Gizlilik Politikası

Veri koruma, Prianto yönetimi için yüksek öncelik taşımaktadır. Bu nedenle, yürürlükteki ülkelere özgü veri koruma düzenlemelerinin yanı sıra, Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) göre, veri koruma kanunlarına ve ilgili diğer veri koruma düzenlemelerine kesinlikle uyuyoruz. Bu vesileyle, kişisel verilerin korunması için aldığımız tedbirlere, tarafımızca toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin mahiyeti, kapsamı ve amacı hakkında sizlere, internet sitemizin bir ziyaretçisi olarak genel bir bakış sunmak isteriz. Ayrıca veri sahipleri, bu gizlilik politikası uyarınca sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilmektedir.

Denetleyici olarak Prianto, işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak amacıyla, çok sayıda teknik ve organizasyonel tedbir uygulamıştır. Bununla birlikte, özellikle internet tabanlı veri iletiminde, prensipte mutlak korumanın garanti edilemeyeceği şekilde bazı güvenlik boşlukları olabilir. Bu nedenle ilgili her kişi, kişisel verilerini alternatif yollarla, örneğin telefon aracılığıyla, bize sunmakta özgürdür.

 

Tanımlar

Prianto’nun veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) kabul edilmesi için Avrupa yasa koyucu tarafından kullanılan hükümlere dayanır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız yanı sıra, kamuoyu için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için, önce kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında, diğerlerine ilaveten aşağıdaki terimleri kullanacağız:

 

a) Kişisel veriler

Kişisel veriler, kimliği tespit edilmiş veya kimliği tespit edilebilir bir gerçek kişiyle (“veri sahibi”) ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir. Kimliği tespit edilebilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya ilgili gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir veya birden fazla faktöre atıfta bulunarak kimliği tespit edilebilecek olan kişidir.

 

b) Veri sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri, veri işlemekten sorumlu denetleyici tarafından işlenen, kimliği tespit edilmiş veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

 

c) İşleme

İşleme, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde, otomatik olarak olsun olmasın, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka bir şekilde erişime açma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi işlemlerdir.

 

d) İşlemenin kısıtlaması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmelerini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

 

e) Profil çıkarma

Profil çıkarma, kişisel verilerin, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönlerini değerlendirmek üzere, özellikle söz konusu gerçek kişinin işyerindeki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, çıkarları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleriyle ilgili yönleri analiz veya tahmin etmek için kullanılmasını içeren, otomatik işlenmesini ifade eder.

 

 f) Takma ad verme

Takma ad verme kişisel verilerin belirli bir veri sahibine atfedilmeyecek şekilde, ek bilgi kullanılmadan, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek Kişiye atfedilmemesini sağlayacak teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması kaydıyla işlenmesi anlamına gelmektedir.

 

g) Denetleyici ve işlemeden sorumlu denetleyici

Denetleyici ve veri işlemeden sorumlu denetleyici, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur; veri işlemenin amaçlarının ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından belirlendiği durumlarda, denetleyici veya aday gösterilmesinin özel kriterleri Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından sağlanabilir.

 

h) İşlemci

İşlemci, denetleyici adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu görevlisi, kurum veya başka bir kuruluştur.

 

i) Alıcı

Alıcı gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, devlet kurumu ya da üçüncü bir şahıs olsun veya olmasın, kişisel verilerin açıklandığı başka bir organdır. Ancak, Birlik veya Üye Devlet yasaları uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel veri alabilecek olan kamu makamları, alıcı olarak değerlendirilmeyecektir; bu verilerin bu kamu kurumları tarafından işlenmesi, veri işlemenin amaçlarına uygun olarak geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

 

j) Üçüncü taraf

Üçüncü taraf, veri sahibi, denetleyici, işleyici ve doğrudan veri sorumlusu veya işlemcinin yetkisi altında kişisel verileri işleme yetkisine sahip olan kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya kuruluştur.

 

k) Rıza

Veri sahibinin rızası, veri sahibinin, bir beyan veya açık bir olumlu edim yoluyla, isteğine dair özgür iradesiyle verilen, belirli, bilgilendirilen ve belirsizliğe yer bırakmayan herhangi bir ifadeyle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine onay verildiğini gösterir.

 

Denetleyicinin Adı ve Adresi

Prianto GmbH
Barthstr. 18
80339 Münih
E-posta: kontakt@prianto.com
www.prianto.com
Tel: +49 89 416148 210

 

Denetleyicinin Veri Koruma Görevlisi:

Franz Obermayer
Complimant AG
Edt 4
84558 Kirchweidach
E-posta: franz.obermayer@complimant.de
Tel: +49 (0) 86 83 / 98039-00

Herhangi bir veri sahibi, veri korumayla ilgili tüm soru ve önerileri almak için, herhangi bir zamanda Veri Koruma Görevlimizle doğrudan temasa geçebilir.

 

Genel verilerin ve bilgilerin toplanması

Prianto internet sitesi, bir veri sahibi ya da otomatik sistem internet sitesini aradığında genel veri ve bilgi serisi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır.

- Kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri
- erişim sisteminin kullandığı işletim sistemi,
- bir erişim sisteminin internet sitemize eriştiği internet sitesi (başvuranlar olarak adlandırılır),
- alt internet siteleri,
- internet sitesine erişimin tarihi ve saati,
- bir internet protokol adresi (IP adresi),
- erişim sisteminin internet hizmeti sunucusu, ve
- bilgi teknoloji sistemlerimize yönelik saldırılar sonucunda kullanılabilecek benzer nitelikteki her türlü veri ve bilgi.

Prianto, bu genel verileri ve bilgileri kullanırken veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler şunlara ihtiyaç duyar:

- internet sitemizin içeriğini doğru bir şekilde açıklamak,
- internet sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek,
- bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve internet sitesi teknolojimizin uzun vadede uygulanabilirliğini sağlamak, ve
- siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak.

Bu nedenle Prianto, kuruluşumuzda veri koruma ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel verilerin optimum düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla, anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, veri sahibinin sağladığı tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Ayrıca bazı durumlarda, internet sitemizi ziyaret etmek ilave kişisel verileri (isim, adres, şirket, görev, e-posta adresi veya telefon numarası gibi) vermeyi gerektirir. Örneğin, bir etkinlik/tanıtım/internet seminerine kaydolursanız, bilgi metinlerinin posta adresine gönderilmesini veya somut ve bireysel bir teklifin sunulmasını talep ederseniz ya da Prianto'nun yeni bir müşterisi olarak kaydolursanız, durum bu olur.

Kayıt olunarak, bir iş ilişkisi ortaya çıkar ve buna göre, Haksız Rekabet Kanunu Madde 7 uyarınca e-posta yoluyla iletişime izin verilir.

