Všeobecné podmienky

Časť I:

Všeobecné ustanovenia o dodávkach a službách

 ­­

1.     Účinnosť

 

1.1    Všetky objednávky na dodávky a služby (podľa potreby), ktoré zákazník zadá spoločnosti, realizuje spoločnosť Prianto GmbH ("Prianto") výlučne v súlade s týmito obchodnými podmienkami.  

1.2    Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky dodávky a služby pre spoločnosti a osoby, s ktorými vstupujeme do obchodných vzťahov.

1.3    Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky Zákazníka nie sú platné ani v prípade, ak o nich Zákazník informuje Prianto v objednávke a Prianto voči nim nevznesie námietky.

1.4    Súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vedľajšími dohodami, zmenami a dodatkami k týmto Všeobecným obchodným podmienkam musí mať písomnú formu.

1.5    Spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami platia všetky ustanovenia zverejnené samostatne v "Kódexe správania spoločnosti Prianto" a v "Zásadách dodržiavania pravidiel spoločnosti Prianto".

 

2. Produkty a služby 

 

2.1    Ponuky spoločnosti Prianto sú nezáväzné. Objednávky sú pre zákazníka záväzné po dobu 2 týždňov. Zmluva bude uzavretá až po potvrdení písomnej objednávky zaslanej spoločnosťou Prianto faxom alebo e-mailom a najneskôr v čase, keď zákazník prevezme dodávku alebo keď je služba poskytnutá.

2.2    Obsah a rozsah dodávok a služieb, ktoré je spoločnosť Prianto povinná poskytnúť, je určený v potvrdení objednávky.

2.3    Odôvodnené čiastkové dodávky sú prípustné a môžu byť fakturované osobitne.

2.4    Spoločnosť Prianto si vyhradzuje právo na technické zmeny výrobkov, najmä v súvislosti s technologickým vývojom, ak tieto zmeny spĺňajú dohodnuté parametre. Prípustné sú aj primerané zmeny farby a tvaru.

2.5    Termíny dodania a poskytnutia služieb nie sú záväzné. Spoločnosť Prianto sa dostane do omeškania len v prípade, že omeškanie zavinila spoločnosť Prianto, dátum poskytnutia služby už nastal a zákazník písomne poskytol spoločnosti Prianto lehotu na odklad (14 dní), ale bezúspešne.

2.6    Termíny dodávok a služieb budú v prospech spoločnosti Prianto primerane predĺžené v prípade, že bude realizácia narušená vyššou mocou a inými prekážkami, za ktoré spoločnosť Prianto nenesie zodpovednosť, ako napr. narušenie dodávok medzi subdodávateľmi, štrajky, výluky alebo iné prevádzkové poruchy.
2.7    Spoločnosť Prianto si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak omeškanie dodávky alebo služby spôsobené týmito javmi trvá dlhšie ako šesť týždňov.

2.8    V prípade nedbanlivosti menšieho charakteru nemá zákazník nárok na náhradu škody spôsobenej oneskorením dodávky alebo služby. Ak omeškanie nebolo spôsobené úmyselným porušením zmluvy zo strany spoločnosti Prianto, zodpovednosť je obmedzená na výšku bežných predvídateľných škôd, ktoré však nesmú presiahnuť 3 % hodnoty dodávky, pri ktorej došlo k omeškaniu. V prípade omeškania spôsobeného úmyselným alebo hrubým porušením zmluvy z našej strany nesieme zodpovednosť v súlade so zákonom.

2.9    Zákazník je povinný zabezpečiť včasné a riadne prevzatie Služieb. Ak tak neurobí, vylučuje to zodpovednosť spoločnosti Prianto. Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti Prianto čo najväčšiu bezplatnú súčinnosť pri vykonávaní dohodnutých služieb, ako aj príslušné informácie a dokumentáciu bez toho, aby o to musel požiadať. Ak zákazník poruší povinnosť spolupráce, spoločnosť Prianto nie je povinná poskytovať služby. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo požadovať náhradu škody. Ak sa zákazník omešká s prevzatím predmetu kúpy, riziko náhodnej straty alebo poškodenia predmetu kúpy prechádza na zákazníka.


