Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deel I:

Algemene bepalingen voor leveringen en diensten

 

1.       In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Prianto b.v. gevestigd te Rotterdam, onder kvk 851873601. Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, bedrijf of instantie die dienstverlening of product(en) van Opdrachtnemer afneemt of huurt of dergelijk, met inbegrip van elke afgevaardigde al of niet als personeel in dienst van deze persoon, bedrijf of instantie.

 

2.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere leveringsvoorwaarden. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan. Samen met de Algemene Voorwaarden zijn alle voorschriften die apart zijn gepubliceerd in de "Code of Conduct" en de "Prianto Compliance Policy“ van toepassing.

 

3.       Prijsopgaven en aanbiedingen zijn altijd uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief vervoers- en reiskosten en alle overige bijkomende kosten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijslijsten en prijzen in catalogi te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4.       Betalingen.

 

4.1    Indien een kredietlimiet is toegekend en er geen afwijkende betalingsafspraken zijn gemaakt, zijn de betalingen 15 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek verschuldigd. Facturen worden bij aflevering elektronisch afgegeven.

 

4.2    Indien de klant de toegekende betalingstermijnen overschrijdt, is hij vanaf de vervaldag zonder verdere aanmaning een rente verschuldigd van 8 % per jaar boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank die op dat moment van toepassing is op de factuurprijs. Bovendien worden vanaf de derde aanmaning 15 EUR administratiekosten in rekening gebracht. In geval van een vierde en vijfde aanmaning worden de verwerkingskosten verhoogd met telkens 15 EUR. Het recht om verdere schadevergoeding te eisen blijft onaangetast.

 

4.3    Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 100.-

 

4.4    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht of bestelling onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

4.5    Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het faktuurbedrag.

 

4.6    Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever een automatische incassoregeling overeenkomen. Indien de Opdrachtgever ten onrechte storneringen pleegt is Opdrachtnemer gerechtigd deze regeling terstond zonder verdere opgave van reden te beeindigen.

 

4.7    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om vóór uitlevering van een product en/of dienst te verlangen dat uitstaande fakturen en/of boetes betaald zijn alvorens tot uitlevering van deze over te gaan.

 

5.       Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

 

6.       Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

7.       Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 september 2012 en zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam gedeponeerd en vervangen hiermee alle voorgaande versies. Eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen op deze voorwaarden worden eveneens bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam gedeponeerd.

 

 

A.       SERVICES

 

 

1.       Totstandkoming van de overeenkomst.

 

1.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

1.2    De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 

1.3    Alle diensten die door de Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen maar zijn nimmer een resultaatverplichting.

 

2.       Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

 

2.1    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, informatie en faciliteiten, welke de Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen en toegang te verlenen tot de vereiste fysieke locaties waar Opdrachtnemer moet kunnen zijn om aan haar contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

 

2.2    Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten, informatie en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

2.3    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten of toegang tot vereiste fysieke locaties, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

3.       Uitvoering van de Opdracht

 

3.1    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

 

3.2    Indien Opdrachtgever derden, niet zijnde een aangeslotene bij Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Dit geldt mutatis mutandis voor Opdrachtnemer.

 

4.       Geheimhouding

 

4.1    Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

4.2    Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

5.       Honorarium en tarieven.

 

5.1    Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

5.2    Opdrachtnemer kan, indien dit naar oordeel van de Opdrachtnemer gewenst is, het honorarium en onkosten per twee weken  aan Opdrachtgever in rekening gebrengen.

 

6.       Opzegging

 

6.1    Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een week.

 

6.2    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

6.3    Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en/of reeds gemaakte kosten recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover overdracht van de werkzaamheden door Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, zullen deze door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed.

 

7.       Aansprakelijkheid

 

7.1    Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever, of aan deze verbonden personen of instanties, hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals in sub a van dit artikel is vastgelegd. Sub a) Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in het geval van een opdracht beperkt tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over de laatste faktuurperiode, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid, in welk geval de maximale aansprakelijkheid is gesteld op twee maanden honorarium.

 

7.2    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens door Opdrachtnemer of diens medewerkers veroorzaakte schade. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

 

7.3    De in lid 1 sub a van dit artikel neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking is mede van kracht op  de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperking hebben.

 

8.       Vervaltermijn

 

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een kwartaal  na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij deze schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt onder formulering van de geconstateerde feiten.

 

 

B.       DISTRIBUTIE

 

 

1.       Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

 

1.1    Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn voor wat betreft prijzen, levertijd, modellen en uitvoering vrijblijvend en hebben een geldigheid van 15 dagen, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.

