Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Část I:

Všeobecná ustanovení o dodávkách a službách

 ­­

1.       Účinnost

 

1.1 Všechny objednávky dodávek a služeb (dle příslušných případů) zadané u Společnosti Zákazníkem budou realizovány společností Prianto GmbH (dále jen jako „Prianto“) výhradně v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

1.2 Tyto podmínky se budou vztahovat na veškeré dodávky a služby vůči společnostem a osobám, se kterými budeme uzavírat obchodní vztahy.

 

1.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní podmínky Zákazníka nebudou platné, a to ani v případě, že o nich Zákazník v rámci objednávky společnost Prianto informuje a ta vůči nim nevznese námitku.

 

1.4 Souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, druhotné smlouvy, změny a dodatky k těmto všeobecným obchodním podmínkám musí mít písemnou podobu.

 

1.5 Spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami platí veškerá ustanovení zveřejněná samostatně v "Kodexu chování společnosti Prianto" a v "Zásadách dodržování předpisů společnosti Prianto".

 

2. Produkty a služby

 

2.1 Nabídky učiněné společností Prianto budou nezávazné povahy. Objednávky budou pro Zákazníka závazné po dobu 2 týdnů. Smlouva bude uzavřena pouze po potvrzení písemné objednávky odeslané společností Prianto faxem či e-mailem a nejpozději v okamžiku, kdy Zákazník převezme dodávku nebo kdy je služba poskytnuta.

 

2.2 Obsah a rozsah dodávek a služeb, které je společnost Prianto povinna zajistit, budou stanoveny potvrzením objednávky.

 

2.3 Přípustné jsou opodstatněné částečné dodávky a lze je fakturovat samostatně.

 

2.4 Společnost Prianto si vyhrazuje právo na technické změny produktů, a to zejména v návaznosti na technologický vývoj, splňuje-li taková změna sjednané výkonnostní parametry. Přípustné jsou také přiměřené změny barvy a tvaru.

 

2.5 Termíny dodávek a služeb nebudou závazné. Společnost Prianto bude v prodlení pouze tehdy, bude-li na vině zpoždění společnost Prianto, termín poskytnutí služby již nastal a Zákazník poskytl písemně společnosti Prianto odkladnou lhůtu (14 dnů), ale bez úspěchu.

 

2.6 Termíny dodávek a služeb budou ve prospěch společnosti Prianto přiměřeně prodlouženy v případě, že bude realizace narušena vyšší mocí a jinými překážkami, za něž společnost Prianto nenese odpovědnost, jako např. narušení dodávek mezi subdodavateli, stávky, výluky nebo jiné provozní poruchy.

 

2.7 Společnost Prianto si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení v dodávce či službě způsobené takovými jevy trvá déle než šest týdnů.

 

2.8 V případě nedbalosti nevelkého rozsahu nemá Zákazník nárok na náhradu škod vzniklých v důsledku prodlení dodávky či služby. Nebylo-li prodlení způsobeno záměrným porušením smlouvy ze strany společnosti Prianto, bude odpovědnost omezena výší běžné předvídatelné škody, která ovšem nebude přesahovat 3 % hodnoty dodávky, u níž k prodlení došlo. V případě prodlení způsobeného z naší strany záměrným nebo hrubým porušením smlouvy poneseme odpovědnost v souladu se zákonem.

 

2.9 Zákazník musí zajistit včasné a řádné převzetí služeb. Neučiní-li tak, odpovědnost společnosti Prianto se tím vylučuje. Zákazník bude společnosti Prianto při realizaci sjednaných služeb poskytovat v maximální možné míře bezplatně součinnost a také relevantní informace a dokumentaci, aniž by bylo nutné o ně žádat. Poruší-li Zákazník povinnost součinnosti, nebude společnost Prianto k poskytování služeb vázána. V takových případech si vyhrazujeme právo žádat náhradu škody. V případě, že Zákazník pozdrží převzetí předmětu koupě, pak riziko nahodilé ztráty či znehodnocení předmětu koupě bude převedeno na Zákazníka.

 

2.10  Produkty nevykazující vady nelze vrátit.

 

3. Cenové a platební podmínky

 

3.1 Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky vystaveném společností Prianto.

