Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vedení společnosti Prianto GmbH klade velký důraz na ochranu osobních údajů. Proto se přísně řídíme podle zákonů na ochranu osobních údajů a jiných nařízení týkajících se ochrany osobních práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), stejně jako platných specifických národních ustanovení o ochraně osobních údajů. Zde bychom vám při návštěvě našich webových stránek chtěli poskytnout přehled o opatřeních provedených k ochraně osobních údajů a informovat o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů, které ukládáme, používáme a zpracováváme. Dále jsou osoby, kterých se to týká, na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

 

 Společnost Prianto GmbH provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co možná nejúplnější ochrany zpracovávaných osobních údajů. Přesto mohou zvláště internetové přenosy údajů vykazovat bezpečnostní mezery, takže není nikdy možné zajistit absolutní bezpečnost. Z tohoto důvodu nám může každá osoba, které se to týká, předat osobní údaje také alternativní cestou, například telefonicky.

 

Definice pojmů

 Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Prianto GmbH se opírá o terminologii, která byla použita evropským orgánem pro vydávání směrnic a výkonného orgánu při vydání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery lehce srozumitelné. Za tímto účelem nejprve vysvětlíme použitou terminologii.

Používáme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mimo jiné následující pojmy:

 

a. Osobní údaje

Osobní údaje jsou podle GDPR „všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou fyzickou osobu se považuje fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo, zvláště přiřazením k identifikačnímu znaku, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, údajům o místě, k online identifikaci nebo k jednomu nebo více zvláštním znakům fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

b. Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná neb identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává zodpovědný správce.

 

c. Zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

d. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

 

e. Profilování osobních údajů

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 

f. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

 

g. Správce

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení podle práva Unie nebo práva členských států.

 

h. Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

i. Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

 

j. Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 

k. Souhlas

Souhlas subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

Jméno a adresa správce

 

Prianto GmbH

Barthstr. 18

80339 München

e-mail: kontakt@prianto.com

www.prianto.com

Tel: +49 89 416148 210

 

Inspektor ochrany údajů správce je: 

Franz Obermayer

Complimant AG

Edt 4

84558 Kirchweidach

E-Mail: franz.obermayer@complimant.de

Tel: +49 (0) 86 83 / 98039-00

 

Každá osoba se může kdykoliv při všech dotazech a podnětech týkajících se ochrany dat obrátit přímo na našeho inspektora ochrany údajů.

 

Jaké údaje se shromažďují a jak se používají?

 

Všeobecně se při návštěvě našich webových stránek z technických důvodů automaticky ukládají do protokolových souborů na server informace, které nám předává Váš prohlížeč. To jsou:

 

  • použitý typ/verze prohlížeče

  • operační systém přistupujícího systému

  • internetová stránka, ze které se přistupující systém dostal na naši internetovou stránku, tzv. referrer URL

  • stránky podwebu, které jsou přes přistupující systém směrovány na naši internetovou stránku 

  • datum a doba přístupu na internetovou stránku

  • adresa internetového protokolu (IP adresa)

  • poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému

  • jiná podobná data a informace, která slouží odvrácení nebezpečí v případě útoku na naše informačně technologické systémy.

 

Tato data nelze přiřadit určitým osobám. Tyto informace jsou zapotřebí spíše pro to,

 

·         aby vyexpedovaly obsahy našich internetových stránek 

·         a optimalizovaly obsahy internetových stránek stejně jako reklamy, 

·         zajistily trvalou funkčnost našich informačně technologických systémů a techniky našich internetových stránek a 

·         poskytly nutné informace orgánům činným v trestním stíhání v případě digitálního útoku.  

 

Tyto anonymně získané údaje a informace společnost Prianto GmbH vyhodnocuje jednak statisticky a jednak s cílem zvýšit ochranu bezpečnosti údajů v našem podniku, aby se dosáhlo optimální ochrany údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje protokolových souborů na serveru se ukládají odděleně od všech osobních údajů zadaných dotyčnou osobou.

Kromě toho je pro návštěvu našich webových stránek pouze v některých případech nutné nám sdělit další osobní údaje (jako jméno, adresa, firma, pozice, e-mailová adresa nebo telefonní číslo). To je například tehdy, když se přihlásíte na nějakou akci/podporu prodeje/webinář nebo zažádáte o zaslání informačního materiálu a konkrétní nabídky nebo se registrujete jako nový zákazník společnosti Prianto GmbH.

Přihlášením se realizuje obchodní vztah, na jehož základě je podle §7 [německého] zákona o nekalé soutěži (UWG) povoleno kontaktování přes E-Mail.

Při akcích/podporách prodeje/webinářích chráníme osobní údaje účastníků a přijímáme veškerá nutná opatření na jejich zabezpečení. Údaje účastníků se ukládají a používají k vyřízení, úpravám a vyhodnocení nabízených akcí/podpor prodeje/webinářích a za účelem optimalizace nabídky, nepředávají se ale třetí straně. Naši sponzoři výrobců jsou také povinni dodržovat výše uvedená ustanovení. Přihlášením nám účastník/zástupce výrobce uděluje výslovný souhlas k předání odpovídajících údajů sponzorům výrobce, kteří je použijí k dalším aktivitám při dané akci/podpoře prodeje/webináři, ale nesmí je předat třetí straně. Účastník opravňuje svým přihlášením společnosti Prianto k používání fotografií a videí pořízených společností Prianto nezávisle na médiu a k zveřejnění svého jména a firmy. 

Máte nyní možnost aktualizovat své kontaktní preference pomocí e-mailu zaslaného na kontakt@prianto.com. Účastníci akce nám rovněž udělují svým přihlášením svůj souhlas s uvedením jejich jména, funkce a firmy v souvislosti s danou akcí.