 

1.2    Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een order schriftelijk bevestigt.

 

1.3    Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten waaronder begrepen annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voorzover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

2.       Prijzen

 

De door partijen overeengekomen prijzen zijn richtprijzen gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, exclusief omzet- en andere belastingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor prijsverschillen die kunnen ontstaan ten gevolge van koerswijzigingen, vrachtkosten, premies, e.d., opgetreden tussen het tijdstip van overeenkomst en fakturering, opdrachtgever te debiteren of te crediteren.

 

3.       Levertijden.

 

3.1    Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.2    De opgegeven levertijd wordt in elk geval verlengd met de duur van de vertraging voorzover die ontstaat doordat Opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.3    Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van Opdrachtgever de gekochte zaken af te nemen onverlet met dien verstande dat na de schriftelijke aanmaning van de Opdrachtgever, Opdrachtnemer gedurende 15 dagen na ontvangst hiervan alsnog in de gelegenheid wordt gesteld te leveren. Mocht Opdrachtnemer binnen de voormelde termijn, om welke reden dan ook, niet tot levering kunnen overgaan dan wordt de order als geannuleerd beschouwd. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

 

4.       Risico- en eigendomsovergang.

 

4.1    Tenzij anders vermeld, wordt het risico van het transport van verkochte goederen naar de overeengekomen plaats van levering door Opdrachtnemer gedragen tot het moment van feitelijke aflevering. Eventuele gebreken aan de geleverde zaken dienen terstond bij aflevering worden gemeld. De aansprakelijkheid voor vermiste of beschadigde goederen eindigt 10 dagen na datum fakturering, tenzij de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer en de transporteur binnen deze periode schriftelijk de vermissing en/of beschadiging heeft gemeld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van de haar ter beschikking gestelde goederen. De Opdrachtgever is verplicht hiervoor deugdelijk verzekerd te zijn en op eerste aanvraag van Opdrachtnemer inzage in de polissen te geven.

 

4.2    De eigendom van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkochte zaken blijft bij Opdrachtnemer zolang de Opdrachtgever een vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten of van verrichte en nog te verrichten werkzaamheden of vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming door Opdrachtgever van zodanige verbintenissen, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten,  niet heeft voldaan.

 

4.3    In geval Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer uit de overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de verkochte zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

 

4.4    Opdrachtgever is niet bevoegd om goederen die nog geen eigendom van haar zijn te verpanden. Het is de Opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen, mits er een eigendomsvoorbehoud wordt bedongen conform het bepaalde in dit artikel.

 

5.       Opschorting en zekerheid

 

5.1    Te allen tijde is Opdrachtnemer gerechtigd om, in aan Opdrachtnemer ter beoordeling liggende gevallen van de Opdrachtgever te verlangen dat deze vooruit betaalt of naar Opdrachtnemer’s genoegen zekerheid stelt.

 

5.2    Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit overeenkomst op te schorten zolang de Opdrachtgever aan verlangen van Opdrachtnemer om vooruit te betalen c.q. zekerheid te stellen niet heeft voldaan, onverminderd diens gehoudenheid om het verschuldigde en/of eventuele schadevergoeding te voldoen onverminderd haar overige rechten.

 

 

 

 

6.       Overmacht

 

6.1    Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is door overmacht zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 

6.2    In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding verplicht is.

 

7.       Garantie en vrijwaring.

 

7.1    Indien Opdrachtgever zaken ontvangt die niet voldoen aan de aangeboden specificaties, dan dient Opdrachtgever dit binnen tien werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen.

 

7.2    Op door Opdrachtnemer geleverde zaken wordt een garantie van minimaal 3 maanden gegeven, tenzij blijkt dat de leverancier van wie Opdrachtnemer  zelf de doorverkochte zaken betrokken heeft een langere garantietermijn hanteert. Indien binnen deze periode een defect optreedt danwel een afkeuring volgt bij ingangscontrole, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen onder formulering van de geconstateerde tekortkomingen. Opdrachtnemer zal binnen tien werkdagen na ontvangst van bovenbedoelde schriftelijke mededeling Opdrachtgever haar standpunt ten aanzien van diens beroep op garantie en de afwikkeling daarvan bekend maken.

 

7.3    Behoudens de garantieverplichting conform het voorgaande lid is Opdrachtnemer in beginsel voor enige andere schade, hoe ook genaamd, niet aansprakelijk.