2.10    Výrobky, ktoré nie sú chybné, nemožno vrátiť.

 

3. Cenové a platobné podmínky

 

3.1    Rozhodujúce sú ceny uvedené v potvrdení objednávky vystavenom spoločnosťou Prianto.

3.2    Všetky ceny sú uvedené bez DPH s dodaním spoločnosťou Prianto zo závodu (tzv. EXW). Bežné obchodné balenie dodávaných produktov je zahrnuté v cene. Iné doplnkové služby či náklady, a to najmä náklady na prepravu, clo a poplatky za recykláciu a implementáciu budú Zákazníkovi účtované samostatne podľa aktuálnych obchodných podmienok uvedených na webe www.prianto.com.

3.3    Spoločnosť Prianto si vyhradzuje právo zvýšiť ceny v prípade zvýšenia nákladov po uzavretí zmluvy, najmä v dôsledku zvýšenia cien od dodávateľov alebo zmeny výmenných kurzov. Spoločnosť Prianto poskytne príslušnú dokumentáciu na požiadanie.

3.4    Ak bol poskytnutý úverový limit a neboli dohodnuté žiadne odchylné platobné dojednania, platby sú splatné 10 dní po dátume vystavenia faktúry bez akýchkoľvek zrážok. Faktúry sa vystavujú pri dodaní. Ak zákazník prekročí poskytnutú lehotu splatnosti, odo dňa splatnosti je bez ďalšieho upozornenia splatný úrok vo výške 8 % ročne nad základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky platnú v čase splatnosti kúpnej ceny. Od tretej upomienky sa účtuje ďalší manipulačný poplatok vo výške 380 Kč. V prípade štvrtej a piatej upomienky sa poplatky za spracovanie zakaždým zvýšia o ďalších 380 Kč. Právo na ďalšie odškodnenie zostáva nedotknuté.

3.5    Bez ohľadu na akékoľvek iné podmienky zákazníka môže spoločnosť Prianto prijaté platby najprv použiť na splatenie existujúcich dlhov zákazníka. Ak v dôsledku omeškania vznikli náklady alebo úroky, spoločnosť Prianto môže prijaté platby použiť najprv na úhradu týchto nákladov, potom na amortizáciu úrokov a nakoniec na cenu Služby ako takej.

3.6    Zákazník si môže uplatniť nárok na odpočet len v prípade nesporných alebo právne podložených pohľadávok. Zákazník si môže uplatniť právo na zadržanie len v prípade protipohľadávok, ktoré sú založené na tom istom zmluvnom vzťahu.

3.7    V prípade nedodržania platobných podmienok bez závažného dôvodu môže spoločnosť Prianto kedykoľvek a podľa vlastného uváženia požadovať zálohu alebo finančnú zábezpeku. Všetky nesplatené pohľadávky vrátane pohľadávok na splátky sa stávajú okamžite splatnými.

3.8    Cieľ platby poskytnutý zákazníkovi vyžaduje dostatočné úverové krytie pre každú jednotlivú objednávku. Ak hodnota objednávky presiahne kreditný limit, spoločnosť Prianto si vyhradzuje právo účtovať zostávajúcu hodnotu objednávky vopred. V prípade následných zmien úverového ratingu môže spoločnosť Prianto upraviť dohodnuté platobné podmienky, požadovať zálohovú platbu alebo finančnú zábezpeku alebo odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia záväzkov.

 

4.    Dodávka, kontrola a prenos rizika

 

4.1    Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, dodávky sa uskutočňujú v režime EXW na náklady a riziko zákazníka. Bezplatné dodávky nemajú vplyv na prechod rizika.

4.2    Na požiadanie a na náklady zákazníka je možné dohodnúť poistenie dodávky predmetu kúpy.

4.3    Zákazník je povinný po prevzatí tovaru bezodkladne skontrolovať úplnosť dodávky, súlad s dodacími listami a skontrolovať, či je dodávka bez závad. Ak zákazník nepredloží písomnú reklamáciu do štyroch dní odo dňa vystavenia dodacieho listu, tovar sa považuje za riadne a úplne dodaný, s výnimkou prípadov, keď sa vady nedali zistiť pri preberacom konaní.

4.4    Riziko škody či ztráty předmětu koupě přechází ze společnosti Prianto na Zákazníka při předání předmětu koupě dopravci.

