prianto BV bewaard worden, kan hij of zij, op elk moment, contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Prianto BV of een andere medewerker zal zorgdragen voor de beperking van de verwerking.
 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om hem of haar betreffende persoonsgegevens, die verstrekt zijn aan een verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, zolang de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, van de AVG, of artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
 

Bovendien heeft de betrokkene, bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

De betrokkene kan op elk moment contact leggen met de door Prianto BV aangewezen functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker om gebruik te maken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 

-Recht van bezwaar
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om te allen tijde vanwege met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder punt e) of f) van de AVG. Dit is ook van toepassing op profilering op grond van die bepalingen.

In geval van bezwaar staakt Prianto BV de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dringende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer Prianto BV persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit is ook van toepassing op profilering voor zover die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bij Prianto BV bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal Prianto BV deze persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, door Prianto BV van hem of haar betreffende persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van het recht van bezwaar, kan de betrokkene rechtstreeks contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van Prianto BV. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

- Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar anderszins in aanmerkelijke mate treft, voor zover het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Prianto BV passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien een betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming uit wenst te oefenen, kan hij of zij, op elk moment, rechtstreeks contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming van Prianto BV of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 

- Recht op intrekken van toestemming voor gegevensbescherming
Iedere betrokkene heeft van de Europese wetgever het recht gekregen om op enig moment zijn of haar toestemming voor verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Indien een betrokkene dit recht van intrekken van de toestemming uit wenst te oefenen, kan hij of zij, op elk moment, rechtstreeks contact leggen met de functionaris voor gegevensbescherming van Prianto BV of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

- Het recht van oppositie met toekomstige werking
- Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruik van gegevens op enig moment, zonder opgave van redenen intrekken. Richt uw verzoeken of algemene suggesties of klachten met betrekking tot gegevensbescherming aan het volgende contactadres:

Prianto BV
Vasteland 78
3311BN, Rotterdam
E-mail: contact@prianto.nl
www.prianto.nl
Tel: +31 103007878

Gegevensbescherming wordt door Prianto BV gerealiseerd, onder andere, door training van, actieve communicatie met en de schriftelijke verplichting tot geheimhouding van gegevens en naleving van de gegevensbeschermingsvereisten door alle medewerkers en externe leveranciers van diensten.

Alle technische en organisatorische, fysieke en logische faciliteiten en maatregelen op het gebied van gegevensbescherming, IT en informatiebeveiliging hebben als doel te beschermen tegen schade, vernietiging en ongeautoriseerde toegang tot opgeslagen gegevens en om de doeleinden op het gebied van bescherming van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit te realiseren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze praktijken en het beleid op het gebied van privacy aan te passen aan veranderingen in relevante wet- en regelgeving of om u beter van dienst te zijn. Eventuele wijzigingen in onze praktijken op het gebied van privacy zullen dienovereenkomstig aangekondigd worden. Let op het lopende versienummer van het privacybeleidsstuk.

Meer informatie:

Personen onder de 18 jaar
Personen onder de 18 jaar horen geen persoonsgegevens aan ons te overleggen zonder toestemming van hun ouders of voogden. Wij vragen van kinderen en adolescenten geen persoonsgegevens, wij verzamelen hun persoonsgegevens niet en geven ze niet door aan derden.

Cookies
Indien u een van onze websites bezoekt, slaan wij mogelijk informatie in de vorm van een cookie op uw computer op. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een webserver naar uw browser worden verstuurd en op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Met uitzondering van het internetprotocoladres (IP-adres) worden geen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Met deze informatie wordt u bij uw volgende bezoek aan onze websites automatisch herkend en de navigatie wordt makkelijker gemaakt voor u. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om een website aan te passen aan uw interesses of om u wachtwoord te bewaren zodat u het niet steeds weer hoeft in te voeren.