Etkinliklerde/internet seminerlerinde/tanıtımlarda, katılımcıların kişisel verilerini koruruz ve bu bilgilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alırız. Katılımcı verileri toplanacak ve teklif edilen etkinliklerin/ internet seminerlerinin/tanıtımların işlenmesi, desteklenmesi ve değerlendirilmesi için ve teklifi optimize etmek amacıyla kullanılacak ancak üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Üretici sponsorlarımız da yukarıdaki hükümlere tabidir. Katılımcı/üretici temsilcisi kayıt olarak, ilgili verileri ilgili etkinliklerin/internet seminerlerinin/tanıtımların takip faaliyetlerinde kullanan ancak üçüncü taraflara iletmesine izin verilmeyen üretici sponsorlara iletmemiz için bize özel izin verir. Katılımcı kayıt yaptırarak, Prianto’ya, kendi fotoğraflarını/videolarını medyadan bağımsız kullanım için kullanma ve kendisinin ve şirketinin adını yayınlama yetkisi verir.

İletişim tercihlerinizi kontakt@prianto.com adresine bir e-posta mesajı göndererek her zaman değiştirebilirsiniz.

Benzer şekilde, etkinlik katılımcıları kayıtlarıyla, ilgili etkinlikle ilgili olarak isimlerinin, görevlerinin ve şirketlerinin yayınlanmasını kabul eder. Diğer işleme, otomatik veri işleme gerektirir. Satıcı iş ortağı, çalışanlarından gelen kişisel verilerin, Prianto, bağlı kuruluşları tarafından ya da bu şirketler bünyesinde otomatik veri işleme sisteminde ve bu şirketlerin bünyesinde kullanılmasını ya da saklanmasını veya tedarikçilere aktarılmasını isteyebileceğimizi kabul ve beyan eder. Bu tür bir işlem, depolama ve iletim, yerel kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar uyarınca ticari kullanımın yanı sıra, bayi ortağına ürün, lisans veya hizmet satma yükümlülüğüne uymamızı sağlamak için gereklidir.

Veriler Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkeler dahil olmak üzere, Prianto bağlı şirketlerinin iş yaptığı tüm ülkelerde kullanılabilir.

Müşterinin kredi kontrolü amacıyla, müşterinin kredi itibarına ilişkin olarak kredi raporlama kuruluşlarından veya kredi sigorta kuruluşlarından bilgi alma hakkını saklı tutarız. Sözleşmeye dayalı olmayan anlaşmalar, örneğin, ihtilafsız tazminat talebi, icra emri yayınlanması, icra tedbirleri halinde bir ödeme talebi durumunda, verileri bildirme hakkımızı saklı tutarız. Veri transferi, sadece Prianto'nun meşru çıkarlarının korunması için gerekli olması ve korunmaya değer müşteri çıkarlarının zarar görmemesi halinde gerçekleşir. Bunu yaparken, Prianto ilgili veri koruma düzenlemelerine uyacaktır. Bahsedilen verilerin temin edilmesi sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir (Madde 13, paragraf 2, Genel Veri Koruma Yönetmeliği). Bu olmaksızın sözleşme akdedilemez ve aracılık edilemez.

 

Bültenlerimize abone olma

Prianto web sitesinde kullanıcılara kurumumuzun bültenine abone olma fırsatı sunulmaktadır. Bu amaçla kullanılan giriş maskesi, hangi kişisel verilerin aktarıldığını ve haber bülteninin ne zaman denetleyiciden sipariş edildiğini belirler.

Prianto, kurumsal teklifler hakkında bir bülten aracılığıyla müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli olarak bilgilendirir.

Veri sahibi sadece işletmenin bültenini alabilir. Veri sahibi işletmenin bültenini sadece aşağıdaki durumlarda alabilir

- veri sahibinin geçerli bir e-posta adresi varsa ve
- veri sahibi bülten için kayıt olduysa

Yasal nedenlerle, bültenin gönderimi için ilk defa veri sahibi tarafından kaydedilen e-posta adresine, tekrar giriş prosedüründe bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, veri sahibi olarak e-posta adresi sahibinin, bülteni almaya yetkili olup olmadığını kanıtlamak için kullanılır.

Bültene kayıt sırasında, kayıt tarihinin ve saatinin yanı sıra, internet servis sağlayıcısının (ISS) atadığı ve kayıt sırasında veri sahibinin kullandığı bilgisayar sisteminin IP adresini de saklıyoruz. Bu verilerin toplanması, veri sahibinin e-posta adresinin daha sonraki bir tarihte (olası) kötüye kullanımını anlamak için gereklidir ve bu nedenle veri sorumlusunun yasal olarak korunması amacına hizmet eder.

Bülten için kaydın bir parçası olarak toplanan kişisel veriler sadece bültenimizin gönderilmesi için kullanılacaktır. Ayrıca, haber bülteninin aboneleri, haber bülteni hizmetinin yürütülmesi veya söz konusu kayıt için gerekli olduğu sürece, bültenin teklifinde değişiklik yapılması veya teknik koşulların değişmesi durumunda e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Bülten hizmetinin topladığı kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veri sahibi bültenimize aboneliğini istediği anda sonlandırabilir. Veri sahibinin, bültenin gönderilmesi için verdiği, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onayı her zaman iptal edilebilir.

Onayın iptali için, her bültende ilgili bağlantı adresine ulaşabilirsiniz. Bülten aboneliğinden istediğiniz zaman doğrudan denetleyicinin internet sitesinde çıkmak veya bunu denetleyiciye farklı bir şekilde iletmek de mümkündür.

 

Bülten İzleme

Prianto bülteni, izleme pikselleri adı verilen pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve çözümlemesini etkinleştirmek için HTML formatında gönderilen, bu tür e-postalara eklenmiş minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısı veya başarısızlığı hakkında istatistiksel çözümlemeye olanak tanır. Gömülü izleme pikseline bağlı olarak, Prianto bir e-postayı bir veri sahibinin açıp açmadığını ve ne zaman açtığını ve veri sahibinin e-postadaki hangi bağlantıları çağırdığını görebilir.

Denetleyici, bültenlerde yer alan izleme piksellerinde toplanan bu tür kişisel verileri, bültenin gönderilmesini en iyi hale getirmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri sahibinin ilgi alanlarına daha da iyi uyarlamak amacıyla saklar ve çözümler. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara verilmeyecektir.

Veri sahipleri, tekrar giriş prosedürü yoluyla verdikleri ilgili ayrı rıza beyanını her zaman iptal etme hakkına sahiptir. İptal edildikten sonra, denetleyici bu kişisel verileri silecektir. Prianto, bültenin alımından vazgeçmeyi otomatik olarak iptal kabul eder.