4.5    Ak vykazuje dodaný tovar zjavné vady alebo ak chýbajú jeho časti, potom musí Zákazník takúto skutočnosť uviesť písomne na prepravnom liste dopravcu. Prevzatie na prepravnom liste musí jednoznačne identifikovať poškodené alebo chýbajúce časti (Oznámenie o škode podľa Článku 438 nemeckého obchodného zákonníka (Handelsgesetzbuch).

 

5.    Záruka

 

5.1    Stav predmetu kúpy bude dohodnutý vo forme popisu výrobku od výrobcu.

5.2    Spoločnosť Prianto zabezpečí, aby produkty, ktoré sú predmetom zmluvy, nevykazovali žiadne závažné vady a boli vhodné na účel dohodnutý v zmluve alebo na bežné použitie. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že vzhľadom na stav technológie nemožno softvérové chyby vylúčiť zo všetkých oblastí použitia.


5.3    Spoločnosť Prianto nezaručuje, že budú funkcie softvéru spĺňať požiadavky Zákazníka ani že budú produkty, ktoré sú predmetom zmluvy, fungovať v kombinácii s produktmi vybranými Zákazníkom. Ak nebude dohodnuté písomne inak, spoločnosť Prianto nebude povinná poskytovať služby inštalácie ani konfigurácie. Poradenské služby spoločnosti Prianto budú poskytované zadarmo a nezáväzne. Zodpovednosť, a to najmä za funkčnosť jednotlivých produktov s inými produktmi av spolupráci s nimi, teda nie je zaručená.

5.4    Reklamácie uplatnené v súvislosti s vadami materiálu nebudú uznané v prípade nepodstatných odchýlok od dohodnutého stavu alebo v prípade nepodstatných obmedzení použiteľnosti, ak bol výrobok upravený alebo nesprávne nainštalovaný, udržiavaný, opravovaný, používaný alebo vystavený podmienkam prostredia, ktoré nezodpovedajú podmienkam inštalácie určeným výrobcom, pokiaľ zákazník nepreukáže, že tieto okolnosti nie sú príčinou vady.

5.5    Reklamácia zo záruky nebude platná, ak bude výrobné číslo, typové označenie alebo iné označenie produktu odstránené alebo bude nečitateľné.


5.6    Zodpovednosť za vady materiálu bude akceptovaná len v prípade, že vada existovala na výrobku pred prechodom rizika. Spoločnosť Prianto nebude akceptovať zodpovednosť za reklamné tvrdenia výrobcu.

5.7    Ak sa vyskytne vada materiálu, môže spoločnosť Prianto podľa svojho uváženia využiť pred výmenou produktu možnosť opravy. Diely, ktoré boli vymenené, sa stanú majetkom spoločnosti Prianto. Ak nebude spoločnosť Prianto schopná zaistiť opravu či výmenu, alebo ak by vyžadovalo takéto opatrenie neprimerané náklady, alebo ak by spoločnosť Prianto nezjednala nápravu v riadne písomne stanovenej lehote, potom môže Zákazník požadovať zníženie ceny, alebo od zmluvy odstúpiť. Ak spoločnosť Prianto dodá náhradný diel za účelom nápravy problému, musí Zákazník odovzdať chybný produkt a poskytnúť kompenzáciu reprodukčnej hodnoty vo výške stanovenej na základe úžitku z používania. Ak odstúpi Zákazník od zmluvy, bude v jeho prospech účtovaná kúpna cena ponížená o kompenzáciu reprodukčnej hodnoty vo výške stanovenej na základe úžitku z používania. Úžitok pri používaní bude stanovený ako pomer medzi používaním predmetu Zákazník a plánovaným celkovým trvaním používania produktu.

5.8    Akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté v súvislosti s opravou alebo výmenou dodávky (napr. prepravné, balné) znáša zákazník, okrem prípadov, keď sú neprimerané hodnote objednávky.

5.9    Podmienky záruky stanovené v Článkoch 5.1 až 5.7 sa vzťahujú aj na vykonávanie servisných prác. Ak nevykazujú dojednané práce zmluvné funkcie či typické servisné vlastnosti potom musí spoločnosť Prianto podľa svojho uváženia buď vady odstrániť alebo poskytnúť služby nové. Ak nebude náprava úspešná, Zákazník nebude mať po náprave nárok na zníženú náhradu či nahradenie služby vlastnými silami. Odstúpenie od zmluvy alebo požiadavky na úhradu nákladov vo vzťahu k nevýznamným vadám po náprave vád zo strany Zákazníka budú vylúčené.