Externe links
Dit privacybeleid is niet van toepassing op externe links die worden aangeboden binnen het kader van onze internetpagina's. Voor zover wij links aanbieden, kunnen wij ervoor instaan dat op het moment van het plaatsen van de link geen sprake was van schending van toepasselijke wetgeving op de gelinkte websites. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van privacy- en beveiligingsregelgeving door andere providers. Neem daarom ook kennis van de privacyverklaringen op de websites van de andere providers.

In-house tools en systemen
De gegevens die via de website of andere samenwerkingsverbanden geregistreerd worden bij in-house opslag en bewaring in in-house tools en systemen. Voor de tools van derden die wij gebruiken, hebben wij van tevoren overeenkomsten gesloten over de beveiliging van gegevens overeenkomstig de voorschriften van de AVG. Zonder uitzondering voldoen ook op maat geprogrammeerde systemen aan deze beveiligingsstandaard.

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google Analytics
De verwerkingsverantwoordelijk heeft in deze website het element Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalytics service. Webanalytics is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalyseservice verzamelt, onder andere, gegevens over de website vanwaar een persoon gekomen is (de zogenoemde referrer), welke sub-pagina's zijn bezocht, of hoe vaak een sub-pagina is bezocht en de tijd die daarop is doorgebracht. Webanalytics wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse uit te voeren van het adverteren op internet.

De exploitant van het Google Analytics-element is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten van Amerika.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor webanalytics via Google Analytics de applicatie '_gat.anonymizelp.' Met deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van een betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang tot onze websites wordt verkregen vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Met het Google Analytics-element wordt het verkeer op onze website geanalyseerd. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder andere, om het gebruik van onze website te evalueren en online rapportages aan te leveren die inzicht geven in de activiteiten op onze websites en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven gegeven. Door een cookie te plaatsen kan Google het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproeping van een van de individuele pagina's van deze internetsite, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-element is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via het Google Analytics-element gegevens ten behoeve van het online adverteren en de afwikkeling van commissie aan Google. 

Tijdens deze technische procedure verkrijgt het bedrijf Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, waardoor Google, onder andere, weet waar de bezoekers en kliks vandaan komen en daarmee de nota voor de afwikkeling van commissie kan opstellen.

Het cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de tijd waarop toegang tot de site is verkregen, de locatie vanwaar toegang is verkregen, en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene.

Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene is gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google bewaard in de Verenigde Staten van Amerika. Google mag deze persoonsgegevens, die verzameld zijn in de technische procedure, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van de cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenstemmende aanpassing van de gebruikte webbrowser en daarmee permanent het plaatsen van cookies weigeren. Deze aanpassing van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of een ander softwareprogramma.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een gegevensverzameling die door Google Analytics, in verband met het gebruik van deze website, gegenereerd is, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Google, en de mogelijkheid om dit allemaal te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken aan de internetpagina's niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Google houdt rekening met de installatie van de browser add-ons. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Wanneer de browser add-on door de betrokkene, of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, is verwijderd of is uitgeschakeld, kan de browser add-on opnieuw geïnstalleerd of geactiveerd worden.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden op www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt nader uitgelegd op https://www.google.com/analytics/.

U kunt verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst om te voorkomen dat in de toekomst informatie over u wordt verzameld wanneer u deze site bezoekt: 
 

 

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website elementen van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats op het internet waar sociale ontmoetingen plaats kunnen vinden, een onlinegemeenschap, waar gebruikers meestal de mogelijkheid hebben om met elkaar te communiceren en op elkaar te reageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan het mogelijk maken dat de internetgemeenschap persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie verstrekt. Facebook maakt het ook mogelijk dat gebruikers van het sociale netwerk privéprofielen creëren, foto's uploaden en via vriendenverzoeken netwerken.

 

Het bedrijf dat Facebook exploiteert is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten van Amerika. Wanneer iemand buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verwerkingsverantwoordelijke Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging 'Facebook Social Plugin'.