 

İnternet sitesi aracılığıyla iletişim olasılığı

Prianto'nun internet sitesi, kuruluşumuz için hızlı bir elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan ve aynı zamanda elektronik posta (e-posta adresi) adı verilen bir genel adresi de içeren bilgiler içerir. Bir veri sahibi, denetleyiciye e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla başvuruyorsa, veri sahibinin ilettiği kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Veri sahibinin veri denetleyicisine gönüllü olarak ilettiği bu tür kişisel veriler, işleme veya veri sahibiyle iletişim kurma amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

 

İnternet sitesindeki internet günlüğünde yorumlar işlevi

Prianto kullanıcılara, denetleyicinin internet sitesinde bulunan internet günlüğündeki bireysel katkılarında bireysel yorumlar bırakma olanağı sunar. İnternet günlüğü, günlükçüler veya internet günlükçüleri denen bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabileceği veya internet günlüğü gönderilerinde düşüncelerini yazabileceği, internet tabanlı, halka açık erişimi olan bir portaldır. Üçüncü taraflar genellikle internet günlüğü gönderilerinde yorum yapabilir.

Bir veri sahibi bu internet sitesinde yayınlanan günlüğe bir yorum bırakırsa, yorumun tarihine ve veri sahibinin seçtiği kullanıcıya (takma ad) dair bilgilerin yanı sıra, veri sahibinin yaptığı yorumlar da saklanır ve yayınlanır.

Ayrıca, internet servis sağlayıcının (ISP) veri sahibine atadığı internet protokolü (IP) adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresinin saklanması, güvenlik nedenleriyle ve veri sahibinin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yapılan bir yorum yoluyla yasadışı içerik iletmesi durumunda gerçekleşir. Bu kişisel verilerin saklanması bu yüzden veri denetleyicisinin çıkarına olacaktır, böylece bir ihlal durumunda sorumluluktan kurtulabilir. Toplanan bu kişisel veriler, yasa gereği ya da veri denetleyicisinin savunulması amacına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

 

İnternet sitesindeki internet günlüğünde bulunan yorumlara abonelik

Üçüncü taraflar Prianto’nun internet günlüğünde yapılan yorumlara abone olabilirler. Özellikle, bir yorumcunun belirli bir internet günlüğü iletisiyle ilgili yorumlarından sonra yorumlara abone olma olasılığı vardır.

Bir veri sahibi bu seçeneğe abone olmaya karar verirse denetleyici, belirtilen e-posta adresinin sahibinin bu seçenek lehinde karar verip vermediği konusunda tekrar onay prosedürünü kontrol etmek için, otomatik onay e-postası gönderir.

 

Kişisel verilerin rutin silinmesi ve engellenmesi

Kişisel verilerinizin korunmasını üç temele dayandırırız:

1. Verilerinize ne olduğunun ve ne zaman ve nasıl işlediğinizin tam şeffaflığı
2. Gerekli veri miktarının asgariye indirilmesi anlamına gelen veri ekonomisi
3. Verdiğiniz verilerin kullanımı için kesin amaç sınırlaması

Toplanan veriler hiçbir durumda satılmaz veya sözleşmenin yerine getirilmesi veya hizmetlerin sağlanması için gerekmesi dışında üçüncü taraflara iletilmez. Yetkililere veya devlet kurumlarına bilgi verme hakkı, sadece bunlar, bilgi vermek üzere yasal bir yükümlülüğe tabi veya kanuna göre olduğunda gerçekleşir. Bu gibi durumlarda bilgi verilmesi genellikle gereken asgari kapsamla sınırlıdır.

Veri alıkoyma amacı kaldırıldıktan (ve muhtemelen ilgili vergi ve ticari alıkoyma dönemlerinin sona ermesinden sonra), o sırada daha fazla veri kullanımına dair açık bir anlaşma yoksa, saklanan tüm kişisel veriler derhal silinir.

Temelde yasal haklarınızı, Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun olarak, form doldurmadan ve ücretsiz talep edebilirsiniz:

 

- Onay hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, denetleyiciden kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğine dair onayı alma hakkına sahip olacaktır.

Bir veri sahibi bu onay hakkından yararlanmak istiyorsa, herhangi bir zamanda Veri Koruma Görevlimizle veya denetleyicinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 

- Erişim hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, denetleyiciden kendisinin herhangi bir zamanda saklanmış kişisel bilgileri hakkında açık bilgi ve bu bilginin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa yönergeleri ve mevzuatları, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı verir:

- işleme amaçları
- ilgili kişisel verilerin kategorileri
- özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar başta olmak üzere, kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri

 

 

· mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirlemede kullanılan kriterler

 

· denetleyiciden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkının varlığı veya veri sahibine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanması veya buna itiraz etme hakkı

 

· denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkının mevcudiyeti

 

· kişisel verilerin veri sahibinden alınmadığı durumlarda, kaynağına ilişkin mevcut bilgiler

 

 

· Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 22(1). ve (4). Maddelerinde atıfta bulunulan profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik karar verme mekanizmasının ve en azından bu durumlarda, bu işlemenin veri sahibi için önemi ve öngörülen sonuçlarının yanı sıra, söz konusu mantık hakkında anlamlı bilgilerin mevcudiyeti.

 

Ayrıca, veri sahibi kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda veri sahibi, aktarımla ilgili uygun korumalar konusunda bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır. Veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, Veri Koruma Görevlimize veya denetleyicinin başka bir çalışanına istediği zaman başvurabilir.

 

 

- Düzeltme hakkı ve silme hakkı (unutulma hakkı)

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini fazla gecikmeden denetleyiciden elde etme hakkına sahip olacaktır. Veri işlemenin amaçlarını dikkate alarak, veri sahibinin ek bir beyan sunmak suretiyle dahil olmak üzere eksik kişisel verileri tamamlama hakkı vardır. Veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, Veri Koruma görevlimiz veya denetleyicinin başka bir çalışanıyla istediği zaman iletişime geçebilir.

 

 

 

 

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, kendisini ilgilendiren kişisel verileri fazla gecikmeden silme hakkına sahip olacaktır; ve denetleyici, veri işlemenin gerekli olmadığı sürece, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olduğu durumlarda, fazla gecikmeden kişisel verileri silme yükümlülüğüne sahip olacaktır:

 

· Kişisel veriler, toplanma veya işlenme amaçlarıyla bağlantılı olarak artık gerekli değildir.

 

 

· Veri sahibi, veri işlemenin Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6(1) maddesinin (a) bendi veya Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 9(2) maddesinin (a) bendi uyarınca ve işlemenin başka bir hukuki dayanağı olmadığı durumlarda verdiği onayı geri çeker.

 

· Veri sahibi, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 21(1) maddesi uyarınca veri işlemeye itiraz eder ve işlemenin geçersiz kılacak herhangi bir meşru dayanağı veya veri sahibi, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 21(2) maddesi uyarınca işleme itiraz etmez.