K vyřízení zakázky je zapotřebí automatizované zpracování dat. Distribuční partner to potvrzuje a je srozuměn s tím, že můžeme ke splnění smlouvy požadovat vyhodnocení nebo uložení osobních údajů distribučního partnera, jeho zaměstnanců a dceřiných podniků také pomocí automatizovaného zpracování dat a tyto údaje předat interně ve společnosti Prianto, v jejích dceřiných firmách nebo dodavatelům. Takové zpracování, uložení nebo předání je nutné, abychom splnili povinnost spojenou s prodejem produktů, licencí nebo služeb distribučním partnerům a s komerčním využitím na základě místních zákonů k ochraně osobních údajů. 

K použití dat může dojít v každé ze zemí, ve kterých Prianto a její dceřiné společnosti obchodují, což mohou být i země mimo Evropskou unii. 

Vyhrazujeme si právo vyžádat si za účelem kontroly bonity zákazníka informace o kredibilitě zákazníka u agentur podávajících obchodní informace nebo pojišťoven úvěru a tyto údaje – omezeno na případ průběhu neodpovídajícímu smlouvě jako např. žádost o platební příkaz z rozhodnutí soudu při nesporné pohledávce, vydaném exekučním výměru, exekučních opatření – Vám hlásit. K předání údajů dochází jen tehdy, když je to nutné k dodržení oprávněných zájmů společnosti Prianto a zájmy zákazníka vyžadující ochranu nebudou negativně ovlivněny. Přitom dbá Prianto na příslušná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.

Poskytování výše uvedených údajů je nutné k plnění smlouvy (čl. 13 odst. 2 GDPR). Bez nich nelze smlouvu uzavřít nebo zprostředkovat.

 

Odběr našeho informačního zpravodaje

 

Na internetové stránce společnosti Prianto GmbH mají uživatelé možnost objednat si informační zpravodaj našeho podniku. Jaké osobní údaje při objednání informačního zpravodaje budou správci předány, vyplývá z masky pro zadání údajů, která se pro objednávku používá. 

Prianto GmbH informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech přes informační zpravodaj o nabídkách podniku. Informační zpravodaj našeho podniku může obdržet zásadně jen taková osoba, která

 

·         má platnou e-mailovou adresu a 

·         registrovala se pro zasílání informačního zpravodaje.

 

Na e-mail, který subjekt údajů poprvé zadá pro zasílání informačního zpravodaje, ze z právních důvodů zašle potvrzující e-mail procesem double-opt. Tento potvrzující e-mail slouží kontrole, jestli je majitel e-mailové adresy autorizován jako subjekt údajů pro příjem informačního zpravodaje.

Při přihlášení k odběru informačního zpravodaje ukládáme dále IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb a použitou počítačovým systémem dotyčnou osobou v době přihlášení, stejně jako datum a doba přihlášení. Shromažďování těchto údajů je nutné, aby bylo možno sledovat případné zneužití e-mailové adresy dotyčné osoby v pozdější době, a slouží proto právnímu zajištění pro zpracování správce.

Osobní údaje uložené v rámci přihlášení k odběru informačního zpravodaje se používají výlučně k zasílání našeho informačního zpravodaje. Dále mohou být odběratelé zpravodaje informování mailem, pokud je to nutné pro provoz služby zpravodaje nebo je nutná taková registrace, jako v případě změn nabídky zpravodaje nebo při změně technických podmínek. Nedochází k žádnému předání osobních údajů získaných v rámci služby informačního zpravodaje třetí straně. Subjekt údajů může odběr našeho informačního zpravodaje kdykoliv vypovědět. Souhlas s uložením osobních údajů, který nám subjekt údajů pro zasílání informačního zpravodaje poskytla, je možné zase kdykoliv odvolat. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Dále existuje možnost se kdykoliv také přímo na internetové stránce správce z odběru odhlásit nebo to sdělit správci jiným způsobem.

 

Sledování informačního zpravodaje

Informační zpravodaj společnosti Prianto GmbH obsahuje takzvané sčítací pixely. Sčítací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do takového e-mailu, který je zaslán v HTML formátu a umožňuje záznam a analýzu protokolového souboru. Tak je možno provést statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu internetových marketinkových kampaní. Na základě vloženého sčítacího pixelu může společnost Prianto GmbH rozpoznat, jestli a kdy byl e-mail subjektem údajů otevřen a které odkazy v e-mailu subjekt údajů použil.

Takové osobní údaje získané přes sčítací pixely obsažené v informačním zpravodaji správce uloží a vyhodnotí, aby se tak optimalizovalo zasílání zpravodaje a jeho obsah do budoucna ještě lépe odpovídal zájmům dotyčné osoby. Tyto osobní údaje se nepředávají třetí straně. Subjekt údajů je oprávněn, toto zvláštní prohlášení o souhlasu, předané přes proces double-opt, kdykoliv odvolat. Po odvolání správce tyto osobní údaje smaže. Odhlášení z odběru informačního zpravodaje interpretuje Prianto GmbH automaticky jako odvolání.

 

Kontaktní možnost přes internetovou stránku

Internetová stránka společnosti Prianto GmbH obsahuje na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické kontaktování k našemu podniku a bezprostřední komunikaci s námi. Stránka také obsahuje obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo přes kontaktní formulář, předané osobní údaje dotyčné osoby se automaticky ukládají.

Takové, správci dobrovolně předané osobní údaje dotyčné osoby se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování dotyčné osoby. Nedochází k žádnému dalšímu předání třetí straně.