 

3.2 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH s dodáním společností Prianto ze závodu (tzv. EXW). Běžné obchodní balení dodávaných produktů je zahrnuto v ceně. Jiné doplňkové služby či náklady, a to zejména náklady na přepravu, clo a poplatky za recyklaci a implementaci budou Zákazníkovi účtovány samostatně dle aktuálních obchodních podmínek uvedených na webu www.prianto.com.

 

3.3 Společnost Prianto si vyhrazuje právo zvýšit ceny v případě zvýšení nákladů po uzavření smlouvy, a to zejména z důvodu zvýšení ceny od dodavatelů nebo změn směnného kurzu. Společnost Prianto předloží na vyžádání příslušnou dokumentaci.

 

3.4 Pokud byl poskytnut úvěrový limit a nebyly uzavřeny žádné odchylné platební dohody, jsou platby splatné 10 dní po datu fakturace bez jakéhokoli odpočtu. Faktury budou vystaveny při dodání. Pokud zákazník překročí poskytnutou platební lhůtu, úrok 8% p.a. nad základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky platnou v době, kdy je kupní cena splatná, je dlužná od data splatnosti bez dalšího upomínky. Od třetí upomínky bude navíc účtováno 380 CZK za zpracování. Pokud bude vydána čtvrtá a pátá upomínka, poplatky za zpracování se zvyšují vždy o dalších 380 CZK. Právo na další náhradu škody zůstává nedotčeno.

 

3.5 Bez ohledu na jiné obchodní podmínky Zákazníka může společnost Prianto využít přijaté platby nejprve k umoření stávajících dluhů Zákazníka. Vznikly-li z důvodu prodlení náklady či úroky, pak může společnost Prianto využít přijaté platby nejprve k úhradě takových nákladů, poté umoření úroků a nakonec ceny služby jako takové.

 

3.6 Zákazník smí uplatňovat odpočet pouze u nesporných nebo právně podložených pohledávek. Zákazník může uplatňovat zadržovací právo pouze u protinároků, které se zakládají na stejném smluvním vztahu.

 

3.7 Nejsou-li platební podmínky dodrženy bez opodstatněného důvodu, může společnost Prianto kdykoliv a dle svého uvážení požadovat zálohu či finanční zajištění. Veškeré neuhrazené pohledávky, a to včetně pohledávek na splátky, nabydou okamžitě splatnosti.

 

3.8 Platební cíl udělený Zákazníkovi vyžaduje u každé jednotlivé objednávky dostatečné krytí úvěrového rámce. Překročí-li hodnota objednávky úvěrový rámec, pak si společnost Prianto vyhrazuje právo účtovat zbývající hodnotu objednávky předem. V případě následných změn hodnocení úvěrové důvěryhodnosti může společnost Prianto pozměnit sjednané platební podmínky, žádat zálohu či finanční zajištění nebo v případě neplnění odstoupit od smlouvy.

 

4. Dodávka, kontrola a přechod rizik

 

4.1 Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, dodávky budou realizovány v režimu s dodáním ze závodu (tzv. EXW) na účet a riziko Zákazníka. Přechod rizik nebude dotčen bezplatnými dodávkami.

 

4.2 Na vyžádání a na náklady Zákazníka lze k předmětu koupě sjednat pojištění dodávky.

 

4.3 Zákazník je po přijetí zboží povinen neprodleně provést kontrolu úplnosti dodávky, shody s dodacími listy a zkontrolovat, zda dodávka nevykazuje vady. Nepodá-li Zákazník písemnou reklamaci do čtyř dnů od data dodacího listu, bude zboží považováno za řádně a v plném rozsahu dodané, a to kromě případů, kdy nebylo možné případné vady zjistit již během kontroly při přejímce.

 

4.4 Riziko škody či ztráty předmětu koupě přechází ze společnosti Prianto na Zákazníka při předání předmětu koupě dopravci.

 

4.5 Vykazuje-li dodané zboží zjevné vady nebo chybí-li jeho části, pak musí Zákazník takovou skutečnost uvést písemně na přepravním listu dopravce. Převzetí na přepravním listu musí jednoznačně identifikovat poškozené nebo chybějící části (Oznámení o škodě dle Článku 438 německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch)).