 

· Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmektedir.

 

· Kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukunda yer alan yasal bir yükümlülüğe uyum sağlamak için silinmelidir.

 

· Kişisel veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 8(1) maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla bağlantılı olarak toplanmıştır.

 

Yukarıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve bir veri sahibinin Prianto'nun sakladığı kişisel verilerin silinmesini talep etmesi durumunda, kendisi istediği zaman Veri Koruma Görevlimizle veya denetleyicinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Prianto'nun Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan, derhal silme talebine uyulmasını sağlayacaktır.

 

 

Denetleyicinin kişisel verileri kamuya açıkladığı ve 17. maddenin 1. paragrafı uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, denetleyicinin, bu tür denetleyiciler tarafından veri işlemenin gerektirmediği herhangi bir bağlantının silinmesini ya da kopyalanmasını veya çoğaltılmasını talep ettiği kişisel verileri işleyen diğer denetleyicileri bilgilendirmek için, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımlar atacaktır. Bireysel vakalarda Prianto'nun Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan gerekli önlemleri alacaktır.

 

 

- Veri işlemeyi kısıtlama hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, işlemenin kısıtlanmasını denetleyiciden elde etme hakkına sahip olacaktır. Bu haklara aşağıdakilerden biri uygulanır:

 

· Veri sahibi, denetçinin kişisel verilerin doğruluğunu onaylamasına olanak tanıyacak bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz eder.

 

· Veri işleme hukuka aykırıdır ve veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz ederek, bunların kullanımının kısıtlanmasını talep eder.

 

· Denetleyici, veri işleme amaçları doğrultusunda artık kişisel verilere ihtiyaç duymaz. Ancak yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veri sahibinin bu verilere ihtiyacı vardır.

 

· Veri sahibi, denetçinin meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığı doğrulanırken, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 21(1) maddesi uyarınca veri işlemeye itiraz etmiştir.

 

Yukarıdaki şartlardan birinin sağlanması durumunda veri sahibi, Prianto’nun sakladığı kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etmek istediğinde, dilediğinde Veri Koruma görevlimiz veya denetleyicinin başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Prianto’nun Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan, veri işlemenin kısıtlanmasını düzenleyecektir.

 

 

- Veri taşınabilirliği hakkı (Madde 20 DSGVO)

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, kendisiyle ilgili olarak bir denetleyiciye verilen kişisel verileri, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayarın okuyabildiği bir biçimde alma hakkına sahip olacaktır.

 

Veri sahibi bu verileri, işlemenin Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6(1). maddesinin (a) bendi uyarınca verilen onaya veya Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 9(2). maddesinin (a) bendi uyarınca verilen onaya veya Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6(1). maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan bir sözleşmeye dayandığı, veri işlemeyi otomatik olarak gerçekleştirdiği, veri işlemenin kamu yararına yürütülen bir görevin ifası veya kazanılan resmi bir denetçinin yetkilerini kullanması için gerekli olmadığı sürece, kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetçiye iletme hakkına sahiptir.

 

Ayrıca, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 20. maddesinin 1. paragrafı uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak uygun olduğu durumlarda ve başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemediği durumlarda, kişisel verileri doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarabilir.

 

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri sahibi istediği zaman Prianto'nun tayin ettiği Veri Koruma Görevlisiyle veya başka bir çalışanla herhangi bir

 zamanda iletişime geçebilir.

 

- İtiraz hakkı

Her veri sahibinin, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle ve herhangi bir zamanda kendisiyle ilgili Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6(1) maddesinin (e) veya (f) bentlerine dayalı kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Bu ayrıca, bu hükümlere dayalı profil çıkarma işlemleri için de geçerlidir.

 

 

Prianto kişisel verileri, itiraz edilmesi durumunda, veri sahibinin menfaat, hak ve özgürlüklerini ihlal eden meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya hukuki taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için sunamadığımız durumda işlemeyecektir.

 

 

Prianto’nun kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlemesi durumunda, veri sahibi bu pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durum, bu tür doğrudan pazarlamayla ilişkili olduğu ölçüde, profil çıkarma için de geçerlidir. Veri sahibi Prianto'ya doğrudan pazarlama amacıyla veri işlemeye itiraz ederse, Prianto kişisel verileri artık bu amaçlarla işlemeyecektir.

 

 

Ayrıca, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kamu yararı amacıyla yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için veri işlemenin gerekli olması haricinde, kendisiyle ilgili kişisel verilerin Prianto tarafından bilimsel veya tarihi araştırma ya da Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 89(1) maddesi uyarınca istatistiksel amaçlarla işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

 

İtiraz hakkının kullanılması için veri sahibi, doğrudan Prianto’nun Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. İlaveten, veri sahibi bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Yönerge'ye bağlı olmaksızın, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz hakkını kullanmak konusunda özgürdür.

 

- Profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik bireysel karar alma

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği, hakkında yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil çıkarma da dahil olmak üzere, sadece otomatik işleme dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahip olacaktır; yeter ki bu karar (1) veri sahibiyle veri denetleyicisi arasında bir sözleşme akdetmek ya da akdin ifasını gerçekleştirmek için gerekli olmadığı ya da (2) denetleyicinin tabi olduğu ve veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun tedbirler belirleyen Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından yetkilendirilmemiş olmadığı veya (3) açık rızasına dayandırılmadığı sürece.

 

 

Eğer bu karar (1) (1) veri sahibiyle veri denetleyicisi arasında bir sözleşme akdetmek ya da akdin ifasını gerçekleştirmek için gerekliyse ya da (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, Prianto, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini, en azından denetleyici açısından insan müdahalesi alma hakkını korumak, görüşünü ifade etmek ve karara itiraz etmek için uygun tedbirleri uygular.

 

 

Veri sahibi otomatik bireysel karar almayla ilgili haklarını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda Prianto Veri Koruma Görevlimizle veya denetleyicinin başka bir çalışanıyla doğrudan iletişime geçebilir.

 

 

- Veri koruma onayını geri çekme hakkı

Her veri sahibi, Avrupa yasama organının verdiği,

kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekme hakkına sahip olacaktır.

 

Veri sahibi onayı geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda Prianto Veri Koruma Görevlimizle veya denetleyicinin başka bir çalışanıyla doğrudan iletişime geçebilir.

 

- Gelecek için etkili itiraz hakkı

- Denetim makamına şikayette bulunma hakkı (Madde 77, Genel Veri Koruma Yönetmeliği [GDPR])

 

Veri toplama, depolama ve kullanım onayınızı herhangi bir anda neden göstermeden iptal edebilirsiniz. Lütfen veri korumayla ilgili sorularınızı veya genel öneri veya şikayetlerinizi aşağıdaki iletişim seçeneklerine yönlendiriniz:

 

Prianto

Barthstr. 18

80339 Münih

E-posta: kontakt@prianto.com

www.prianto.com

Tel: +49 89 416148 210

 

Prianto’da veri koruma, diğer şeylerin yanı sıra, eğitim, aktif iletişim ve verileri gizli tutma ve tüm çalışanların ve dış hizmet sağlayıcıların veri koruma gerekliliklerine uyma yönünde yazılı yükümlülük yoluyla sağlanır.