5.10     Ak nie je v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak, nároky týkajúce sa vád materiálu zanikajú po 12 mesiacoch. Lehota platnosti začína plynúť od doručenia/prevzatia. Ak je tovar súčasťou nákupu spotrebného tovaru, práva zákazníka podľa článkov 478 a 479 nemeckého občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch) zostávajú nedotknuté. V prípade pochybností musí zákazník spoločnosti Prianto preukázať, že došlo k nákupu spotrebného tovaru. Nároky týkajúce sa vád materiálov možno postúpiť len so súhlasom spoločnosti Prianto. Spoločnosť Prianto musí dodržiavať záruku výrobcu. Spoločnosť Prianto neposkytuje žiadne záruky nad rámec záruky výrobcu.

5.11     Ak sa ukáže, že sú nároky týkajúce sa vád materiálu vznesené voči spoločnosti Prianto neopodstatnené, a to najmä ak nebol tovar zakúpený prostredníctvom spoločnosti Prianto, ak vypršala platnosť nároku týkajúceho sa vád materiálu, alebo ak neboli nároky preukázané, potom môže spoločnosť Prianto vrátiť tovar na náklady a riziko Zákazníka a účtovať si za spracovanie a posúdenie záležitosti výdavkový paušál vo výške 60 EUR. Zákazník môže preukázať, že spoločnosť vynaložila náklady nižšie. Opravy mimo zodpovednosti za vady materiálu budú spoplatnené. Výmer nákladov hradí Zákazník.


5.12     Presný postup pri podávaní nárokov na hmotnú zodpovednosť a spoplatnené opravy sa musí riadiť zásadami RMA, ktoré nájdete na adrese www.prianto.com.

5.13     Ak nie je tu uvedené inak, všetky iné nároky Zákazníka, ktoré nie sú uvedené v týchto obchodných podmienkach, bez ohľadu na právne dôvody sú vylúčené. Zákonné predpisy týkajúce sa nákupov spotrebného tovaru zostávajú nedotknuté.

 

 

6.    Obchodné vlastnícke práva a autorské práva

 

6.1    Zákazník nesmie pozmeňovať ani kopírovať (s výnimkou zálohovania) softvér, ani ho upravovať za účelom jeho použitia na nekompatibilnom hardvéri či iným spôsobom meniť.

6.2    V prípade zmlúv o prenájme softvéru sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Prianto. Zmluvy o prenájme softvéru sa môžu uzatvárať len v súlade s podmienkami príslušného výrobcu alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.3    Používanie softvéru podlieha príslušným licenčným podmienkam výrobcu. Zákazník sa musí zaviazať, že bude takéto licenčné podmienky dodržiavať, a rovnakým spôsobom zaviazať aj vlastných zákazníkov. Všetky porušenia zmluvy zo strany jeho zákazníkov musia bezodkladne hlásiť spoločnosti Prianto.

6.4    Zákazník nesmie v žiadnom prípade z produktov, ktoré sú predmetom zmluvy, odstraňovať informácie o autorských právach a značke ani iných právach ochranného charakteru, nesmie ich ani pozmeňovať, zakrývať ani inak znemožňovať ich čitateľnosť. Zákazník smie používať dokumentáciu, ktorá je súčasťou produktov, na komerčné účely iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Prianto.

6.5    Spoločnosť Prianto neprijme žiadnu zodpovednosť v prípade, že by produkty, ktoré sú predmetom zmluvy, porušovali komerčné ochranné práva alebo autorské práva tretích strán. Zákazník musí spoločnosť Prianto bezodkladne informovať o všetkých nárokoch vznesených v súvislosti s týmito dôvodmi proti spoločnosti Prianto.

6.6    Ak boli Dodávky vytvorené podľa plánov alebo technických parametrov dodaných Zákazníkom, Zákazník odškodní Prianto za akékoľvek nároky tretích strán z dôvodu porušenia obchodnej ochrany alebo autorských práv. Musí zložiť primeranú zálohu na súdne trovy.