 

7.4    Opdrachtgever kan nimmer een beroep doen op garantie indien deze gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingsstukken van de verkochte zaken heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden, die direct of indirect verband houden met datgene waarop een beroep op garantie wordt gedaan.

 

7.5    Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren en desnoods schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en rente die mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op Opdrachtnemer terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor Opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

 

8.       Ontbinding

 

8.1    In geval Opdrachtnemer toestemming heeft verleend verkochte zaken te retourneren dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het door Opdrachtnemer verstrekte RMA nummer op alle bijgaande documenten en op de adressering vermeld staat. Indien dit niet geschiedt wordt er Euro 100,- per originele zending in rekening gebracht. Daarnaast dient Opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijke verpakking van geretourneerde goederen waarbij Opdrachtnemer de originele verpakking als minste voorwaarde stelt. De vervoerskosten (incl verzekeringen en in/uitvoerrechten) van de retourzending zijn voor de Opdrachtgever.

 

8.2    Onverminderd het recht nakoming te vorderen, is Opdrachtnemer gerechtigd, indien Opdrachtgever een bestelling, order of opdracht  wenst te annuleren, die bestelling, order of opdracht te ontbinden waarbij Opdrachtnemer het recht heeft Opdrachtgever 15% van de te faktureren of gefaktureerde som als schadevergoeding in rekening te brengen.

 

9.       Bruikleen

 

9.1    Onder Bruikleen wordt verstaan dat de Opdrachtgever goederen huurt en/of gebruikt gedurende een voorafgesproken periode tegen een bepaalde prijs met het oogmerk de goederen aan het einde van die periode te retourneren aan de Opdrachtnemer.

 

9.2    Bruikleen wordt gedaan via een speciale Bruikleen-overeenkomst waarop standaard bruikleenvoorwaarden van toepassing zijn.

 

 

C.       OPLEIDINGEN

 

 

1.       Algemeen

 

1.1    Opdrachtnemer is slechts gehouden aan een inschrijving voor een cursus, danwel het verlenen van een dienst, indien deze inschrijving c.q. opdracht schriftelijk is bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van Opdrachtgever’s eigen voorwaarden van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit.

1.2    De aangemelde deelnemers dienen te voldoen aan de voorkennis zoals vermeld in de catalogus of cursusaanbieding van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) volgen van de aanbevolen vooropleiding(en).

 

2.       Aansprakelijkheid.

 

In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor directe en/of  indirecte schade, zo¬als onder andere schade, welke verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van cursussen, of voor enigerlei andere gevolgschade. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor wettelijke aansprakelijkheid.

 

3.       Betaling.

 

In tegenstelling tot het bepaalde onder ALGEMEEN dient bij OPLEIDINGEN de totale verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, binnen 14 dagen na ontvangst van de faktuur door Opdrachtgever te zijn voldaan. Bij inschrijving in minder dan 14 dagen voor de eerste cursusdatum dient de betaling meteen bij inschrijving te geschieden. Opdrachtnemer zal de faktuur met de schriftelijke bevestiging van inschrijving meezenden. Betaling dient altijd uiterlijk voor aanvang van de cursus door Opdrachtnemer ontvangen te zijn; bij gebreke daarvan kan Opdrachtnemer de Opdrachtgever de toegang tot de cursus ontzeggen.

 

4.       Auteursrechten

 

4.1    Documentatie materiaal en alle overige door Opdrachtnemer in het kader van enige cursus, dienst en/of product verstrekte schriftelijke informatie, zijn auteursrechtelijk beschermd. Opdrachtgever zal, behoudens het in de leden 3 en 4 van dit artikel gestelde, niets hiervan in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk ver¬menigvuldigen of aan derden mededelen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

4.2    Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) cursus is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door Opdrachtnemer vooraf schriftelijk toestemming is verleend. Indien deze toestemming niet is verleend, zal bij elke poging tot het maken van opnamen de cursus onmiddellijk worden gestopt totdat de opname-apparatuur is verwijderd.

 

4.3    Opdrachtgever wordt bij deze een niet exclusief, niet overdraagbaar recht verleend om die softwareproducten, welke worden gebruikt in de cursus waaraan wordt deelge¬nomen, danwel worden verstrekt in het kader van de te verlenen dienst, door Opdrachtgever en haar medewerkers te laten gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de cursus, danwel na beëindiging van de te verlenen dienst.

 

4.4    Onverminderd overige bepalingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en export van gegevens verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie om de tijdens de cursus, danwel in het kader van de te verlenen dienst aan Opdrachtgever overgedragen informatie, zoals mondelinge, handgeschreven danwel gedrukte of anderszins vastgelegd instructies, aanwijzingen en rapporten, te doen gebruiken door Opdrachtgever en haar medewerkers, doch niet voor het geven van cursussen, hetzij intern, hetzij extern.