 

 

Veri koruma, bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliğiyle ilgili tüm teknik ve organizasyonel, fiziksel ve mantıksal olanaklar ve tedbirler, depolanan verilere yönelik zarar, yok etme ve yetkisiz erişime karşı koruma ve gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük koruma hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanılır.

 

Gizlilik politikasında değişiklikler

İlgili yasa veya düzenlemelerdeki değişikliklere uyum sağlamak veya ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için gizlilik uygulamalarımızı ve bu politikayı değiştirme hakkını saklı tutarız. Gizlilik uygulamalarımızda yapılabilecek değişiklikler de bu çerçevede duyurulacaktır. Lütfen gizlilik politikasının geçerli sürüm numarasını göz önünde bulundurun.

 

Daha fazla bilgi:

 

18 yaşından küçükler

18 yaşından küçükler, ebeveynlerinin veya vasilerinin rızası olmadan kişisel verileri bize göndermemelidir. Çocuklardan ve ergenlerden hiçbir kişisel veri istemeyiz, bunları toplamayız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

 

 

Çerezler

İnternet sitelerimizden birini ziyaret ederseniz, bilgileri bilgisayarınızda çerez biçiminde depolayabiliriz. Çerezler, bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit sürücüsünde depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet protokol adresi dışında kullanıcıya ait hiçbir kişisel veri saklanmamaktadır. Bu bilgiler, internet sitelerimize bir sonraki ziyaretinizde sizi otomatik olarak tanımayı ve navigasyonu sizin için kolaylaştırmayı amaçlar. Çerezler, örneğin, bir internet sitesini ilgi alanlarınıza göre özelleştirmemize veya parolanızı her seferinde yeniden girmenize gerek kalmayacak şekilde depolamamıza olanak tanır.

 

Harici bağlantı adresleri

İnternet sayfalarımız çerçevesinde sunulan harici bağlantılar kullanıyorsanız, bu Gizlilik Politikası bu bağlantıları uzanmaz. Bağlantı adresleri sunduğumuz sürece, bağlantı kurulduğu sırada bağlantılı internet sitelerinde yürürlükteki yasaya ilişkin herhangi bir ihlal tespit edilmediğini teyit ederiz. Ancak diğer sağlayıcıların gizlilik ve güvenlik düzenlemelerine uyumu üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu nedenle, diğer sağlayıcıların internet sitelerinde de burada sunulan gizlilik bildirimleri hakkında kendinizi bilgilendirin.

 

Şirket içi araçlar ve sistemler

İnternet sitesi ve diğer işbirlikleri aracılığıyla toplanan veriler, şirket içi saklama sırasında kaydedilir ve şirket içi araçlarda ve sistemlerde muhafaza edilir. Verileri Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) gerekliliklerine uygun şekilde güvence altına almak için kullandığımız üçüncü taraf araçları önceden sözleşmelere bağlanmıştır.

Özel olarak programlanmış sistemler bile bu güvenlik standardını istisnasız karşılar.

 

Google Analytics uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, deneyleyici Google Analytics bileşenini entegre etmiştir (anonimleştirici fonksiyonuyla birlikte). Google Analytics bir internet çözümleme hizmetidir.

İnternet çözümlemesi, internet sitelerini ziyaret edenlerin davranışları hakkında verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve çözümlenmesidir. İnternet çözümleme hizmeti, diğerlerinin arasında, kişinin geldiği (başvuran olarak adlandırılan) internet sitesi, hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. İnternet çözümlemesi, esas olarak bir internet sitesinin en iyi hale getirilmesi ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda çözümlemesinin yapılması için kullanılır.

 

Google Analytics bileşeninin operatörü, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD adresinde mukim Google A.Ş.’dir.

 

İnternet için, Google Analytics vasıtasıyla çözümleme yapan denetleyici "_gat.anonymizelp" uygulamasını kullanır. Bu uygulama sayesinde, Avrupa Birliği Üye Devletlerinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan başka bir Devletten internet sitelerimize erişim sağlanırken, veri sahibinin internet bağlantısının IP (internet protokolü) adresi Google tarafından kısıtlanır ve anonim hale getirilir. Google Analytics bileşeninin amacı internet sitemizdeki trafiği çözümlemektir. Google, diğerlerinin arasında, toplanan veri ve bilgileri, internet sitemizin kullanımını değerlendirmek ve internet sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve internet sitemizin bizim için kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

 

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerez ayarıyla Google, internet sitemizin kullanımını çözümleyebilir. Denetleyicinin çalıştırdığı ve Google Analytics bileşeni entegre edilmiş bu internet sitesinin tekil sayfalarından birine yapılan her çağrıyla, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı verileri, çevrimiçi reklam amacıyla ve görevlerin çözümlemeleri için, Google Analytics bileşeni vasıtasıyla otomatik olarak Google'a gönderecektir. Bu teknik prosedür süresince Google şirketi, diğerlerinin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamak için, Google'a hizmet veren veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgiler edinir ve ardında görev çözümlemeleri yapar.

 

 

 

 

 

Çerez erişim zamanı, erişimin yapıldığı yer ve veri sahibinin internet sitemizi ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır.

 

 

İnternet sitemize yapılan her ziyarette, veri sahibinin internet erişiminde kullandığı IP adresini de içeren kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilecektir. Bu kişisel bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google saklar. Google, teknik süreç içerisinde topladığı bu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir.

 

Veri sahibi, yukarıda da belirtildiği gibi, internet tarayıcısında yapılan ayarlamalar sayesinde, internet sitemiz üzerinden çerez yerleştirmesini istediği zaman engelleyebilir ve bu şekilde çerez ayarlarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında yapılacak bu ayar, Google Analytics’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde çerez ayarlamasını da engelleyecektir. İlaveten, halihazırda Google Analytics tarafından kullanılan çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

 

Ayrıca veri sahibi, Google Analytics'in oluşturduğu ve bu internet sitesinin kullanılmasıyla ve Google'ın bu verileri işlemesiyle ilgili olan bir veri derlemesine itiraz etme olanağına ve bu verilerin işlenmesini önleme şansına sahiptir. Bu amaçla, veri sahibinin tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantı adresinin altından bir tarayıcı eklentisi indirip yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics'e JavaScript vasıtasıyla, İnternet sayfalarının ziyaretleriyle ilgili verilerin ve bilgilerin Google Analytics'e aktarılmayabileceğini bildirir. Google, tarayıcı eklentilerinin yüklenmesini değerlendirir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeni yüklenirse, veri sahibi Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya yetkinlik alanlarına atfedilebilen başka bir kişi tarafından kaldırıldıysa ya da devre dışı bırakılmışsa, tarayıcı eklentilerinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi mümkün olabilir.