 

5. Záruka

 

5.1 Stav předmětu koupě bude sjednán v podobě popisu produktu výrobce.

 

5.2 Společnost Prianto zajistí, aby produkty, které jsou předmětem smlouvy, nevykazovaly žádné závažné vady a byly vhodné pro účel sjednaný ve smlouvě nebo pro běžné použití. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že vzhledem ke stavu technologie nelze softwarové chyby vyloučit ze všech oblastí použití.

 

5.3 Společnost Prianto nezaručuje, že budou funkce softwaru splňovat požadavky Zákazníka ani že budou produkty, které jsou předmětem smlouvy, fungovat v kombinaci s produkty vybranými Zákazníkem. Nebude-li sjednáno písemně jinak, společnost Prianto nebude povinna poskytovat služby instalace ani konfigurace. Poradenské služby společnosti Prianto budou poskytovány zdarma a nezávazně. Odpovědnost, a to zejména za funkčnost jednotlivých produktů s jinými produkty a ve spolupráci s nimi, tudíž není zaručena.

 

5.4 Reklamace vznesené v souvislosti s vadami materiálu nebudou uznány v případě nevýznamných odchylek od sjednaného stavu ani u nepodstatných omezení použitelnosti, je-li produkt upraven nebo nekorektně instalován, udržován, opravován, používán či exponován podmínkám prostředí, které neodpovídají podmínkám instalace stanoveným výrobcem, neprokáže-li Zákazník, že tyto okolnosti nejsou příčinou vady.

 

5.5 Reklamace ze záruky nebude platná, bude-li výrobní číslo, typové označení nebo jiné označení produktu odstraněno nebo bude nečitelné.

 

5.6 Odpovědnost za vady materiálu bude uznána pouze v případě, vyskytovala-li se vada u produktu již před přechodem rizik. Společnost Prianto nepřijme odpovědnost za reklamní tvrzení výrobce.

 

5.7 Vyskytne-li se vada materiálu, může společnost Prianto dle svého uvážení využít před výměnou produktu možnost opravy. Díly, které byly vyměněny, se stanou majetkem společnosti Prianto. Nebude-li společnost Prianto schopna zajistit opravu či výměnu, nebo vyžadovalo-li by takové opatření nepřiměřené náklady, nebo pokud by společnost Prianto nezjednala nápravu v řádně písemně stanovené lhůtě, pak může Zákazník požadovat snížení ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Dodá-li společnost Prianto náhradní díl za účelem nápravy problému, musí Zákazník odevzdat vadný produkt a poskytnout kompenzaci reprodukční hodnoty ve výši stanovené na základě užitku z používání. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, bude v jeho prospěch účtována kupní cena ponížená o kompenzaci reprodukční hodnoty ve výši stanovené na základě užitku z používání. Užitek při používání bude stanoven jako poměr mezi používáním předmětu Zákazník a plánovaným celkovým trváním používání produktu.

 

5.8 Veškeré další náklady vynaložené na opravu či výměnu dodávky (např. přepravné, balné) ponese Zákazník, a to kromě případů, kdy budou s ohledem na hodnotu objednávky neúměrné.

 

5.9 Podmínky záruky stanovené v Článcích 5.1 až 5.7 se vztahují také na provádění servisních prací. Nevykazují-li sjednané práce smluvní funkce či typické servisní vlastnosti pak musí společnost Prianto dle svého uvážení buď vady odstranit nebo poskytnout služby nové. Nebude-li náprava úspěšná, Zákazník nebude mít po nápravě nárok na sníženou náhradu či nahrazení služby vlastními silami. Odstoupení od smlouvy nebo požadavky na úhradu nákladů ve vztahu k nevýznamným vadám po nápravě vad ze strany Zákazníka budou vyloučeny.