 

7.  Obmedzenie zodpovednosti

 

7.1    Pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach uvedené inak, ďalšie nároky zákazníka bez ohľadu na ich právny základ sú vylúčené. Spoločnosť Prianto nezodpovedá za škody, ktoré nevznikli priamo na predmete dodávky. Spoločnosť Prianto nezodpovedá najmä za stratu údajov, ušlý zisk alebo inú škodu na majetku zákazníka.

7.2    Oslobodenie od zodpovednosti sa nebude vzťahovať na škody, ktoré boli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou zo strany spoločnosti Prianto, alebo v prípade, že spoločnosť Prianto poruší nedbalosťou neveľkého rozsahu základných zmluvných záväzkov. Nebude sa vzťahovať aj na nároky, ktoré sú vznesené v súlade s nemeckým zákonom o zodpovednosti za produkt (Produkthaftungsgesetz) kvôli nemožnosti používania, za ktorú nesie zodpovednosť spoločnosť Prianto, alebo úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností zo strany spoločnosti Prianto, jej predstaviteľov či zástupcov.

7.3    Ak je zodpovednosť spoločnosti Prianto vylúčená alebo obmedzená, takéto vylúčenie alebo obmedzenie sa vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť jej zamestnancov, vedúcich pracovníkov a zástupcov.

7.4    Povinnosť spoločnosti Prianto nahradiť majetkovú škodu, za ktorú spoločnosť Prianto zodpovedá, je v každom prípade obmedzená výškou poistného krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ktoré má spoločnosť Prianto uzatvorené. V každom prípade bude spoločnosť Prianto na požiadanie informovať zákazníka o výške takejto sumy.

7.5    Spoločnosť Prianto nezodpovedá za stratu údajov alebo obnovu údajov, ak by k takejto škode nedošlo, ak by zákazník použil správne opatrenia na ochranu údajov. Riadna ochrana údajov si vyžaduje, aby zákazník zabezpečil nepretržitú ochranu údajov v súlade so súčasným stavom technológie, najmä prostredníctvom strojovo čitateľných záloh údajov, aby bol zákazník schopný tieto údaje s primeraným úsilím obnoviť. V každom prípade je zodpovednosť za stratu údajov obmedzená na bežné náklady na obnovu, ktoré by vznikli pri použití riadnej ochrany údajov.

 

8. Zachovanie vlastníctva

 

8.1    Dodané výrobky zostávajú majetkom spoločnosti Prianto až do uspokojenia všetkých nárokov, vrátane budúcich, vyplývajúcich zo zmluvy a obchodného vzťahu so zákazníkom.

8.2    Zákazník môže predávať tovar s výhradou vlastníctva v rozsahu riadnych obchodných transakcií, kedy bude vlastníctvo nedotknuté. Zákazník týmto postupuje budúce pohľadávky vyplývajúce z prenosu tovaru s výhradou vlastníctva v sume príslušnej faktúry vrátane DPH až do doby, kedy bude spoločnosťou Prianto dokončená úhrada všetkých zaisťovacích pohľadávok uvedených v Článku 8.1. Zákazník môže inkasovať nároky aj po ich postúpení. Oprávnenie spoločnosti Prianto na inkaso samotných pohľadávok zostane nedotknuté. Spoločnosť Prianto však nebude môcť pohľadávky inkasovať, ak bude Zákazník plniť svoje záväzky vo vzťahu k platbám, nebude s platbami v omeškaní a najmä pokiaľ proti nemu nebude vedené konkurzné konanie a nebudú pozastavené platby. Pokiaľ tomu tak však bude, potom musí Zákazník, na žiadosť spoločnosti Prianto, oznámiť mená a adresy svojich zákazníkov a uviesť typ a rozsah jeho pohľadávok voči nim. Všetka súvisiaca dokumentácia musí byť poskytnutá spoločnosti Prianto. Také postúpenie musí byť oznámené zákazníkom.

8.3    Zákazník nesmie tovar s výhradou vlastníctva založiť, a to ani formou záložného práva na hnuteľný majetok. Ak majú k rezervovanému tovaru prístup tretie osoby alebo ak je na majetok zákazníka vyhlásený konkurz, zákazník je povinný oznámiť spoločnosti Prianto, že rezervovaný tovar je majetkom spoločnosti Prianto a bezodkladne informovať spoločnosť Prianto.