 

Funkce komentářů v blogu na internetové stránce

Prianto GmbH nabízí možnost, zanechat v blogu na internetové stránce správce individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu. Blog je zpravidla veřejně dostupný portál vedený na internetové stránce, ve kterém jedna nebo více osob (blogger nebo web-blogger) mohou zveřejnit články nebo své myšlenky v tzv. blogposts. Blogposts může zpravidla komentovat i třetí strana.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář v blogu zveřejněném na této internetové stránce, ukládají se a zveřejňují kromě komentářů dotyčné osoby také údaje o době zadání komentáře a jejím zvoleném uživatelském jménu (pseudonymu). 

Dále se protokoluje IP adresa zadaná poskytovatelem internetové služby dotyčné osoby. Toto uložení IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by subjekt údajů svým komentáře porušil práva třetí strany nebo zveřejnil protiprávní obsahy. Uložení těchto osobních údajů se proto provádí ve vlastním zájmu správce, aby se mohl v případě porušení práva exkulpovat. Nedochází k žádnému dalšího předání těchto uložených osobních údajů třetí straně, pokud takové předání není zákonem předepsané nebo slouží právní obraně správce.

 

Odběr komentářů v blogu na internetové stránce

Komentáře uvedené v blogu společnosti Prianto GmbH může třetí strana pravidelně odebírat. Zvláště existuje možnost, že si abonuje komentátor komentáře ke svému komentáři k určitému příspěvku na blogu. 

Pokud se subjekt údajů rozhodne pro tuto možnost odběru komentářů, zašle správce automatický potvrzující e-mail, aby v procesu double-opt zkontroloval, jestli se skutečně majitel uvedené e-mailové adresy rozhodl pro tuto možnost. Možnost odběru komentářů je možno kdykoliv ukončit.

Všeobecná upozornění k zacházení s Vašimi údaji

 

Ochrana Vašich osobních údajů spočívá na třech sloupcích:

1.    Plná transparentnost ohledně toho, co se Vašich údajů týká a jak se s nimi zachází

2.    Úspornost údajů, tzn. minimalizace požadovaných údajů

3.    Přísná účelová vazba při použití Vašich uvedených údajů

 

V žádném případě se uložené údaje neprodávají nebo nepředávají třetí straně, toto s výjimkou nutnosti k provedení smlouvy příp. služeb. Předávání úřadům nebo státním institucím s oprávněním poskytnutí informací se provádí jen tehdy, pokud tyto podléhají zákonné povinnosti poskytnutí informací nebo je tak rozhodnuto soudně. V takových případech se předávání omezuje zásadně na minimální nutný rozsah. 

Když dojde ke zrušení účelu přechovávání údajů (a po uplynutí eventuálních daňově a obchodně právních uchovávacích lhůt) se všechny Vaše osobní údaje okamžitě smažou, pokud k tomuto momentu od Vás neexistuje výslovný souhlas k použití údajů mimo tento rámec. 

V tomto ohledu můžete neformálně a bezplatně využít svých práv podle Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG): 

-     Právo na potvrzení: Každý subjekt údajů má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo, obdržet od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovány její osobní údaje. Pokud chce subjekt údajů tohoto práva využít, může se kdykoliv obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného spolupracovníka správce.

-     Právo na informaci (§§6, 19, 34 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG) o uložených osobních údajích, o jejich původu, příjemci a kategoriích příjemců a účelu uložení. Každá osoba, které se dotýká zpracování osobních údajů, má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo kdykoliv obdržet od správce bezplatně informaci o uložených osobních údajích ke své osobě a obdržet kopii této informace. Dále podle evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu má subjekt údajů právo na následující informace:

 

-     účel zpracování

-     kategorie osobních údajů, které se zpracovávají

-     příjemce nebo kategorie příjemců, kterým se osobní údaje odhalují nebo odhalí, zvláště u příjemců ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací.

-     pokud možno plánovaná doba, po kterou osobní údaje budou uloženy, 

nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení tohoto trvání

-     trvání práva na opravení nebo smazání příslušných osobních údajů nebo na omezení zpracování správcem nebo právo na podání námitky proti tomuto zpracování

-     trvání práva na stížnost u dohlížecího orgánu

-     pokud osobní údaje nejsou uloženy u subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů

-     trvání automatizovaného rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst.1 a 4 GDPR a - minimálně v těchto případech - vypovídající informace o obsažené logice stejně jako význam a požadované výsledky takového zpracování pro subjekt údajů.

Dále má subjekt údajů právo na informace o tom, jestli byly osobní údaje předány třetímu státu nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, má subjekt údajů ostatně právo na to, obdržet informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

-     Právo na opravu, blokaci nebo vymazání osobních údajů (§§6, 20, 35 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG). Každý subjekt údajů má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo požadovat okamžitou opravu svých nesprávných osobních údajů. Dále má subjekt údajů právo při zohlednění účelu zpracování požadovat doplnění chybějících osobních údajů - také prostřednictvím doplňujícího prohlášení. Pokud by subjekt údajů tohoto práva chtěl využít, může se kdykoliv obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného spolupracovníka správce. Právo na vymazání (také „právo na to být zapomenut“) znamená, že´: Každý subjekt údajů, kterého se zpracování údajů týká a který má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo požadovat od správce, aby byly údaje, které se ho týkají, okamžitě smazány, pokud souhlasí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:

 

-     Osobní údaje byly uloženy nebo jinak zpracovány pro účely, pro které už nejsou nutné.

 

-     Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, o který se opírá zpracování podle čl. 6

 

odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR a pro zpracování chybí jiný právní základ.

 

-     Subjekt údajů podá podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné jiné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů podá podle čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.