 

5.10 Není-li v jednotlivých případech sjednáno jinak, nároky týkající se vad materiálu vyprší po 12 měsících. Lhůta pro vypršení začíná běžet po dodávce/převzetí. Je-li zboží součásti nákupu spotřebního zboží, pak zůstávají práva Zákazníka upravená Články 478 a 479 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) nedotčena. V případě pochybností musí Zákazník společnosti Prianto prokázat, že byl proveden nákup spotřebního zboží. Nároky týkající se vad materiálu mohou být postoupeny pouze se souhlasem společnosti Prianto. Společnost Prianto postupuje záruky výrobce. Společnost Prianto nebude poskytovat žádné záruky nad rámec záruky výrobce.

 

5.11 Ukáže-li se, že jsou nároky týkající se vad materiálu vznesené vůči společnosti Prianto neopodstatněné, a to zejména nebylo-li zboží zakoupeno prostřednictvím společnosti Prianto, vypršela-li platnost nároku týkajícího se vad materiálu, nebo nebyly-li nároky prokázány, pak může společnost Prianto vrátit zboží na náklady a riziko Zákazníka a účtovat si za zpracování a posouzení záležitosti výdajový paušál ve výši 60 EUR. Zákazník může prokázat, že společnost vynaložila náklady nižší. Opravy mimo odpovědnost za vady materiálu budou zpoplatněny. Výměr nákladů hradí Zákazník.

 

5.12 Přesný postup v případě podání nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady materiálu a zpoplatněných oprav se musí řídit zásadami RMA, které jsou uvedeny na webu www.prianto.com.

 

5.13  Není-li zde uvedeno jinak, veškeré jiné nároky Zákazníka, které nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, bez ohledu na právní důvody jsou vyloučeny. Zákonné předpisy týkající se nákupů spotřebního zboží zůstávají nedotčeny.

 

6. Práva obchodního vlastnictví a autorská práva

 

6.1  Zákazník nesmí pozměňovat ani kopírovat (s výjimkou zálohování) software, ani jej upravovat za účelem jeho použití na nekompatibilním hardwaru či jiným způsobem měnit.

 

6.2  V případě smluv o pronájmu softwaru je zapotřebí předchozího písemného souhlasu společnosti Prianto. Smlouvy o leasingu softwaru lze uzavírat pouze v souladu s příslušnými podmínkami výrobce nebo v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

 

6.3  Používání softwaru podléhá příslušným licenčním podmínkám výrobce. Zákazník se musí zavázat, že bude takové licenční podmínky dodržovat, a stejným způsobem zavázat také vlastní zákazníky. Veškerá porušení smlouvy ze strany jeho zákazníků musí neprodleně hlásit společnosti Prianto.

 

6.4 Zákazník nesmí v žádném případě z produktů, které jsou předmětem smlouvy, odstraňovat informace o autorských právech a značce ani jiných právech ochranného charakteru, nesmí je ani pozměňovat, zakrývat ani jinak znemožňovat jejich čitelnost. Zákazník smí používat dokumentaci, která je součástí produktů, ke komerčním účelům pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Prianto.

 

6.5 Společnost Prianto nepřijme žádnou odpovědnost v případě, že by produkty, které jsou předmětem smlouvy, porušovaly komerční ochranná práva nebo autorská práva třetích stran. Zákazník musí společnost Prianto neprodleně informovat o veškerých nárocích vznesených v souvislosti s těmito důvody proti společnosti Prianto.

 

6.6 Byly-li dodané produkty vytvořeny dle plánů či technických parametrů dodaných Zákazníkem, musí Zákazník zprostit společnost Prianto veškerých nároků třetích stran vznesených kvůli porušení komerčních ochranných nebo autorských práv. Na právní výlohy musí poskytnout náležitou zálohu.

 

7.  Omezení odpovědnosti

 

7.1 Není-li v následujících ustanoveních uvedeno jinak, další nároky vznesené Zákazníkem, bez ohledu na jejich právní důvod, budou vyloučeny. Společnost Prianto neponese odpovědnost za škody, ke kterým nedošlo přímo na předmětu dodávky. Společnost Prianto zejména neponese odpovědnost za ztrátu dat, ušlý výdělek ani jiné škody na majetku Zákazníka.