8.4    Prepojenie, kombinovanie, spracovanie či reštrukturalizáciu tovaru s výhradou vlastníctva smie vykonávať výhradne spoločnosť Prianto. V takom prípade získa spoločnosť Prianto spoluvlastnícky podiel na hotovom tovare či nových produktoch v pomere zodpovedajúcom pomeru hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva a hodnoty hotového tovaru či nových produktov.

8.5    V prípade konania v rozpore so zmluvou, najmä v prípade oneskorenej platby, a to aj za iné alebo budúce produkty alebo služby poskytované spoločnosťou Prianto Zákazníkovi, alebo v prípade signálov o zhoršení finančnej situácie Zákazníka, môže spoločnosť Prianto požadovať od Zákazníka vrátenie dodaného tovaru s výhradou výhrady vlastníctva. Uplatnenie práva na zadržanie alebo práva na dodanie sa nesmie vykladať ako odstúpenie od zmluvy. Bez ohľadu na to si spoločnosť Prianto vyhradzuje právo na náhradu škody a zrušenie zmluvy. Náklady na vrátenie alebo likvidáciu znáša zákazník. Za účelom uplatnenia týchto práv môže spoločnosť Prianto vstúpiť do priestorov zákazníka a zabaviť tovar s výhradou vlastníctva alebo požadovať, aby zákazník postúpil spoločnosti Prianto pohľadávky voči svojim zákazníkom.

8.6    Zákazník musí nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva so starostlivosťou. Obzvlášť musí na vlastné náklady zaistiť náležité poistné krytie ich reprodukčnej hodnoty pre prípad požiaru, poškodenia vodou a krádeže. Predmety dodané na účely skúšok a názorného predvedenia zostanú majetkom spoločnosti Prianto. Zákazník ponesie zodpovednosť za riadne skladovanie predmetov a môže predmety používať iba v dohodnutom rozsahu.

8.7    Záložné právo sa nevzťahuje na dodávky, za ktoré Zákazník zaplatil vopred.

 

9. Vývoz a dovoz

 

9.1    Všetky dohodnuté produkty a technické know-how dodá spoločnosť Prianto v súlade s platným znením nemeckého zákona o zahraničnom obchode (Außenwirtschaftsgesetz), nariadenia o zahraničnom obchode (Außenwirtschaftsverordnung), nariadenia Rady (ES), ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva pre kontrolu vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím a vývozných predpisov USA a sú určené na použitie a distribúciu Zákazníkom v dohodnutej krajine dodania. Ak má zákazník v úmysle reexportovať výrobky, na ktoré sa vzťahuje zmluva, musí dodržiavať všetky americké, európske a vnútroštátne vývozné predpisy. Reexport zmluvných produktov, či už samostatne alebo ako súčasť systémovej integrácie, je v rozpore s týmito predpismi zakázaný.

9.2    Zákazník nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámi s aktuálne platným znením predpisov (Nemecký federálny úrad pre vývoz, 65760 Eschborn/Taunus, alebo Americké ministerstvo obchodu, oddelenie správy exportu, Washington DC 20230). Zákazník ponesie zodpovednosť za to, že pred exportom produktov zaistí všetky potrebné povolenia od príslušných úradov pre medzinárodný obchod, a to bez ohľadu na to, či Zákazník uvedie konečné miesto určenia dodávaných produktov, ktoré sú predmetom zmluvy. Spoločnosť Prianto nevznikne povinnosť zverejňovať informácie.

9.3    Akékoľvek ďalšie dodávky výrobkov, ktoré sú predmetom Zmluvy, tretími stranami zo strany Zákazníka, s vedomím alebo bez vedomia spoločnosti Prianto, si vyžadujú súčasné predloženie podmienok týkajúcich sa vývozných povolení. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek nedodržanie príslušných predpisov.

9.4    Zákazník nesmie bez predchádzajúceho oficiálneho súhlasu dodávať výrobky, ktoré sú predmetom zmluvy, priamo ani nepriamo do krajín, na ktoré sa vzťahuje zákaz obchodovania v USA, ani fyzickým alebo právnickým osobám v takýchto krajinách, ani fyzickým alebo právnickým osobám uvedeným na americkom, európskom alebo národnom zozname zakázaných výrobkov (napr. "Okrem toho sa výrobky, na ktoré sa vzťahuje zmluva, nesmú dodávať osobám alebo subjektom v súvislosti s podporou, vývojom, výrobou alebo použitím chemických, biologických alebo jadrových zbraní hromadného ničenia.