 

-     Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

 

-     Smazání osobních údajů je nutné ke splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských zemí , kterému podléhá správce.

 

-     Osobní údaje byly shromažďovány s ohledem na nabízené služby

 

informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

-     Pokud jeden z výše uvedených důvodů souhlasí a subjekt údajů požaduje vymazání osobních údajů, které jsou uloženy u společnosti Prianto GmbH, může se kdykoliv obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo jiného spolupracovníka správce.

 

Inspektor ochrany osobních údajů společnosti Prianto GmbH nebo jiný zaměstnanec zařídí, aby se požadavek vymazání okamžitě provedl.

Pokud byly osobní údaje společností Prianto GmbH zveřejněny a náš podnik je jako správce podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen osobní údaje vymazat, přijme Prianto GmbH při zohlednění technologií, které má k dispozici a nákladů implementace příslušná opatření, také technického zaměření, aby informovala také jiné správce, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů od těchto jiných správců vyžaduje vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů, pokud není zpracování nutné. 

Inspektor ochrany osobních údajů společnosti Prianto GmbH nebo jiný zaměstnanec zařídí vše nutné.

-     Právo na omezení zpracování (§58 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG)
Každý subjekt, jehož se týká zpracování údajů, má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo, požadovat od správce omezení zpracování, když jsou dány následující předpoklady:

 

-     Subjekt údajů popírá jejich správnost, a sice na dobu potřebnou, aby správce ověřil správnost údajů.

 

-     Zpracování je nedovolené a subjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá místo toho o omezení použití.

 

-     Správce už osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, subjekt údajů je ale potřebuje pro uplatnění, provedení nebo obhájení svých právních nároků.

 

-     Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst.. 1 GDPR a ještě není zřejmé, jestli převažují oprávněné důvody správce pro důvodům subjektu údajů.

Pokud jeden z výše uvedených předpokladů souhlasí a subjekt údajů požaduje omezení osobních údajů, které jsou uloženy u společnosti Prianto GmbH, může se kdykoliv obrátit na našeho inspektora ochrany práv nebo jiného spolupracovníka správce. Inspektor ochrany osobních údajů společnosti Prianto GmbH nebo jiný zaměstnanec zařídí, aby se požadavek omezení zpracování provedl.

-     Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR ve spojení s §28 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG).
Každý subjekt, jehož se týká zpracování údajů, má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo tyto údaje předat jinému správci bez omezení správcem, kterému byly tyto údaje dány k dispozici, pokud ke zpracování došlo na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR nebo smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaného procesu, pokud zpracování není nutné k vyplnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provádí v rámci výkonu veřejné moci, a který byl předán správci.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo vymáhat, aby osobní údaje byly předány správcem přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou ovlivněna práva a svobody jiných osob. 

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na správce jmenovaného společností Prianto GmbH nebo jeho spolupracovníka.

-     Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 6, čl. 21 GDPR ve spojení s §36 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG).
Každý subjekt, jehož se týká zpracování údajů, má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo, z důvodů, které vyplývají z jeho zvláštní situace, kdykoliv vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písmena e nebo f GDPR. To platí také pro profilování opírající se o tato ustanovení.

Prianto GmbH v případě námitky osobní údaje už nezpracovává, jen s tou výjimkou, že může doložit vážné a legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodou subjektu údajů, nebo zpracování slouží uplatnění, provedení nebo obraně právních nároků.

Pokud Prianto GmbH zpracovává osobní údaje, aby prováděla přímý marketing, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu. To platí také pro profilování, pokud je ve spojení s přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku vůči společnosti Prianto GmbH ohledně zpracování k účelům přímého marketingu, Prianto GmbH nebude osobní údaje k takovým účelům už zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů, které vyplývají z jeho zvláštní situace, vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, ke kterému dochází u společnosti Prianto GmbH z vědeckých nebo historických výzkumných účelů nebo statistických účelů podle čl. 89 odst. 1 GDPR, s tou výjimkou, že je takové zpracování nutné k plnění úkolu ve veřejném zájmu.

K výkonu práva na námitku se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na správce jmenovaného společností Prianto GmbH nebo jeho spolupracovníka. Subjekt údajů může dále v souvislosti s používáním služeb v informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58/ES vykonat své právo námitky prostřednictvím automatizovaného procesu, při němž jsou použity technické specifikace.

-     Práva při automatizovaných rozhodnutích v jednotlivém případě včetně profilování: Každý subjekt, jehož se týká zpracování údajů, má od evropského orgánu pro vydávání směrnic a výkonného orgánu dané právo, aby pouze na základě automatického zpracování - včetně profilování - nebylo učiněno žádné rozhodnutí, které by mělo vůči němu právní účinnost nebo ho podobným způsobem značně negativně ovlivnilo, pokud toto rozhodnutí není nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo je na základě právních předpisů EU nebo členských států, kterým správce podléhá, přípustné a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k zabezpečení práv a svobod stejně jako oprávněných zájmů subjektu údajů nebo k němu dochází s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je nutné rozhodnutí buď pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo k němu dochází s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme Prianto GmbH příslušná opatření, aby zajistilo práva a svobody stejně jako oprávněné zájmy subjektu údajů, k čemuž patří minimálně právo na dosažení intervence osoby ze strany správce, na výklad vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí. 

Pokud by subjekt údajů těchto práv chtěl využít, může se kdykoliv obrátit na našeho inspektora ochrany údajů nebo jiného spolupracovníka správce.

-     Právo vznést námitku s účinností pro budoucnosti (§28 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG).

-     Právo vznést stížnost k orgánu dozoru (čl. 77 GDPR ve spojení s §19 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG).