 

7.2 Zproštění odpovědnosti se nebude vztahovat na škody, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti Prianto, nebo v případě, že společnost Prianto poruší nedbalostí nevelkého rozsahu základních smluvních závazků. Nebude se vztahovat také na nároky, které jsou vzneseny v souladu s německým zákonem o odpovědnosti za produkt (Produkthaftungsgesetz) kvůli nemožnosti používání, za níž nese odpovědnost společnost Prianto, nebo úrazu, ke kterému došlo v důsledku porušení povinností ze strany společnosti Prianto, jejích představitelů či zástupců.

 

7.3 Odpovědnost v souladu s Článkem 7.2, věta 1., bude omezena na předvídatelné a běžně se vyskytující škody během trvání smlouvy ve vztahu k porušení smlouvy hrubou nedbalostí nebo nedbalostí nevelkého rozsahu u porušení základních smluvních závazků.

 

7.4 Bude-li odpovědnost společnosti Prianto vyloučena či omezena, bude se takové vyloučení či omezení vztahovat také na osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, představitelů a zástupců.

 

7.5 V každém případě závazky společnosti Prianto za odškodnění hmotných škod, za které nese odpovědnost, budou omezeny pojistnou částkou pojištění odpovědnosti podniku a pojištění odpovědnosti za produkt sjednanou společností Prianto. V jednotlivých případech sdělí společnost Prianto Zákazníkovi na vyžádání výši takové částky.

 

7.6 Společnost Prianto neponese odpovědnost za ztrátu dat nebo jejich obnovení, pokud by k takovým škodám nedošlo, kdyby Zákazník uplatnil řádná opatření ochrany dat. Řádná ochrana dat vyžaduje, aby Zákazník zajišťoval nepřetržité zabezpečení dat v souladu s aktuálním stavem technologie, a to zejména pořizování strojově čitelných záloh dat, aby byl schopen za vynaložení přiměřeného úsilí taková data obnovit. V každém případě bude odpovědnost za ztrátu dat omezena na obvyklé výlohy na jejich obnovení, které by byly vynaloženy při použití řádné ochrany dat.

 

8. Zachování vlastnictví

 

8.1 Dodané produkty zůstanou majetkem společnosti Prianto až do uspokojení všech, a to i budoucích, pohledávek vyplývajících ze smlouvy a ze samotného obchodního vztahu se Zákazníkem.

 

8.2 Zákazník může prodávat zboží s výhradou vlastnictví v rozsahu řádných obchodních transakcí, kdy bude vlastnictví nedotčeno. Zákazník tímto postupuje budoucí pohledávky vyplývající z přenosu zboží s výhradou vlastnictví v částce příslušné faktury včetně DPH až do doby, kdy bude společností Prianto dokončena úhrada všech zajišťovacích pohledávek uvedených v Článku 8.1. Zákazník může inkasovat nároky také po jejich postoupení. Oprávnění společnosti Prianto k inkasu samotných pohledávek zůstane nedotčeno. Společnost Prianto ovšem nebude moci pohledávky inkasovat, bude-li Zákazník plnit svoje závazky ve vztahu k platbám, nebude s platbami v prodlení a zejména pokud proti němu nebude vedeno insolvenční řízení a nebudou-li pozastaveny platby. Pokud tomu tak ovšem bude, pak musí Zákazník, na žádost společnosti Prianto, sdělit jména a adresy svých zákazníků a uvést typ a rozsah jeho pohledávek vůči nim. Veškerá související dokumentace musí být poskytnuta společnosti Prianto. Takové postoupení musí být oznámeno zákazníkům.

 

8.3 Zákazník nesmí zboží s výhradou vlastnictví zastavit, a to ani ve formě zajištění movitou věcí. Budou-li mít ke zboží s výhradou vlastnictví přístup třetí strany, nebo bude-li na majetek Zákazníka vyhlášeno insolvenční řízení, Zákazník musí oznámit, že je zboží s výhradou vlastnictví majetkem společnosti Prianto a neprodleně o tom společnost Prianto informovat.

 

8.4 Propojení, kombinování, zpracování či restrukturalizaci zboží s výhradou vlastnictví smí provádět výhradně společnost Prianto. V takovém případě získá společnost Prianto spoluvlastnický podíl na hotovém zboží či nových produktech v poměru odpovídajícímu poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví a hodnoty hotového zboží či nových produktů.