 

Daha fazla bilgiye ve Google'ın ilgili veri koruma hükümlerine, www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden ve www.google.com/analytics/terms/us.html adresinden ulaşılabilir. Google Analytics'in açıklaması aşağıdaki bağlantı adresinde açıklanır: www.google.com/analytics/.

 

Google Analytics sayesinde aşağıdaki bağlantı adresine tıklayarak derlemeyi engelleyebilirsiniz. Bu siteyi ziyaret ettiğinizde, bilgilerinizin daha sonra toplanmasını önlemek için bir vazgeçme çerezi yerleştirilir:

 

Facebook uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

 

Bu internet sitesinde denetleyici, Facebook şirketinin bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

 

 

Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların sanal bir alanda birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olup, Internet'teki sosyal toplantılar için bir yerdir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform görevi görebilir veya internet topluluğunun kişisel ya da işle ilgili bilgi sunmasını sağlayabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmalarını, fotoğraf yüklemelerini ve arkadaş istekleri yoluyla ağ kurmalarını sağlar.

 

 

Facebook’u işleten şirket, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">1 Hacker Way</st1:street>, <st1:city w:st="on">Menlo Park</st1:city>, <st1:state w:st="on">CA</st1:state> <st1:postalcode w:st="on">94025</st1:postalcode></st1:address>, ABD’de mukim Facebook, A.Ş.’dir. Kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, denetleyici 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Facebook Ireland Ltd.'dir.

 

Eklentiler bir Facebook logosu veya "Facebook Social Plugin" eklentisiyle işaretlenmiştir.

 

Denetleyicinin çalıştırdığı ve Facebook bileşeninin (Facebook eklentileri) entegre edildiği bu internet sitesinin tekil sayfalarından birine yapılan her çağrıyla, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısından Facebook bileşenini kullanarak, Facebook'tan ilgili Facebook bileşeninin görüntüsünü indirmesi otomatik olarak istenir. Facebook Eklentilerinin tamamına genel bir bakış için developers.facebook.com/docs/plugins/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu teknik prosedür süresince, Facebook veri sahibi tarafından internet sitemizin hangi alt sitesinin ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir.

 

 

Veri sahibi Facebook'ta aynı anda oturum açtıysa, Facebook veri sahibinin web sitemize yaptığı her aramayı ve bu çağrıların İnternet sitemizde kaldığı süre boyunca, veri sahibinin internet sayfamızın hangi özel alt sitesini ziyaret ettiğiyle birlikte tespit eder. Bu bilgiler Facebook bileşeni vasıtasıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi internet sitemize entegre edilen Facebook düğmelerinden birine (örneğin, "Beğen" düğmesi) tıklarsa veya veri sahibi bir yorum girerse, Facebook bu bilgileri veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri depolar.

 

 

 

Facebook, bileşeni aracılığıyla her zaman veri sahibi tarafından internet sitemize yapılan bir ziyaret hakkında, sitemize yapılan çağrı boyunca veri sahibi Facebook'ta aynı anda her oturum açtığında bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi, Facebook’a böyle bir bilgi aktarımı yapmak istemediği takdirde, internet sitemize bir çağrı yapılmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

 

 

 

Facebook'un yayınladığı facebook.com/about/privacy/ adresindeki veri koruma yönergesinde, Facebook'un kişisel verileri toplaması, işlemesi ve kullanması hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Facebook’un veri sahibinin gizliliğini korumak için sunduğu ayar seçenekleri de burada açıklanmıştır. İlaveten, Facebook’a veri aktarımının ortadan kaldırılması için çeşitli yapılandırma seçenekleri de mevcuttur. Veri sahibi Facebook’a veri aktarımını ortadan kaldırmak amacıyla bu uygulamaları kullanabilir.

 

Facebook'un internet sitemiz üzerinden hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, internet sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook oturumunu kapatmanız gerekir.

 

Google-AdWords uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu internet sitesinde denetleyici Google AdWords’ü entegre etmiştir. Google AdWords reklamcının Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklamcılık ağına reklam yerleştirebilmesini sağlayan bir internet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords reklamcının belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Daha sonra kullanıcı anahtar kelimeye ait bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında, Google'ın arama sonuçlarındaki reklamda bu anahtar kelimelerin kullanılması sağlanır. Google Advertising Network’te reklamlar, önceden tanımlanan anahtar kelimeler dikkate alınıp, otomatik algoritma kullanılarak ilgili internet sayfalarına dağıtılır.

 

Google AdWords’ü işleten şirket, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’de mukim Google A.Ş.’dir.

 

Google AdWords'ün amacı, ilgili reklamların üçüncü taraf internet sitelerinde ve arama motoru sonuçlarını takip <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">eden</st1:city></st1:place> internet sitemize girilmesi ve üçüncü taraf reklamların eklenmesiyle internet sitemizin tanıtılmasıdır.

 

 

Bir veri sahibinin bir Google reklamıyla internet sitemize ulaşması durumunda, Google üzerinden veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde bir dönüşüm çerezi dosyalanır. Çerezlerin tanımı yukarıda yapılmıştır.

Bir dönüşüm çerezi geçerliliğini 30 gün sonra kaybeder ve veri sahibinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz. Çerezin süresi dolmamışsa, dönüşüm çerezi, belirli alt sayfaların, örneğin çevrimiçi alışveriş sepetinden çağrılıp çağrılmadığını web sitemizden kontrol etmek için kullanılır. Dönüştürme çerezi vasıtasıyla hem Google hem de denetleyici, AdWords reklamına ulaşan kişinin internet sitemizde oluşturulan satışlarımızı, yani mal satışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini veya iptal edip etmediğini anlayabilir.

 

Dönüştürme çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından internet sitemize yönelik ziyaret istatistikleri oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir AdWords reklamı yoluyla sunulan toplam kullanıcı sayısını belirlemek, her bir AdWords reklamının başarısını ya da başarısızlığını belirlemek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı en iyi hale getirmek etmek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamcıları Google'dan veri sahibini tanımlayabilecek bilgiler almaz.

 

Dönüşüm çerezleri kişisel bilgileri, örneğin veri sahibinin ziyaret ettiği internet sayfalarını saklar. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğinde, veri sahibinin kullandığı internet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google, bu kişisel verileri saklar. Google, teknik süreç içerisinde topladığı bu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir.