 

5.       Tijdenschema’s.

 

5.1    Opdrachtnemer zal al het redelijke in het werk stellen om cursussen doorgang te doen vinden, danwel de te verlenen diensten uit te voeren. Opdrachtnemer zal even¬wel niet aansprakelijk zijn indien cursussen, danwel de te verlenen diensten geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloed liggen. Indien als ge¬volg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige an¬dere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het ge¬ven van een cursus, danwel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, dan zal Opdrachtnemer al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus, danwel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijd¬stip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.

 

5.2    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursusschema's en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling cursussen te annuleren. Opdrachtgever zal van een annulering van een cursus uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende cursus door Opdrachtnemer schrifte¬lijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door Opdrachtnemer terstond worden gerestitueerd.

 

5.3    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de normale cursustijden van Opdrachtnemer dagelijks van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. Wanneer in een cursus-week een officiële feestdag valt, zullen de cursustijden worden aangepast.

 

6.       Vervanging, Annulering en Uitstel.

 

6.1    Opdrachtgever mag desgewenst een vervanger voor de ingeschreven cursist sturen, mits dit voor aanvang van de cursus gemeld is.

 

6.2    Indien Opdrachtgever een cursus en/of dienst annuleert of om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kosten verschuldigd zijn, welke worden berekend aan de hand van het onderstaande:

 

a.        Meer dan 3 weken voor aanvang van de cursus of dienst: 0% van de cursusprijs en administratiekosten Euro 0,-

 

b.       Tijdens de 2e of 3e week voor aanvang van de cursus of dienst: 50% van de cursusprijs en administratiekosten Euro 25,-

 

c.        1 week of korter voor aanvang van de cursus: 100% van de cursusprijs en administratiekosten Euro 50,-

 

6.3    Bij uitstel  van deelname door de Oprdachtgever naar de eerstvolgende cursus zullen de in vorige lid bedoelde percentages en bedragen door vijf gedeeld worden.

 

6.4    Annuleringen en verzoeken tot uitstel kunnen door Opdrachtgever slechts schriftelijk wor¬den gedaan. Hiervan ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer. Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan Opdrachtgever niet meer om uitstel daarvan verzoeken. In dit geval zijn altijd de totale kosten verschuldigd.

 

6.5    Met inachtneming van de kosten in bovenstaande lid, heeft Opdrachtgever bij annulering van een cursus de mogelijkheid een vervangende cursus aan te wijzen.

 

 Deel II:

Bijzondere bepalingen voor services

 

Voor zover Prianto BV services verleent, gelden de onderstaande bepalingen in aanvulling op de bepalingen in Deel I van deze voorwaarden.

 

7.  Omvang van de Services

 

7.1. De te leveren services hebben uitsluitend betrekking op de producten of systeemconfiguraties waarvan de fabrikant, het type en het serie- en apparaatnummer in de overeenkomst verder zijn gespecificeerd.

 

7.2. Prianto BV verleent de services naar eigen goeddunken en keuze. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verleent Prianto BV de service telefonisch of op locatie bij de klant. In overleg met de klant kan er een oplossing worden geïmplementeerd voor onderhoud op afstand. Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Prianto BV niet verantwoordelijk voor de werking en de veiligheid van onderhoudsdiensten op afstand die buiten de eigen bedrijfsactiviteiten vallen.

 

7.3. Bij een releasewissel dient Opdrachtgever de betreffende gebruiksrechten (licenties) voor de te
installeren software te hebben dan wel te verwerven.

 

7.4. Opdrachtgever is gehouden wijzigingen aan de plaatsingslocatie van de betreffende producten of systemen van Prianto BV tijdig schriftelijk mede te delen. Is Opdrachtgever voornemens om de producten die deel uitmaken van een serviceovereenkomst – of de samenstelling van deze producten – te veranderen of uit te breiden, zal hij Prianto BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Wanneer de wijzigingen of uitbreidingen tot gevolg hebben dat Prianto BV de service moeilijk of onmogelijk nog kan verlenen, is Prianto BV niet langer verplicht tot het verlenen van de services. In deze gevallen zal Prianto BV – voor zover technisch en operationeel mogelijk – de klant een aanbod doen met betrekking tot het gewijzigde of uitgebreide deel- of totaalsysteem. Wanneer de partijen niet tot een akkoord komen met betrekking tot de service voor het gewijzigde of uitgebreide deel- of totaalsysteem, heeft dit geen invloed op de servicekosten die Opdrachtgever dient te betalen.