Bij elke oproeping van een van de individuele pagina's van deze internetwebsite, die door de verwerkingsverantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waar een Facebook-element (Facebook plug-in) in opgenomen is, wordt het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende Facebook-element van Facebook te downloaden en te tonen. Een overzicht van alle Facebook plug-ins kan worden gevonden op developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt aan Facebook kenbaar gemaakt welke specifieke sub-site van onze website door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene op hetzelfde moment ingelogd is op Facebook, ziet Facebook bij iedere oproeping van onze website door de betrokkene – en gedurende de hele tijd dat hij of zij onze internetsite bezoekt – welke specifieke sub-site van onze internetpagina is bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-element en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Indien de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, zoals de 'Like'-knop, of indien de betrokkene een commentaar plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-account van de betrokkene en bewaart de persoonsgegevens.

Facebook ontvangt, via het Facebook-element, altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website wanneer de betrokkene op het moment van oproeping van onze website ook is ingelogd op Facebook. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Facebook-element klikt. Indien de betrokkene deze doorgifte van informatie aan Facebook niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij Facebook voordat onze website wordt opgeroepen.

De gegevensbeschermingsrichtlijn die door Facebook gepubliceerd is en te vinden is op facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke verschillende instellingen Facebook aanbiedt voor de bescherming van de privacy van de betrokkene. Verder bestaat een aantal configuratie-opties waarmee overdracht van gegevens aan Facebook uitgesloten kan worden. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene gebruikt worden om overdracht van gegevens naar Facebook uit te sluiten.

Indien u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, kunt u zich afmelden bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google-Adwords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords geïntegreerd in deze website. Google AdWords is een service ten behoeve van het adverteren op internet waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen bij de resultaten van de Google-zoekmachine en op het Google- advertentienetwerk. Met Google AdWords kan een adverteerder van tevoren bepaalde trefwoorden definiëren waardoor een advertentie alleen bij de Google-zoekresultaten wordt getoond indien het trefwoord relevant is voor een zoekresultaat dat door de gebruiker met de zoekmachine is opgevraagd. De advertenties op het Google-advertentienetwerk worden over relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme waarbij rekening wordt gehouden met de eerder gedefinieerde trefwoorden.

Het bedrijf dat Google AdWords exploiteert, is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten van Amerika.

Met behulp van Google AdWords proberen wij onze website onder de aandacht te brengen door relevante advertenties te plaatsen op de websites van derden en bij de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en voegen wij advertenties van derden in op onze website.

Indien een betrokkene onze website bereikt via een advertentie van Google, wordt een cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven gegeven. Een conversie-cookie verliest na 30 dagen haar geldigheid en wordt niet gebruikt voor het identificeren van de betrokkene. Wanneer het cookie niet is verlopen, wordt het gebruikt om te controleren of bepaalde sub-pagina's, zoals het winkelmandje van een internetwinkel, op onze site zijn opgeroepen. Door het conversie-cookie kunnen zowel Google als de verwerkingsverantwoordelijke zien of een persoon die op onze website een AdWords-advertentie heeft bereikt omzet gegenereerd heeft, dat wil zeggen goederen heeft gekocht of dat heeft geannuleerd

De gegevens en informatie die met het gebruik van het conversie-cookie zijn verzameld, worden door Google gebruikt om statistieken op te stellen voor onze website. Deze statistieken over bezoeken worden gebruikt om te bepalen hoeveel bezoekers in totaal via de AdWords-advertenties zijn geholpen. Hiermee wordt het succes of het falen van elke AdWords-advertentie bepaald en worden onze toekomstige AdWords-advertenties geoptimaliseerd. Noch ons bedrijf noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen van Google informatie waarmee de betrokkene geïdentificeerd kan worden.