 

 

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, internet tarayıcısının benzer bir ayarı vasıtasıyla, istediği zaman internet sitemizden gelen çerez kullanımını engelleyebilir ve bu şekilde çerez ayarlarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüştürme çerezi yerleştirmesini de engeller. Ayrıca, Google AdWords'den gelen bir çerez grubu, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla istenildiği zaman silinebilir.

 

Veri sahibinin, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamına itiraz etme olanağı vardır. Bu nedenle, veri sahibinin her bir tarayıcıdan www.google.de/settings/ads bağlantı adresine erişmesi ve istenen ayarları yapması gerekir.

 

 

Daha fazla bilgiye ve Google'ın ilgili veri koruma hükümlerine www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden ulaşılabilir.

 

LinkedIn uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici bu internet sitesinde LinkedIn Şirketi’nin bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına olanak sağlayan internet tabanlı bir sosyal ağdır. 200’den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi Linkedln kullanıyor. Bu nedenle LinkedIn, iş bağlantıları için halihazırda en büyük platformdur ve dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biridir.

 

Linkedln’i işleten şirket, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">2029 Stierlin Court</st1:street> <st1:city w:st="on">Mountain View</st1:city>, <st1:state w:st="on">CA</st1:state> <st1:postalcode w:st="on">94043</st1:postalcode></st1:address>, ABD’de mukim Linkedln Şirketi’dir. ABD dışındaki gizlilik konularından, LinkedIn İrlanda Gizlilik Politikası Konuları, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda sorumludur.

 

 

Denetleyicinin çalıştırdığı ve Linkedln bileşeninin (Linkedln eklentisi) entegre edildiği bu internet sitesinin tekil sayfalarından birine yapılan her çağrıyla, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı otomatik olarak Linkedln'in ilgili Linkedln bileşeninin bir ekranının indirilmesi için yönlendirilir. LinkedIn’in eklentisi hakkında daha fazla bilgiye developer.linkedin.com/plugins adresinden erişilebilir. LinkedIn, bu teknik prosedür süresince veri sahibinin internet sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

Veri sahibi aynı zamanda LinkedIn'de oturum açtıysa, LinkedIn, veri sahibinin internet sitemize yaptığı her aramayı ve veri sahibinin (internet sitemizde kaldığı tüm süre boyunca) internet sayfamızın hangi belirli bir alt sayfasını ziyaret ettiğini tespit eder.

 

 

Bu bilgiler LinkedIn bileşeni vasıtasıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili LinkedIn hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi internet sitemizde yer alan LinkedIn düğmelerinden birine tıklarsa, LinkedIn bu bilgileri veri sahibinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atayarak kişisel verileri saklar.

 

 

 

LinkedIn, veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği LinkedIn bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bunun için veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği sırada LinkedIn'de oturum açmış olması gerekir. Bu, kişinin LinkedIn düğmesine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi Linkedin'e böyle bir bilgi aktarımı yapmak istemediği takdirde, internet sitemizi çağırmadan önce, Linkedin hesabından çıkış yaparak bu durumu önleyebilir.

 

 

LinkedIn, www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinde, reklam ayarlarının yönetilebilmesinin yanı sıra, e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefe yönelik reklamlar aboneliğinizin sonlandırılmasını sağlar. Linkedin ayrıca <st1:place w:st="on">Eire</st1:place>, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iştirakleri de kullanır. Bu tür çerezlerin ayarlarına www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden izin verilmeyebilir. LinkedIn için geçerli gizlilik politikasına www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz. LinkedIn Çerez Politikasına www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Twitter uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici bu internet sitesinde Twitter’in bileşenlerini entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların "tweet" adı verilen 140 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayabileceği ve yayabileceği çok dilli, herkese açık bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlar Twitter'da oturum açmamış olanlar da dahil olmak üzere herkese açıktır.

Bu kısa mesajlar ilgili kullanıcının takipçileri olarak adlandırılan kişilere de gösterilir. Takipçiler bir kullanıcının kısa mesajlarını izleyen diğer Twitter kullanıcılarıdır. Dahası Twitter, etiketler, bağlantı adresleri veya mesajları yeniden gönderme aracılığıyla geniş bir kitleye hitap etmenizi sağlar.

 

Twitter’ı işleten şirket, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD’de mukim Twitter, A.Ş.’dir.

 

 

Denetleyicinin çalıştırdığı ve Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği bu internet sitesinin tekil sayfalarından birine yapılan her çağrıyla, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı otomatik olarak Twitter'in ilgili Twitter bileşeninin bir ekranının indirilmesi için yönlendirilir. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgiye about.twitter.com/de/resources/buttons adresinden erişilebilir. Twitter, bu teknik prosedür süresince veri sahibinin internet sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi sahibi olur. Twitter bileşeninin entegrasyon amacı, kullanıcılarımızın bu web sayfasını dijital dünyaya tanıtabilmeleri ve ziyaretçi sayılarımızı artırabilmeleri için bu internet sitesinin içeriklerinin yeniden iletimidir.

 

 

Veri sahibi aynı zamanda Twitter'da oturum açtıysa, Twitter, veri sahibinin internet sitemize yaptığı her aramayı ve veri sahibinin internet sitemizde kaldığı tüm süre boyunca internet sayfamızın hangi belirli bir alt sayfasını ziyaret ettiğini tespit eder. Bu bilgiler Twitter bileşeni vasıtasıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Twitter hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi internet sitemizde yer alan Twitter düğmelerinden birine tıklarsa, Twitter bu bilgileri veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atayarak kişisel verileri saklar.

 

 

 

Twitter, veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği Twitter bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bunun için veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği sırada Twitter 'da oturum açmış olması gerekir. Bu, kişinin Twitter düğmesine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi Twitter'a böyle bir bilgi aktarımı yapmak istemediği takdirde, internet sitemizi çağırmadan önce, Twitter hesabından çıkış yaparak bu durumu önleyebilir.

 

 

Twitter’ın yürürlükteki veri koruma hükümlerine twitter.com/privacy adresinden erişilebilir.

 

Xing uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici bu internet sitesinde XING’in bileşenlerini entegre etmiştir. XING, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına olanak sağlayan internet tabanlı bir sosyal ağdır. Tekil kullanıcılar XING’de kendi kişisel profillerini oluşturabilirler. Şirketler, örneğin şirket profilleri oluşturabilir veya XING'de işler yayınlayabilir.

 

XING’i işleten şirket, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’da mukim XING A.Ş.’dir.