 

8. Servicetijden

 

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, verleent Prianto BV de services van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de Nederlandse nationale feestdagen (hierna te noemen 'servicetijd').

 

8.2. Eventueel toegezegde service-level-tijden (zoals reactietijden) gelden alleen gedurende de overeengekomen servicetijd. Aanvragen van klanten die buiten de overeengekomen servicetijd worden ontvangen, worden in behandeling genomen alsof ze aan het begin van de daaropvolgende servicetijd zouden zijn binnengekomen. Wanneer het einde van de service-level-tijd buiten de servicetijd ligt, dan wordt de service-level-tijd onderbroken en weer voortgezet aan het begin van de volgende servicetijd, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

 

8.3. Wanneer Prianto BV de service tijdens de overeengekomen servicetijden ondanks alle inspanningen niet kan leveren, heeft Prianto BV het recht om binnen de overeengekomen service-level-tijden gedurende een overgangsfase naar eigen goeddunken een vergelijkbare tussenoplossing te leveren in plaats van de verschuldigde services.

 

9. Afnemen van diensten

 

9.1 Opdrachtgever bevestigt iedere afzonderlijke dienst die op basis van deze overeenkomst is verleend middels het aftekenen van de overhandigde werkverantwoording. Na aftekening geldt de dienst als afgenomen, oftewel: als correct of slechts met minimale gebreken geleverd. Stelt Opdrachtgever gebreken vast, dan zal hij hier onverwijld schriftelijk op wijzen.

 

10. Plichten van Opdrachtgever

 

10.1. Opdrachtgever zal Prianto ondersteunen bij het voldoen aan verschuldigde plichten en taken, voor zover dit redelijk, noodzakelijk en doelmatig is.

 

10.2. Opdrachtgever is voorafgaand aan het verlenen van de dienst verantwoordelijk voor het veiligstellen van het gehele gegevensbestand.

 

10.3. Wanneer een dienst niet of alleen met vertraging uitgevoerd kan worden om een reden die binnen de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt, dan zal Prianto BV bij Opdrachtgever aantonen welke kosten hierdoor ontstaan en zal hij deze kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

 

11. Garantie

 

11.1. Prianto garandeert dat de diensten die krachtens deze overeenkomst geleverd dienen te worden geen fouten vertonen die volledig of aanzienlijk afbreuk doen aan de waarde van deze diensten of de mate waarin ze de doelstellingen van deze overeenkomst kunnen vervullen.

 

11.2. Opdrachtgever is gehouden overeenkomstig zijn plichten te voldoen aan zijn onderzoeks- en meldingstaken krachtens artikel 377 en 378 van het Duitse handelswetboek (HGB), en uiterlijk zeven dagen na ontvangst van een service van Prianto melding te maken van alle aanwijsbare gebreken of andere rechtsvorderingen. Na het verlopen van deze termijn wordt de service beschouwd als zonder gebreken aanvaard en als in ontvangst genomen.

 

11.3. Wanneer een dienst die krachtens de overeenkomst geleverd dient te worden gebreken vertoont, dient Prianto deze dienst naderhand alsnog te leveren. Is het niet mogelijk om gebreken te verhelpen dan wel te corrigeren, of is Prianto hiertoe niet in staat, of wordt dit langer dan een redelijke periode vertraagd om redenen die Prianto niet kan voorkomen, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen of om een evenredige prijsverlaging te vorderen.

 

11.4. Voor zover niets anders is overeengekomen, verjaren rechtsvorderingen inzake gebreken en reparaties na een jaar na het afnemen van de service.

 

12. Aansprakelijkheid

 

12.1 Bij schade die niet is ontstaan aan het voorwerp van de overeenkomst, is Prianto, ongeacht op welke rechtsgrond, alleen aansprakelijk in de volgende gevallen:

 

·         bij schending van plichten uit opzet of door grove nalatigheid;

·         bij schending van een essentiële plicht uit de overeenkomst waaraan Prianto schuld heeft;

·         bij verlening van een garantie voor de gesteldheid van het werk (artikel 639 BGB);

·         bij schending van leven, lichaam of gezondheid waaraan Prianto schuld heeft;

·         bij het moedwillig verzwijgen van gebreken;

·         bij rechtsvorderingen krachtens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid.

Verdere rechten op schadevergoeding zijn uitgesloten.

 

16 mei 2018

Top