Het conversie-cookie bewaart persoonlijke informatie, zoals de internetpagina's die door de betrokkene bezocht zijn. Ieder keer dat een internetpagina wordt bezocht, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene gebruikt is, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google in de Verenigde Staten van Amerika bewaart deze persoonsgegevens. Google mag deze persoonsgegevens, die verzameld zijn in de technische procedure, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, op elk moment, het plaatsen van cookies door onze website beletten, zoals hierboven is aangegeven, door middel van de betreffende instelling van de internetbrowser die wordt gebruikt en daarmee permanent het plaatsen van cookies weigeren. Deze instelling van de internetbrowser voorkomt tevens dat Google een conversie-cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat geplaatst is door Google AdWords op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of een ander softwareprogramma.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het op interesse gebaseerd adverteren van Google. Daarvoor moet de betrokkene vanuit elk van de gebruikte browsers via de link www.google.de/settings/ads de gewenste instellingen kiezen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden op www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft elementen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een sociaal netwerk op het web waardoor gebruikers contact kunnen leggen met bestaande zakenrelaties en nieuwe zakenrelaties kunnen aangaan. Meer dan 400 miljoen geregistreerden in meer dan 200 landen maken gebruik van LinkedIn. LinkedIn is daarmee op dit moment het grootste platform voor zakenrelaties en een van de meest bezochte websites ter wereld.

Het bedrijf dat Linkedln exploiteert is Linkedln Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika. Voor privacy-aangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA is Linkedln Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke oproeping van een van de individuele pagina's van deze internetsite, die door de verwerkingsverantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waar een LinkedIn-element (LinkedIn plug-in) in opgenomen is, wordt het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende LinkedIn-element van LinkedIn te downloaden en te tonen. Meer informatie over de LinkedIn plug-in kunt u vinden op developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure verwerft LinkedIn kennis van de specifieke sub-pagina van onze website die door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene op hetzelfde moment is ingelogd op LinkedIn, ziet LinkedIn bij iedere oproeping van onze website door de betrokkene – en gedurende de hele tijd dat hij of zij onze internetsite bezoekt – welke specifieke sub-pagina van onze internetpagina is bezocht door de betrokkene.

Deze informatie wordt verzameld via het LinkedIn-element en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Indien de betrokkene op een van de LinkedIn-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, dan koppelt LinkedIn deze informatie aan de persoonlijke LinkedIn-account van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt, via het LinkedIn-element, informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website indien de betrokkene op het moment van oproeping van onze website ook is ingelogd op LinkedIn. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het LinkedIn-element klikt. Indien de betrokkene deze doorgifte van informatie aan LinkedIn niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij LinkedIn voordat onze website wordt opgeroepen.

Linkedln biedt op www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, Sms-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om de advertentie-instellingen te beheren. Linkedln maakt ook gebruik van dochterondernemingen zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, en Lotame. Het plaatsen van deze cookies kan geweigerd worden op www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor Linkedln is te vinden op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website elementen van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, vrij toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenoemde 'tweets,' bijvoorbeeld korte berichten, die beperkt zijn tot 140 karakters, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook zonder in te loggen op Twitter. De tweets zijn ook zichtbaar voor zogenoemde volgers van de respectieve gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Daarnaast kan via Twitter een groot publiek bereikt worden met hashtags, links of retweets.

Het bedrijf dat Twitter exploiteert is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten van Amerika.

Bij elke oproeping van een van de individuele pagina's van deze internetsite, die door de verwerkingsverantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waar een Twitter-element (Twitter-knop) in opgenomen is, wordt het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende Twitter-element van Twitter te downloaden en te tonen. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure wordt aan Twitter kenbaar gemaakt welke specifieke sub-site van onze website door de betrokkene is bezocht. Met het Twitter-element kan de inhoud van deze website opnieuw verzonden worden waardoor onze gebruikers deze webpagina kunnen introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen vergroten.

Indien de betrokkene op hetzelfde moment is ingelogd op Twitter, ziet Twitter bij iedere oproeping van onze website door de betrokkene en gedurende de hele tijd dat hij of zij onze internetsite bezoekt, welke specifieke sub-pagina van onze internetpagina is bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Twitter-element en gekoppeld aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene op een van de Twitter-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, dan koppelt Twitter deze informatie aan de persoonlijke Twitter-account van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt, via het Twitter-element, informatie over het bezoek van de betrokkene aan onze website indien de betrokkene op het moment van oproeping van onze website ook is ingelogd op Twitter. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Twitter-element klikt. Indien de betrokkene deze doorgifte van informatie aan Twitter niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij Twitter voordat onze website wordt opgeroepen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn te vinden op www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en twitter.com/privacy.