 

8.5 V případě chování v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě prodlení plateb, a to i za jiné či budoucí produkty či služby společnosti Prianto poskytované Zákazníkovi, nebo v případě signálů o zhoršující se finanční situaci Zákazníka, může společnost Prianto vyžadovat, aby Zákazník vrátil dodané zboží s výhradou vlastnictví. Uplatnění zadržovacího práva či práva na vydání nebude vykládáno jako odstoupení od smlouvy. Bez ohledu na to si ovšem společnost Prianto vyhrazuje právo uplatnit nárok na odškodné a odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení či likvidaci ponese Zákazník. Za účelem uplatnění těchto práv může společnost Prianto vstupovat do prostor Zákazníka a zabavovat zboží s výhradou vlastnictví nebo žádat, aby se Zákazník postoupil nároky na vydání věci vůči jeho zákazníkům na společnost Prianto.

 

8.6 Zákazník musí nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s péčí. Obzvláště musí na vlastní náklady zajistit náležité pojistné krytí jejich reprodukční hodnoty pro případ požáru, poškození vodou a krádeže. Předměty dodané pro účely zkoušek a názorného předvedení zůstanou majetkem společnosti Prianto. Zákazník ponese odpovědnost za řádné skladování předmětů a může předměty používat pouze ve sjednaném rozsahu.

 

8.7 Zadržovací právo se nevztahuje na dodávky zaplacené Zákazníkem předem. 

 

9. Vývoz a dovoz

 

9.1 Veškeré sjednané produkty a technické know-how bude společností Prianto dodáno v souladu s platným zněním německého zákona o zahraničním obchodu (Außenwirtschaftsgesetz), vyhláškou o zahraničním obchodu (Außenwirtschaftsverordnung), Nařízením Rady (ES) zavádějícím režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití a americkými vývozními předpisy a bude určeno k použití a distribuci Zákazníkem ve sjednané zemi dodávky. Pokud by Zákazník hodlal reexportovat produkty, které jsou předmětem smlouvy, musí přitom dodržovat veškeré americké, evropské a národní vývozní předpisy. Reexport produktů, které jsou předmětem smlouvy, ať již jednotlivých produktů nebo v rámci jejich integrace do systému, v rozporu s těmito předpisy je zakázán.

 

9.2  Zákazník nese odpovědnost za to, že se seznámí s aktuálně platným zněním předpisů (Německý federální úřad pro vývoz, 65760 Eschborn/Taunus, nebo Americké ministerstvo obchodu, oddělení správy exportu, Washington D. C. 20230). Zákazník ponese odpovědnost za to, že před exportem produktů zajistí veškerá potřebná povolení od příslušných úřadů pro mezinárodní obchod, a to bez ohledu na to, zda Zákazník uvede konečné místo určení dodávaných produktů, které jsou předmětem smlouvy. Společnost Prianto nevznikne povinnost zveřejňovat informace.

 

9.3 Jakékoliv další dodávky produktů, které jsou předmětem smlouvy, Zákazníkem třetím stranám s vědomím či bez vědomí společnosti Prianto vyžadují současné předání podmínek vztahujících se k vývozním povolením. Zákazník ponese v plném rozsahu odpovědnost za nedodržení příslušných předpisů.

 

9.4 Bez předchozího oficiálního schválení nesmí Zákazník dodávat produkty, které jsou předmětem smlouvy, přímo ani nepřímo do zemí, na které se vztahuje zákaz obchodu USA, ani fyzickým či právnickým osobám v takových zemích, ani fyzickým či právnickým osobám uvedeným na americkém, evropském či národním seznamu zakázaných subjektů (např. „Entity List“ (Seznam subjektů), „Denied Persons List“ (Seznam osob bez přístupu), „Specifically Designated Nationals and Blocked Persons“ (Seznam konkrétně označených státních příslušníků a blokovaných osob)). Produkty, které jsou předmětem smlouvy, dále nesmí být dodávány fyzickým či právnickým osobám v souvislosti s podporou, vývojem, výrobou či používáním chemických, biologických či nukleárních zbraní hromadného ničení.