 

 

10. Dane z príjmu / DPH pri dovoze

 

10.1    Zákazníci so sídlom mimo Nemecka musia pri nákupe produktov dodržiavať predpisy o dani z príjmu alebo DPH pri dovoze príslušných obchodných jednotiek a musia bez vyzvania poskytnúť svoje identifikačné číslo pre DPH a ďalšie potrebné informácie. V prípade nedodržania týchto predpisov je zákazník zodpovedný za náklady/škody, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

 

11.    Doložka o oddeliteľnosti

 

11.1    Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, úplne alebo čiastočne, alebo ak sa zistia akékoľvek nedostatky, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. V rozsahu povolenom zákonom sa každé takéto neplatné ustanovenie alebo vada nahradí vhodným ustanovením, ktoré najlepšie vyjadruje úmysel strán vzhľadom na účel a povahu zmluvy, ak by boli o tejto skutočnosti informované.

 

12.    Všeobecné ustanovenia

 

12.1     Zákazník nesmie postúpiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy. Ak je zákazník obchodník, miestom plnenia a miestom príslušnosti je Mníchov. Spoločnosť Prianto však môže žalovať zákazníka na ktoromkoľvek inom príslušnom súde.

12.2     Zmluva sa riadi právom Spolkovej republiky Nemecko. Viedenský dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (UNCITRAL) sa týmto vylučuje.

12.3     Etický kódex spoločnosti Prianto - spoločnosť Prianto a jej obchodní partneri budú dodržiavať zásady obchodnej etiky, ako aj všetky všeobecne platné národné a medzinárodné zákony a budú dodržiavať odvetvové normy stanovené v Etickom kódexe spoločnosti Prianto, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločnosti Prianto a podniky konajúce v mene spoločnosti Prianto.

12.4     Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Prianto GmbH pre produkty a služby platné od mája 2018.

 

 

Časť II:

Osobitné podmienky poskytovania služieb

 

V prípade, že spoločnosť Prianto GmbH poskytuje služby, platia okrem ustanovení uvedených v časti I týchto obchodných podmienok aj nasledujúce ustanovenia.

 

13.  Rozsah služieb

 

13.1. Služba, ktorá sa má poskytnúť, sa vzťahuje len na výrobky alebo konfigurácie systému špecifikované v zmluve podľa výrobcu, typu, sériového čísla a čísla zariadenia.


13.2. Spoločnosť Prianto GmbH poskytuje služby podľa vlastného uváženia a výberu. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, spoločnosť Prianto GmbH poskytuje servis buď telefonicky, alebo na mieste u zákazníka. Po dohode so zákazníkom je možné implementovať riešenie vzdialenej údržby. Spoločnosť Prianto GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za funkčnosť a bezpečnosť vzdialených liniek údržby, ktoré sa vyskytujú mimo jej vlastného firemného prostredia, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak.


13.3. Pri zmene verzie produktu musí mať zákazník príslušné používateľské oprávnenia (licencie) pre softvér, ktorý je potrebné nainštalovať, alebo si ich musíte zakúpiť.


13.4. Zákazník je povinný včas písomne informovať spoločnosť Prianto GmbH o všetkých zmenách miesta inštalácie príslušného výrobku alebo systému. Ak má zákazník v úmysle vykonať zmeny alebo rozšírenia výrobkov alebo zostáv, na ktoré sa vzťahuje servisná zmluva, musí o tom bezodkladne informovať spoločnosť Prianto GmbH. Ak zmeny alebo rozšírenia spôsobia, že spoločnosť Prianto GmbH sťaží alebo znemožní vykonanie servisu, spoločnosť Prianto GmbH už nie je povinná poskytovať servis. V takýchto prípadoch spoločnosť Prianto GmbH (pokiaľ je to technicky a prevádzkovo možné) poskytne zákazníkovi ponuku týkajúcu sa zmenených alebo rozšírených čiastkových alebo kompletných systémov. Ak sa strany nedohodnú na servisných službách pre upravenú alebo rozšírenú časť alebo celý systém, nemá to žiadny vplyv na servisné poplatky, ktoré má zákazník zaplatiť.