Můžete kdykoliv odvolat udělený souhlas ke shromažďování, ukládání a používání údajů bez uvedení důvodů.

 

Zašlete své dotazy nebo také své všeobecné podněty nebo stížnosti k tématu ochrany osobních údajů na následující kontakty:

 

Prianto GmbH
Barthstr. 18 
80339 München
Tel: 089 416148 210 
e-mail: kontakt@prianto.com 
www.prianto.com

 

Ochrany údajů se u společnosti Prianto GmbH dosahuje mezi jiným školeními, aktivní komunikací a písemným závazkem k tajení údajů a dodržení právních povinností ohledně ochrany údajů všech zaměstnanců a externích spolupracovníků. 

Všechna technická a organizační, fyzická stejně jako logická zařízení a opatření v oblasti ochrany údajů, bezpečnosti IT a informací slouží k ochraně před poškozením, zničením a neoprávněným přístupem k uloženým údajům a dosažení cílů ochrany jako je utajení, disponibilita a integrita.

 

Změny směrnice o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich praktik ochrany údajů a této směrnice, abychom ji případně přizpůsobili změnám příslušných zákonů příp. předpisů nebo Vašim potřebám. Možné změny našich praktik ochrany údajů budou odpovídajícím způsobem oznámeny na tomto místě. Upozorňujeme proto na aktuální číslo verze prohlášení o ochraně údajů.

 

Další pokyny:

 

Osoby do 18 let

Osoby do 18 let nám nesmějí bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců předávat žádné osobní údaje. Nevyžadujeme od dětí a mládeže žádné údaje, neshromažďujeme je, ani je nepředáváme třetí straně.

Cookies 

Když navštívíte naše webové stránky, může se stát, že uložíme informace ve formě cookies na Váš počítač. Cookies jsou malé textové soubory, které posílá webový server Vašemu prohlížeči a ukládá je na pevném disku Vašeho počítače. Přitom se kromě adresy internetového protokolu neukládají žádné osobní údaje uživatele. Tyto informace slouží k tomu, abychom Vás při Vaší příští návštěvě našich webových stránek opět poznali a ulehčili Vám navigaci. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webovou stránku Vašim zájmům nebo uložit Vaše heslo, abyste ho nemuseli pokaždé zadávat.

 

Externí odkazy

Pokud používáte externí odkazy, které se nacházejí na našich internetových stránkách, nevztahuje se na ně prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud nabízíme odkazy, ujišťujeme Vás, že v době umístění odkazu nebyla rozpoznatelná žádná porušení platných zákonů na odkazovaných stránkách. Nemáme ale žádný vliv na dodržení ustanovení týkajících se ochrany údajů a bezpečnosti ze strany jiných poskytovatelů. Informujte se proto také na internetových stránkách jiných poskytovatelů o prohlášení o ochraně osobních údajů, která jsou tam umístěna.

 

Ustanovení o ochraně údajů a použití Google Analytics 

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (s funkcí anonymizátoru). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho použití webových stránek. Informace poskytované cookie o Vašem využití této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí a ukládají na server Googlu v USA. Google využívá těchto informací, aby vyhodnotil Vaše využívání webové stránky, sestavil zprávu o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a aby poskytl další služby spojené s využíváním internetu. Google tyto informace předává případně také třetí straně, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strana tyto informace z pověření společnosti Google zpracovává [osoby/podniky, které zpracovávají osobní údaje na objednávku společnosti Google, nejsou žádná třetí strana!] Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji, které o Vás společnost Google shromáždila. Můžete instalaci cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče zabránit; upozorňujeme ale na to, že v takovém případě nebudete zřejmě moci využít veškerých funkcí této webové stránky. Použitím těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů uložených firmou Google výše uvedeným způsobem.

Poskytovatel služeb Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphittheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 USA

Správce používá pro webovou analýzu přes Google Analytics doplněk "_gat._anonymizelp". Pomocí tohoto doplňku Google IP adresu internetového připojení subjektu údajů zkrátí a anonymizuje, když dojde k přístupu na naše internetové stránky z členské země Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Účelem komponent Google Analytics je analýza počtu návštěvníků na našich stránkách. Google používá získané údaje a informace kromě jiného k tomu, aby vyhodnotil používání našich internetových stránek, aby pro nás sestavil online reporty, které nám sdělují aktivity na našich stránkách a poskytoval další služby spojené s používáním našich internetových stránek.

Google Analytics nasadí cookie na informačně technologický systém subjektu údajů. Co jsou cookies, bylo vysvětleno již výše. Použitím cookies umožňuje Google analýzu používání našich internetových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek, která je provozována správcem a na které je integrována komponenta Google Analytics, je prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů automaticky danou komponentou Google Analytics vyzván, aby předal údaje za účelem online analýzy na Google. V rámci tohoto technického procesu obdrží Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google slouží mezi jiným k tomu, aby zjistil původ návštěvníka a kliknutí a následkem toho vyúčtování provize.

Pomocí cookie se ukládají osobní informace, například doba přístupu, místo, ze kterého přístup vyšel a četnost přístupů na naše internetové stránky subjektu údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek se tyto osobní údaje, včetně IP adresy subjektu údajů používající tento internetový přístup, přenášejí na Google ve Spojených státech. Tyto osobní údaje se ukládají společností Google ve Spojených státech. Google předává tyto pomocí technického postupu shromažďované osobní údaje za určitých okolností třetí straně.

Subjekt údajů může použití cookies přes naše internetové stránky, jak již bylo uvedeno výše, kdykoliv pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče předejít, a tím zabránit trvalému používání cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo, aby Google nasadil cookie na informačně technologický systém subjektu údajů. Kromě toho je možné již přes Google Analytics nasazený cookie kdykoliv pomocí internetového prohlížeče nebo softwaru vymazat.