 

Denetleyicinin çalıştırdığı ve XING bileşeninin (XING eklentisi) entegre edildiği bu internet sitesinin tekil sayfalarından birine yapılan her çağrıyla, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı otomatik olarak XING'in ilgili XING bileşeninin bir ekranının indirilmesi için yönlendirilir. XING’in eklentisi hakkında daha fazla bilgiye dev.xing.com/plugins adresinden erişilebilir. XING, bu teknik prosedür süresince veri sahibinin internet sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

Veri sahibi aynı zamanda XING'de oturum açtıysa, XING, veri sahibinin internet sitemize yaptığı her aramayı ve veri sahibinin (internet sitemizde kaldığı tüm süre boyunca) internet sayfamızın hangi belirli bir alt sayfasını ziyaret ettiğini tespit eder. Bu bilgiler XING bileşeni vasıtasıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili XING hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi internet sitemizde yer alan XING düğmelerinden birine tıklarsa, XING bu bilgileri veri sahibinin kişisel XING kullanıcı hesabına atayarak kişisel verileri saklar.

 

 

 

XING, veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği XING bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bunun için veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği sırada XING'de oturum açmış olması gerekir. Bu, kişinin XING düğmesine tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi XING'e böyle bir bilgi aktarımı yapmak istemediği takdirde, internet sitemizi çağırmadan önce, XING hesabından çıkış yaparak bu durumu önleyebilir.

 

 

XING tarafından yayınlanan ve www.xing.com/privacy adresinde bulunan veri koruma hükümlerinde XING tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımına ilişkin bilgiler verilmektedir. Ayrıca, XING, www.xing.com/app/share altında XING paylaşımı düğmesi için gizlilik bildirimleri yayınlamıştır.

 

You Tube uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici bu internet sitesinde You Tube’un bileşenlerini entegre etmiştir. You Tube, video yayıncılarının ve diğer kullanıcıların ücretsiz olarak video klipler koyabilecekleri, aynı zamanda bunların serbestçe izlenmesini, incelenmesini ve yorumlanmasını sağlayan bir internet video portalıdır. You Tube her tür videoyu yayınlamanızı sağlar, böylece internet portalı aracılığıyla müzik videolarının, fragmanların ve kullanıcıların yaptığı videoların yanı sıra, filmlerin tamamına ve televizyon yayınlarına erişebilirsiniz.

 

You Tube’u işleten şirket, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’de mukim You Tube, Ltd. Şti’dir. You Tube Ltd. Şti, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’de mukim Google A.Ş.’ye bağlı bir şirkettir.

 

Denetleyicinin çalıştırdığı ve You Tube bileşeninin (You Tube video) entegre edildiği bu internet sitesinin tekil sayfalarından birine yapılan her çağrıyla, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı otomatik olarak You Tube'un ilgili You Tube bileşeninin bir ekranının indirilmesi için yönlendirilir. You Tube hakkında daha fazla bilgiye www.youtube.com/yt/about/en/ adresinden erişilebilir. You Tube ve Google, bu teknik prosedür süresince veri sahibinin internet sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

Veri sahibi aynı zamanda YouTube 'ta oturum açtıysa, You Tube, You Tube videosu içeren her alt sayfaya yapılan çağrıları, veri sahibinin internet sayfamızın hangi belirli bir alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. You Tube ve Google bu bilgileri toplar ve veri sahibinin ilgili You Tube hesabına atanır.

 

 

You Tube ve Google, veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği You Tube bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bunun için veri sahibinin internet sitemizi ziyaret ettiği sırada You Tube'da oturum açmış olması gerekir. Bu, kişinin You Tube videosuna tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi You Tube ve Google’a böyle bir bilgi aktarımı yapmak istemediği takdirde, internet sitemizi çağırmadan önce, You Tube hesabından çıkış yaparak bu durumu önleyebilir.

 

 

You Tube'un www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulunan veri koruma hükümleri, YouTube ve Google’ın kişisel verileri toplaması, işlemesi ve kullanması hakkında bilgi verilir.

 

(Sürüm 1.0)

 

Veri işlemenin yasal dayanağı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) bent a, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız veri işleme faaliyetlerinin yasal dayanağını oluşturur.

 

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin malların tedariki veya başka bir hizmet sağlanması için veri işleme faaliyetleri gerekli olduğunda, bu durumda veri işleme Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) bent b’ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularda olduğu gibi sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu bir yasal yükümlülüğe tabiyse, bu durumda veri işleme Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) bent c’ye dayanır. Nadir durumlarda veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Örneğin, şirketimizde bir ziyaretçinin yaralanması durumunda, bu ziyaretçinin adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgiler bir doktora, hastaneye veya diğer üçüncü kişilere iletilmelidir. Bu durumda veri işleme Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) bent d’ye dayanır. Son olarak, işleme faaliyetleri Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) bent f’ye dayanır. Yasal dayanak, kişisel verilerin korunmasını gerektiren, veri sahibinin menfaatleriyle veya temel hak ve özgürlükleriyle bağdaşmayan haller hariç olmak üzere, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın gözettiği meşru menfaatler için veri işlemenin gerekli olması halinde, yukarıda belirtilen hukuki sebeplerin dışında kalan veri işleme faaliyetleri için kullanılır. Avrupa yasama organı özellikle bunları belirttiği için bu işleme faaliyetlerine özellikle izin verilebilir. Veri sahibi, denetleyicinin müşterisiyse, meşru bir menfaat kabul edilebileceğini düşünmüştür

(Rapor 47 Hüküm 2, Genel Veri Koruma Yönetmeliği [GDPR]).

 

Denetleyicinin veya üçüncü bir tarafın gözettiği meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) bent f’ye dayandığında meşru menfaatimiz, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için faaliyetlerimizi sürdürmektir.

 

Kişisel verilerin saklanacağı dönem

Kişisel verilerin saklama süresini belirlemede kullanılan kriter, kişisel verilerin yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinin ardından, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece, ilgili veriler rutin olarak silinir.

 

 

Kişisel verilerin yasal veya sözleşmeye bağlı bir gereklilik olarak sunulması; Sözleşme yapma yükümlülüğü; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu verilerin sağlanamamasının olası sonuçları

 

 

Biz kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunlarca (örneğin, vergi düzenlemeleri) gerekli olduğu veya aynı zamanda sözleşmeden doğan hükümlerden (örneğin, sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuştururuz. Bazen, veri sahibinin bize kişisel verilerini sağladığı ve bu verilerin tarafımızca işlenmesi gerektiği konusunda bir sözleşme yapmak gerekebilir. Veri sahibi, örneğin, şirketimizle bir sözleşme imzaladığında, bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibiyle sözleşmenin akdedilememesi sonucunu doğurur. Veri sahibi, kişisel verileri sağlamadan önce Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçmelidir. Veri Koruma Sorumlumuz, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşmeyle zorunlu olup olmadığı veya sözleşmenin sonlandırılması için gerekli olup olmadığı, kişisel veri sağlama yükümlülüğü olup olmadığı ve kişisel verilerin temin edilmemesinin sonuçlarının bulunup bulunmadığı hususunu veri sahibine açıklar.

Otomatik karar alma mekanizmasının varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar alma ya da profil çıkarma yöntemlerini kullanmıyoruz.

Top