 

 

14. Čas na poskytnutie služby

 

Službu poskytuje spoločnosť Prianto GmbH od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00, okrem sviatkov uznaných v Spolkovej republike Nemecko (ďalej len "servisné hodiny"), ak nie je dohodnuté inak.


14.2. Akýkoľvek sľúbený časový objem poskytovania služieb (napr. čas odozvy) platí len počas dohodnutého obdobia poskytovania služieb. S požiadavkami zákazníkov, ktoré sú prijaté mimo dohodnutého času služby, sa zaobchádza, ako keby boli prijaté na začiatku nasledujúceho času služby. Ak je cieľová hodnota sľúbeného Časového objemu služby mimo Časového objemu služby, Časový objem služby sa preruší a obnoví sa na začiatku nasledujúceho Časového objemu služby, ak sa strany nedohodnú inak.


14.3. Ak spoločnosť Prianto GmbH nie je schopná poskytnúť služby napriek všetkému úsiliu v dohodnutom časovom rozsahu poskytovania služieb, je spoločnosť Prianto GmbH oprávnená poskytnúť porovnateľné dočasné riešenie v prechodnej fáze v rámci dohodnutého časového rozsahu služieb podľa vlastného uváženia namiesto služieb, ktoré sa majú vykonať.

 

15. Prijatie poskytnutých služieb

 

15.1 Verejný obstarávateľ potvrdí každú jednotlivú službu poskytnutú podľa tejto zmluvy potvrdením predloženého potvrdenia o vykonaní prác. V potvrdení sa služba považuje za prijatú, t. j. bola vykonaná bezchybne alebo vykazuje len drobné nedostatky. Všetky zistené nedostatky sa musia bezodkladne písomne oznámiť verejnému obstarávateľovi.

 

16. Povinnosti verejného obstarávateľa

 

16.1. Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti Prianto všetku primeranú, potrebnú a účelnú súčinnosť pri poskytovaní Služby.


16.2. Verejný obstarávateľ je zodpovedný za zabezpečenie kompletnej databázy pred poskytnutím služby.


16.3. Ak sa služba nemôže vykonať alebo sa môže vykonať len čiastočne z dôvodov, ktoré spadajú do zodpovednosti verejného obstarávateľa, spoločnosť Prianto GmbH vyfakturuje verejnému obstarávateľovi vzniknuté a zdokumentované náklady takto.

 

17. Záruka

 

17.1. Prianto zaručuje, že služby, ktoré majú byť poskytnuté podľa tejto zmluvy, budú bez vád, ktoré by mohli úplne alebo podstatne znížiť hodnotu služieb na účely plnenia tejto zmluvy.


17.2. V súlade s povinnosťami podľa § 377, 378 Obchodného zákonníka (HGB) je kupujúci povinný splniť požiadavky na kontrolu a reklamáciu a informovať spoločnosť Prianto o zistených vadách alebo iných reklamáciách do 7 dní od prevzatia služby. Po uplynutí tejto lehoty sa služba považuje za prevzatú a akceptovanú bez závad.


17.3. Ak je akákoľvek služba poskytnutá na základe zmluvy chybná, spoločnosť Prianto je povinná poskytnúť dodatočné plnenie. Ak sa odstránenie závady alebo oprava nepodarí, alebo ak spoločnosť Prianto nie je schopná tieto činnosti vykonať, alebo ak dôjde k omeškaniu nad rámec primeranej lehoty z dôvodov, ktoré spoločnosť Prianto nezavinila, verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primerané zníženie ceny.


17.4. Nároky na odstránenie závad a opravy sa premlčujú, ak nie je dohodnuté inak, po uplynutí jedného roka od prijatia poskytnutej služby.

 

 

18. Zodpovednosť

 

18.1 Spoločnosť Prianto je právne zodpovedná za škody, na ktoré sa nevzťahuje zmluva, len v nasledujúcich prípadoch:


•     úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností,
•     porušenie zásadného zmluvného záväzku,
•    prevzatie záruky za kvalitu diela (§ 639 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB)),
•    zavinenie úrazu, ujmy na zdraví alebo ujmy na živote,
•    úmyselného zamlčania chýb,
•    nároku podľa zákona o zodpovednosti za výrobok.


Iné nároky na náhradu škôd sú vylúčené.

 

22. 2. 2022

Top