 

10. Daně z příjmu / DPH při dovozu

 

10.1  Zákazníci se sídlem mimo Německo se musí při nákupu produktů řídit předpisy pro oblast daní z příjmů či DPH při dovozu příslušných hospodářských celků a musí bez vyžádání sdělit svoje daňového identifikačního čísla přidělené pro účely DPH a další potřebné informace. V případě nedodržení těchto předpisů je Zákazník povinen uhradit náklady/škody v této souvislosti vzniklé.

 

11. Doložka o oddělitelnosti

 

11.1  Stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, ať už v plném rozsahu nebo částečně, nebo budou-li zjištěny nedostatky, platnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena. Takové neplatné ustanovení či nedostatek bude v rozsahu povoleném zákonem nahrazen vhodným ustanovením, které bude co nejlépe vystihovat záměr smluvních stran vzhledem k účelu a povaze smlouvy, kdyby byly o takové skutečnosti informovány.

 

12. Obecná ustanovení

 

12.1   Zákazník nesmí pohledávky z této smlouvy postupovat. Je-li Zákazník obchodníkem, pak bude místem plnění a místně příslušným soudem Mnichov. Společnost Prianto ovšem může Zákazníka žalovat u jakéhokoliv jiného místně příslušného soudu.

 

12.2 Smlouva se řídí zákony Spolkové republiky Německo. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UNCITRAL) se tímto vylučuje.

 

12.3 Zásady chování společnosti Prianto – společnost Prianto a její obchodní partneři se budou řídit zásadami obchodní etiky a také všemi obecně závaznými národními a mezinárodními zákony, budou dodržovat oborové normy uvedené v Zásadách chování společnosti Prianto, které se vztahují na všechny zaměstnance a podniky společnosti Prianto jednající jménem společnosti Prianto.

 

12.4 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Prianto GmbH vztahující se na produkty a služby platné od květen 2018.

 

 

Část II:
Zvláštní podmínky poskytování servisních služeb

 

K doplnění ustanovení v části I těchto Obchodních podmínek platí následující ustanovení pro případ, že společnost Prianto GmbH poskytuje servisní služby.

 

13.  Rozsah servisních služeb

 

13.1. Servisní služby, které mají být poskytnuty, se vztahují výhradně na výrobky nebo konfigurace systémů blíže specifikovaných ve smlouvě, a to podle výrobce, typu, sériového čísla a čísla přístroje.

 

13.2. Společnost Prianto GmbH poskytuje servisní služby podle vlastního uvážení a volby. Pokud nebylo mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak, poskytuje společnost Prianto GmbH servisní služby buď telefonicky nebo na místě u zákazníka. Po dohodě se zákazníkem může být implementováno řešení formou vzdálené údržby. Společnost Prianto GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost a bezpečnost linek pro vzdálenou údržbu, které se vyskytují mimo vlastní firemní prostředí, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

 

13.3. Při změně verze produktu musí mít zákazník příslušná uživatelská oprávnění (licence) pro dotyčný
software, který má být nainstalován, nebo je musí zakoupit.

 

13.4. Zákazník je povinen včas písemně oznámit změny místa instalace příslušného výrobku nebo systému společnosti Prianto GmbH. V případě, že zákazník zamýšlí provést změnu nebo rozšíření výrobků nebo jejich sestav, na které se vztahuje servisní smlouva, musí o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Prianto GmbH. Pokud změny nebo rozšíření mají za následek ztížení nebo znemožnění provedení servisu ze strany společnosti Prianto GmbH, není společnost Prianto GmbH dále povinna poskytovat servisní služby. V takových případech poskytne společnost Prianto GmbH zákazníkovi (pokud je to technicky a provozně možné) nabídku týkající se změněných nebo rozšířených dílčích nebo kompletních systémů. Pokud se smluvní strany nedohodnou na servisních službách pro změněnou nebo rozšířenou část nebo kompletní systém, nemá tato skutečnost žádný vliv na servisní poplatky, které musí zákazník hradit.