Dále má subjekt údajů možnost odmítnout evidování údajů ze strany Google Analytics týkající se této internetové stránky a zpracování těchto údajů společností Google a tím tomu zabránit. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout a instalovat doplněk pro prohlížeč pod odkazem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče sděluje Google Analytics přes Javascript, že Google Analytics nesmějí být předávány žádné údaje o návštěvnících internetových stránek. Instalaci tohoto doplňku považuje Google za námitku. Pokud je informačně technologický systém subjektu údajů později smazán, formátován nebo nově instalován, musí subjekt údajů provést novou instalaci doplňku, aby se Google Analytics deaktivoval. Pokud subjekt údajů nebo jiná osoba, která tak může učinit, doplněk odinstaluje nebo deaktivuje, je možná nová instalace nebo nová aktivace doplňku.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Další informace o Google Analytics naleznete na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Můžete evidenci přes Google Analytics zabránit, když kliknete na následující odkaz. Nastaví se funkce opt out pro cookie, která zabrání dalšímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky: 

 

 

Provozně interní nástroje a systémy 

Údaje shromážděné přes webovou stránku nebo jiné kooperace jsou během uchovávání údajů a lhůt pro uložení uschovány v provozně interních nástrojích a systémech. Třetí strany, jejichž nástroje používáme, se předem zavázaly, že zabezpečí údaje podle požadavků GDPR. Také vlastní programované systémy odpovídají bez výjimky tomuto bezpečnostnímu standardu.

 

Ustanovení o ochraně údajů a použití Facebooku 

Správce umístil na této internetové stránce komponenty společnosti Facebook. Facebook se sociální síť.

Sociální síť je místo pro sociální setkávání na internetu, je to online společenství, které uživatelům zpravidla umožňuje spolu komunikovat a reagovat vzájemně ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma k výměně názorů a zkušeností nebo umožňuje internetovému společenství dát k dispozici osobní nebo podnikové údaje. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě vytvoření soukromých profilů, nahrávání fotografií a spojení přes žádost o přátelství.

Naše internetová prezentace používá sociální pluginy ("plugins") sociální sítě facebook.com ("Facebook"). Provozovatelem společnosti Facebook je Facebook, lnc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů je mimo USA nebo Kanadu, je správcem osobních údajů Facebook lreland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pluginy jsou označeny logem Facebook nebo přídavkem "Facebook Social Plugin".

Když vyvoláte jednu stránku z naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebook. Obsah pluginů se od Facebooku přenáší přímo k Vašemu prohlížeči a ten je pak zapojí do webové stránky. Zapojením pluginů obdrží Facebook informaci, že jste vyvolali odpovídající stránku naší internetové prezentace. Pokud jste přihlášeni u Facebooku, může Facebook tuto návštěvu přiřadit Vašemu účtu na Facebooku. Pokud provádíte interakci přes pluginy, například přes tlačítko „Líbí se mi to“ nebo zveřejníte komentář, předá se odpovídající informace přímo na Facebook a tam se uloží. Celkový přehled o všech pluginech Facebooku najdete na developers.facebook.com/docs/plugins/.


Účel a objem zjišťování dat a další zpracování a použití údajů společností Facebook stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně Vašeho soukromí najdete na upozornění k ochraně údajů na stránkách Facebooku:

Směrnice o údajích, kterou Facebook zveřejnil a kterou najdete na
de-de.facebook.com/about/privacy/, vysvětluje shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Dále je tam vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook k ochraně soukromí subjektu údajů poskytuje. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují, že se informace společnosti Facebook nepředávají. Subjekt údajů může tyto aplikace využít, aby potlačil předávání údajů společnosti Facebook.

Pokud nechcete, aby o Vás Facebook přes naši internetovou prezentaci shromažďoval údaje, musíte se před svou návštěvou naší internetové prezentace z Facebooku odhlásit.

 

Ustanovení o ochraně údajů a použití Google AdWords 

Správce integroval na této internetové stránce Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která poskytovatelům reklamy nabízí umístit inzerát nejen ve výsledcích hledání v Googlu, ale také v reklamní síti Google. Google AdWords umožňuje poskytovateli reklamy stanovit předem určená klíčová slova, jejichž pomocí se objeví inzerát ve výsledcích hledání na Google výlučně tehdy, když uživatel hledá výsledky s relevantním klíčovým slovem. V reklamní síti Google se inzeráty rozdělují pomocí automatického algoritmu a při zohlednění předem stanovených klíčových slov na tematicky relevantních internetových stránkách. 

Poskytovatel služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphittheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 USA

Cílem Google AdWords je reklama našich internetových stránek zobrazením inzerátu odpovídajícího zájmu na internetových stránkách třetí strany a ve výsledcích hledání vyhledávače Google a zobrazením cizí reklamy na našich internetových stránkách.

Pokud se subjekt údajů dostane přes Google inzerát na naši internetovou stránku, uloží Google na informačně technologickém systému subjektu údajů takzvaný conversion cookie. Co jsou cookies, bylo vysvětleno již výše. Conversion cookie ztrácí po třiceti dnech platnost a už neslouží k identifikaci subjektu údajů. Přes conversion cookie, pokud jeho platnost ještě neuplynula, se zjistí, jestli byly jisté podstránky, například košík internetového obchodu, na našich internetových stránkách vyvolány. Pomocí conversion cookie můžeme my i Google zjistit, jestli subjekt údajů, který se na naše stránky dostal přes inzerát AdWords, generoval obrat, tedy zakoupil zboží nebo nákup přerušil.