 

Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website elementen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportal op het internet waarop uitgevers van video's en anderen gratis videoclips kunnen plaatsen die ook gratis bekeken, beoordeeld en becommentarieerd kunnen worden. Op YouTube kunnen allerlei soorten video's geplaatst worden waardoor via het internetportal volledige films en tv-uitzendingen bekeken kunnen worden, evenals muziekvideo's, trailers en video's die gemaakt zijn door gebruikers.

Het bedrijf dat YouTube exploiteert, is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten van Amerika. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten van Amerika.

Bij elke oproeping van een van de individuele pagina's van deze internetsite, die door de verwerkingsverantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waar een YouTube-element (YouTube-video) in opgenomen is, wordt het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende YouTube-element van YouTube te downloaden en te tonen. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure wordt aan YouTube en Google kenbaar gemaakt welke specifieke sub-pagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene is ingelogd op YouTube, ziet YouTube bij iedere oproeping van een sub-pagina waarop een YouTube-video is geplaatst, welke specifieke sub-pagina van onze internetpagina is bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en gekoppeld aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-element informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website indien de betrokkene op het moment van oproeping van onze website ook is ingelogd op YouTube. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt. Indien de betrokkene deze doorgifte van informatie aan YouTube en Google niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij hun eigen YouTube-account voordat onze website wordt opgeroepen.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, die te vinden zijn op www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

(Versie 1.0)

De rechtsgrond voor de verwerking
Voor verwerkingswerkzaamheden waarvoor we voor een specifiek verwerkingsdoel toestemming vragen, is artikel 6, lid 1, punt a), AVG, de rechtsgrond. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingswerkzaamheden nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst, vindt verwerking plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Dit is eveneens van toepassing op verwerkingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het nemen van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld wanneer inlichtingen worden ingewonnen over onze producten of diensten. Wanneer op ons bedrijf een wettelijke verplichting rust waarvoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals bij het voldoen aan belastingverplichtingen, vindt de verwerking plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt c), AVG. In sommige gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van een betrokkene of een andere natuurlijk persoon. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een bezoeker binnen het bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie doorgegeven moeten worden aan een arts, ziekenhuis of andere derde. De verwerking zal dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, punt d), AVG. En als laatste kunnen verwerkingswerkzaamheden plaatsvinden op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingswerkzaamheden die niet onder een van bovengenoemde wettelijke gronden vallen en noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde, tenzij deze belangen minder zwaar wegen dan de belangen en grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene waarvoor bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk is. Deze verwerkingswerkzaamheden zijn met name toegestaan omdat de Europese wetgever ze met name genoemd heeft. Daarbij werd overwogen dat sprake kan zijn van een gerechtvaardigd belang indien de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, AVG).

De gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke of een derde
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG bestaan onze gerechtvaardigde belangen uit het ondernemen van bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

De periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen
De opslagperiode van persoonsgegevens wordt bepaald aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van die periode worden de betreffende persoonsgegevens stelselmatig gewist, voor zover zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst.

Verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst of een verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken; de mogelijke gevolgen wanneer dergelijke gegevens niet worden verstrekt
Wij willen verduidelijken dat verstrekking van persoonsgegevens voor een deel wettelijk is voorgeschreven (bijv. belastingwetgeving) of een gevolg kan zijn van contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractspartner). Het kan voor het sluiten van een overeenkomst soms noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar aangaat. Als geen persoonsgegevens verstrekt worden, zou dat als gevolg hebben dat geen contract met de betrokkene gesloten kan worden. De betrokkene dient voordat hij of zij persoonsgegevens verstrekt, contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming licht de betrokkene in of het verstrekken van de persoonsgegevens op een wettelijke verplichting of een overeenkomst berust of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of dat er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken als verantwoord opererende onderneming geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of van profilering.

 

Top