 

14. Doba pro poskytnutí servisních služeb

 

14.1. Servisní služby poskytuje společnost Prianto GmbH od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin s výjimkou svátků uznávaných ve Spolkové republice Německo („dále jen: servisní doba“), pokud není dohodnuto jinak.

 

14.2. Případný přislíbený časový objem pro poskytnutí servisních služeb (např. reakční doba) je platný pouze během dohodnuté doby pro poskytnutí servisních služeb. Požadavky zákazníků, které jsou přijaty mimo dohodnuté doby pro poskytnutí servisních služeb, jsou zpracovány tak, jako by byly doručeny na začátku nejbližší doby pro poskytnutí servisních služeb. Pokud je cílová hodnota přislíbeného časového objemu pro poskytnutí servisních služeb mimo dobu pro poskytnutí servisních služeb, je časový objem pro poskytnutí servisních služeb přerušen a pokračuje na začátku nejbližší doby pro poskytování servisních služeb, pokud smluvní strany nedohodly jinak.

 

14.3. Pokud společnost Prianto GmbH nemůže servisní služby přes veškerou snahu poskytnout během dohodnutých časových objemů pro poskytnutí servisních služeb, je společnost Prianto GmbH oprávněna poskytnout v přechodové fázi v rámci dohodnutého časového objemu servisních služeb na základě vlastního uvážení místo servisních služeb, které mají být provedeny, srovnatelné dočasné řešení.

 

15. Přejímka poskytnutých služeb

 

15.1 Zadavatel potvrzuje každou jednotlivou službu poskytnutou na bázi této smlouvy potvrzením předloženého osvědčení o provedení práce. Potvrzením je služba považována ze převzatou, tzn. byla bezchybně provedena nebo vykazuje pouze nepatrné nedostatky. Zjištěné nedostatky musí být zadavateli neprodleně písemně nahlášeny

 

16. Povinnosti zadavatele

 

16.1. Zadavatel poskytne společnosti Prianto při realizaci služby pokud možno únosnou, potřebnou a účelnou součinnost.

 

16.2. Zadavatel odpovídá před poskytnutím služby za zabezpečení kompletní databáze.

 

16.3. Pokud nemůže být služba realizována nebo může být realizována pouze částečně z důvodů, které spadají do odpovědnosti zadavatele, bude společnost Prianto GmbH zadavateli fakturovat takto vzniklé a doložitelné náklady.

 

17. Záruka

 

17.1. Společnost Prianto zaručuje, že služby, které mají být poskytnuty podle této smlouvy, nebudou obsahovat nedostatky, které by mohly zcela nebo významně snížit hodnotu služeb pro účel plnění této smlouvy.

 

17.2. Zadavatel je povinen v souladu se svými povinnostmi podle §§ 377, 378 německého obchodního zákoníku (HGB) splnit náležitosti kontroly a reklamace a informovat o každé rozpoznané vadě nebo jiných nárocích, a to nejpozději do 7 dní po obdržení servisní služby od společnosti Prianto. Po uplynutí této lhůty je považována servisní služba za přijatou a akceptovanou bez závad.

 

17.3. Pokud je některá služba poskytovaná podle smlouvy chybná, je společnost Prianto povinna poskytnout dodatečné plnění. Pokud se odstranění vady nebo oprava nezdaří, nebo pokud není společnost Prianto schopna tyto činnosti provést, nebo pokud dochází k prodlužování nad rámec přiměřené lhůty z důvodů, které nezavinila společnost Prianto, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat příslušné snížení ceny.

 

17.4. Nároky na odstranění vad a opravy jsou promlčeny, pokud nebylo ujednáno jinak, po jednom roce od převzetí poskytnuté servisní služby.

 

18. Ručení

 

18.1 Za škody, které nebyly předmětem smlouvy, ručí společnost Prianto z právních důvodů pouze v případě:

 

·         úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,

·         porušení zásadního smluvního závazku,

·         převzetí záruky za kvalitu díla (§ 639 německého občanského zákoníku (BGB)),

·         zavinění úrazu, újmy na zdraví nebo újmy na životě,

·         úmyslného zamlčení vad,

·         nároku podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

Jiné nároky na náhradu škod jsou vyloučeny.

 

 

Dne 22. 2. 2022

Top