Údaje a informace, shromážděné použitím conversion cookies používá Google k sestavení statistik o návštěvnících na našich internetových stránkách. 

Tyto statistiky o návštěvnících využíváme pak zase my, abychom zjistili celkový počet uživatelů, kteří se na naše stránky dostali přes inzeráty AdWords, a tak vyhodnotili úspěch či neúspěch daného inzerátu AdWords a tyto inzeráty AdWords podle toho optimalizovali. Ani náš podnik ani jiní reklamní zákazníci Google AdWords neobdrží informace od společnosti Google, pomocí kterých by bylo možno subjekt údajů identifikovat.

Pomocí conversion cookies se ukládají osobní informace, například internetové stránky, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich internetových stránek se tyto osobní údaje, včetně IP adresy subjektu údajů používající tento internetový přístup, přenášejí do Google ve Spojených státech. Tyto osobní údaje se ukládají společností Google ve Spojených státech. Google předává tyto pomocí technického postupu shromažďované osobní údaje za určitých okolností třetí straně. 

Subjekt údajů může použití cookies přes naše internetové stránky, jak již bylo uvedeno výše, kdykoliv pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče předejít, a tím zabránit trvalému používání cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo, aby Google nasadil conversion cookie na informačně technologický systém subjektu údajů. Kromě toho je možné již přes Google AdWords nasazený cookie kdykoliv pomocí internetového prohlížeče nebo softwaru vymazat. 

Dále má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově relevantní reklamě přes Google. Za tímto účelem musí každý subjekt údajů z každého používaného prohlížeče vyvolat stránku www.google.de/settings/ads a tam provést požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Ustanovení o ochraně údajů a použití LinkedIn 

Správce integroval na této internetové stránce komponenty společnosti Linkedln Corporation. Linkedln je internetová sociální síť, která umožňuje spojení uživatelů se stávajícími obchodními kontakty a navázání nových obchodních kontaktů. Linkedln využívá přes 400 milionů osob ve více než 200 státech. Linkedln je tak v současnosti největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších internetových stránek světa.

Poskytovatelem společnosti Linkedln je Linkedln Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pro záležitosti ochrany údajů mimo USA je příslušná společnost Linkedln lreland, Privacy Policy lssues, Wilton Plaza, Wilten Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém jednotlivém vyvolání naší internetové stránky, která je vybavena komponentou Linkedln (Linkedln plugin), iniciuje tato komponenta, že prohlížeč subjektu údajů stáhne odpovídající znázornění komponenty. Další informace o pluginech Linkedln najdete na developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu obdrží LinkedIn informaci o tom, jakou konkrétní internetovou stránku subjekt údajů navštíví.

Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen do LinkedIn, rozpozná LinkedIn při každém vyvolání naší internetové stránky subjektem údajů a během celého trvání daného pobytu na naší internetové stránce, jakou konkrétní podstránku subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují komponenty LinkedIn a přiřazují je danému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů stiskne na naší internetové stránce tlačítko LinkedIn, přiřadí LinkedIn tuto informaci osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a tyto osobní údaje uloží.

LinkedIn obdrží přes komponenty LinkedIn pak vždy informaci o tom, že subjekt údajů naši stránku navštívil, když subjekt údajů v momentě vyvolání naší internetové stránky byl zároveň přihlášen do LinkedIn; to se děje nezávisle na tom, jestli subjekt údajů komponenty LinkedIn naklikne nebo ne. Pokud takové předávání těchto informací na LinkedIn od subjektu údajů není požadováno, je možné tomuto předávání zabránit tak, že se před vyvoláním naší internetové stránky ze svého účtu LinkedIn odhlásí.

 

Linkedln nabízí na odkazu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit e- mailové zprávy, SMS a cílenou reklamu a spravovat nastavení reklamy. Linkedln využívá dále partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, které mohou cookies nasadit. Takové cookies je možné odmítnout na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Linkedln jsou uvedena na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Směrnice o cookie společnosti Linkedln je uvedena na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Ustanovení o ochraně údajů a použití Twitteru

Správce integroval na této internetové stránce komponenty Twitteru. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná služba pro mikro blogging, na které uživatelé mohou zveřejňovat a šířit takzvané tweety, tedy krátké zprávy, které jsou omezeny na 140 znaků. Tyto krátké zprávy si může stáhnout každý, tedy i osoby, které nejsou u Twitteru přihlášeny. Tweety jsou ale zobrazeny i takzvaným followerům daného uživatele. Followeři jsou jiní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety jednoho uživatele. Twitter dále umožňuje přes hashtagy, spojení nebo retweety oslovení širokého publika.

Poskytovatelem společnosti Twitter je Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek, která je provozována správcem a na které je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů automaticky danou komponentou Twitter vyzván, aby stáhl znázornění odpovídající komponenty Twitteru z Twitteru. Další informace k tlačítkům Twitter najdete na about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického postupu obdrží Twitter informaci o tom, jakou konkrétní internetovou stránku subjekt údajů navštíví. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům další šíření obsahů této internetové stránky, tuto internetovou stránku dát do povědomí digitálního světa a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen na Twitteru, rozpozná Twitter při každém vyvolání naší internetové stránky subjektem údajů a během celého trvání daného pobytu na naší internetové stránce, jakou konkrétní podstránku subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují komponenty Twitter a přiřazují je danému účtu Twitteru subjektu údajů. Když potvrdí subjekt údajů jedno z tlačítek Twitter umístěných na našich internetových stránkách, údaje a informace, které se tím přenášejí, budou přiřazeny uživatelskému účtu Twitter subjektu údajů a zpracovány.

Twitter obdrží přes komponenty Twitter pak vždy přes komponenty LinkedIn informaci o tom, že subjekt údajů naši stránku navštívil, když subjekt údajů v momentě vyvolání naší internetové stránky byl zároveň přihlášen do LinkedIn; to se děje nezávisle na tom, jestli subjekt údajů komponenty Twitter naklikne nebo ne. Pokud takové předávání těchto informací na Twitteru není pro subjekt údajů žádoucí, je možné tomuto předávání zabránit tak, že se před vyvoláním naší internetové stránky ze svého účtu Twitter odhlásí.

Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Twitter najdete na twitter.com/privacy.

 

Ustanovení o ochraně údajů a použití YouTube

Správce integroval na této internetové stránce komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje autorům videí bezplatné umístění videoklipů a jiným uživatelům rovněž bezplatné sledování a komentování těchto videí. YouTube povoluje publikace videí všeho druhu, proto je možné přes tento internetový portál vyvolat jak kompletní filmy nebo televizní vysílání, ale také hudební videa, ukázky z filmů nebo videa natočená samotnými uživateli.

Poskytovatelem společnosti YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost společnosti Google lnc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek, která je provozována správcem a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů automaticky danou komponentou YouTube vyzván, aby stáhl znázornění odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube najdete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu obdrží YouTube informaci o tom, jakou konkrétní internetovou stránku subjekt údajů navštíví.

Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen na YouTube, rozpozná YouTube při vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, jaké konkrétní podstránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují komponenty YouTube a Google a přiřazují je danému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží přes komponenty YouTube pak vždy informaci o tom, že subjekt údajů naši stránku navštívil, když subjekt údajů v momentě vyvolání naší internetové stránky byl zároveň přihlášen do YouTube; to se děje nezávisle na tom, jestli subjekt údajů video YouTube naklikne nebo ne. Pokud takové předávání těchto informací na YouTube a Google od subjektu údajů není požadováno, je možné tomuto předávání zabránit tak, že se před vyvoláním naší internetové stránky ze svého účtu YouTube odhlásí.

Zveřejněná ustanovení o ochraně údajů společnosti YouTube pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, vysvětlují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

(Verze 1.0)

 

Právní základy pro zpracování

 

§13 [německý] Zákon o elektronických informačních a komunikačních službách (TGM): „Poskytovatel služeb musí uživatele na začátku procesu využití informovat všeobecně srozumitelnou formou o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů stejně jako o zpracování jeho údajů ve státech mimo platnost směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a a o volném pohybu těchto údajů (úř.v.. ES č. L 281 str. 31), pokud k takovým informacím již nedošlo. Při automatizovaném procesu, který umožňuje pozdější identifikaci uživatele a připravuje shromažďování nebo použití osobních údajů, je nutno uživatele informovat na začátku tohoto procesu. Obsah informací musí být pro uživatele kdykoliv k dispozici.“

 

Čl. 6 GDPR:
Čl. 6 1 lit. a GDPR slouží našemu podniku jako právní základ pro procesy zpracování, u nichž si necháme vystavit svolení k určitému účelu zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, jako je to například případ u procesů zpracování, které jsou nutné pro dodávku zboží nebo poskytnutí jiného plnění nebo protiplnění, spočívá zpracování na čl. 6,1 lit. b GDPR. To samé platí pro procesy zpracování, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření, například v případě poptávky po našich produktech nebo službách. Pokud podléhá náš podnik právní povinnosti, na základě které je nutné zpracování osobních údajů, jako například ke splnění daňových povinností, pak spočívá zpracování na čl. 6 1 lit. c GDPR. Ve vzácných případech by mohlo být zpracování údajů nutné tehdy, aby se chránily životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by byl například případ, kdy by byl návštěvník v našem podniku zraněn a v důsledku toho by bylo nutno předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pokladně nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se toto zpracování opíralo o čl. 6 1 lit. d GDPR. Nakonec by se mohly procesy zpracování opírat o čl 6 1 lit. f GDPR. Na tomto právním podkladě spočívají procesy zpracování, které nelze přiřadit k žádným právním podkladům uvedeným výše, pokud je zpracování nutné k zabezpečení oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí strany, pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotyčného nepřevažují. Takové procesy zpracování jsou nám dovoleny zvláště tehdy, když je evropský zákonodárce zvláště uvádí. Zastával názor, že je možné počítat s oprávněným zájmem, když je subjekt údajů zákazník, dodavatel nebo jiný obchodní partner správce (odůvodnění 47, věta 2 GDPR).

 

Oprávněný zájem na zpracování osobních údajů, které správce nebo třetí strana sledují, spočívá na článku 6 1 lit. f GDPR. Podle toho je naším oprávněným zájmem provedení obchodní činnosti v zájmu blaha všech našich zaměstnanců a majitelů podílů.

 

Zákonné nebo smluvní předpisy k poskytnutí osobních údajů; nutnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů, poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

 

Upozorňujeme Vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně uloženo zákonem (např. daňové předpisy) nebo také může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být k uzavření smlouvy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním náš podnik uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že se subjektem údajů nebude možné uzavřít smlouvu. Pokud by zde byly nejasnosti nebo dotazy, může se subjekt údajů před poskytnutím osobních údajů obrátit na našeho inspektora ochrany údajů. Náš inspektor ochrany údajů vysvětlí subjektu údajů na konkrétním případě, zda je poskytnutí osobních údajů zákonem nebo smluvně uložené nebo je nutné pro uzavření smlouvy, jestli existuje povinnost, osobní údaje poskytnout a jaké následky by neposkytnutí osobních údajů mělo.

 

Top